BIBELN 365 DAGAR – DAG 87

DAGENS TEXTER; Josua 21, 22 och Luk. 6:1-26

Josua 21; Allt som Herren sagt till Mose gick i fullbordan! Igår fick du en karta som beskriver alla stammarnas fördelning av landet Israel, se DAG 86! Och det som jag tycker är så spännande är; att Herren har sagt; Filisteerna alltså GAZA remsan tar jag hand om själv. Hela världen inkluderat vänster partiet i Israel är emot Benjamin N. och höger partiet i Israel därför att de inte ger bort Gaza remsan. Herren har sagt; “det tar jag hand om själv” Läs och begrunda! Jos.13:1-7 “Josua var nu gammal och hade nått hög ålder, och Herren sade till honom: “Du är gammal och har nått hög ålder, men ännu återstår det en stor del av landet som skall intas.  Detta är vad som återstår av landet: filisteernas alla områden och hela gesureernas land. Ty allt som finns mellan Sihor, öster om Egypten, och Ekrons område norrut, räknas till Kanaans land, nämligen vad filisteernas fem furstar i Gaza, Asdod, Askelon, Gat och Ekron har, likaså aveernas område,  kananeernas land söderut, och Meara, som tillhör sidonierna, ända till Afek, och till amoreernas område,  och gebaleernas land samt hela Libanontrakten österut, från Baal-Gad, nedanför berget Hermon, ända dit där vägen går till Hamat,  alla invånarna i bergsbygden, från Libanon ända till Misrefot-Majim, alla sidonier. Dessa skall jag själv driva undan för Israels barn. Men fördela du genom lottkastning landet åt Israel till arvedel, som jag har befallt dig.  Utskifta redan nu detta land till arvedel åt de nio stammarna och åt ena hälften av Manasse stam.” Jos.13:1-7
48 städer fick Leviterna, huvudmännen för leviternas familjer, inga kvinnor, män trädde fram inför prästen Eleasar och Josua och påminde dem om vad Mose lovat dem. De talade till dem i Silo i Kanaans land, där tabernaklet var uppsatt.

“De talade till dem i Silo i Kanaans land: ” Herren gav befallning genom Mose att vi skulle få städer att bo i med tillhörande utmarker för vår boskap.” Enligt Herrens befallning gav då Israels barn av sina arvslotter åt leviterna följande städer med tillhörande utmarker.” Jos.21:2,3

Och så blev det, leviterna som hade ansvar för lagen och den andliga biten var utspridda i de olika stammarna över hela Israel. Och nu går vi mot nedräkning, Josuas tid är nu snart slut. Läs och begrunda!

“Så gav Herren åt Israel hela det land som han med ed hade lovat ge åt deras fäder, och de tog det i besittning och bosatte sig där.  Herren gav dem ro på alla sidor, så som han med ed hade lovat deras fäder. Ingen av deras fiender kunde stå dem emot, utan Herren gav alla fienderna i deras hand.  Ingenting uteblev av allt det goda som Herren hade lovat Israels hus. Allt gick i fullbordan.” Jos.21:43-45

Josua 22; Det är så intressant. Nu kallade Josua till sig de stridsmän från Ruben, Gad och hälften av Manasses stam och sa till dem; TACK FÖR HJÄLPEN! nu kan ni gå hem till erat eget landområde, öster om Jordan det som Mose gav Er. De gjorde så men när de kom till Jordan på västra sidan, reste de ett altare där till Herren, innan de gick över Jordan och detta skulle symbolisera att Israels barn på väster och östra sidan Jordan tillhör Israel för all framtid. Läs och begrunda!

Luk.6:1-26; Jesus både åt och helade sjuka på sabbaten och tillade “Människosonen är sabbatens Herre” Luk.6:5. 

Jesus utser 12 apostlar; Petrus, Andreas, Jakob, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob Alfeus son, Simon ivraren, Judas Jakobs son och Judas Iskariot (förrädaren). Tolv män, inga kvinnor de hade fullt upp med annat. Detta är Nya Testamentet hade Jesus valt en kvinna till apostel, då hade Paulus  inte skrivit allt han skrev om kvinnan i N.T. och dessutom hade Jesus gått emot sitt eget ord.  Bibelns första bok och första kapitel satte ordningen för Bibelns kvinnosyn och det var att kvinnan skulle vara mannens “medhjälpare” lika värdefulla, men har olika uppgifter. 1 Mos.2:18 Men lägg märke till i Luk.6:17 står det “en stor skara lärjungar” som hade kommit för att höra Jesus undervisa och bli botade av honom. “Och de som plågades av orena andar blev botade.” Luk.6:18

Här var det kvinnor och män om vart annat, som var Jesu lärjungar.  Frågan är då skiljer skriften på betydelsen av att vara apostel och att vara en Jesus lärjunge ? Vad jag kan se i skriften så är mitt svar JA! Apostel var ett ämbete med bara män i bibeln, lärjungar till Jesus är vi ALLA både män och kvinnor !?!

Fyra saligprisningar och fyra verop! Här börjar BERGSPREDIKAN eller som det står här i Lukas evangelium SLÄTTPREDIKAN av Jesus.

“Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade:

Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike.  

Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade.

Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta.  

Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull.  

Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen.

På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.

Ve er, ni rika! Ni har fått ut er tröst.  

Ve er, ni som nu är mätta! Ni kommer att hungra.

Ve er, ni som nu skrattar! Ni kommer att sörja och gråta.  

Ve er, när alla människor talar väl om er!

På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.” Luk.6:20-26

Maria Hallman