Förstår du vad du läser – dag 2 Matteusevangeliet 1:1 – 17 del 2

Året 2015 skrev Maria Hallman (min hustru) sin bibelblogg varje morgon och utlade skriften utifrån Gideoniternas bibelläsningsplan där man läser hela bibeln under ett år. Det var en fantastisk bedrift och jag beundrar henne för det. Nu är det min tur. Jag har dock inte samma ambition.

Mitt tema blir ”Förstår du vad du läser”. Jag kommer att läsa ett bibelavsnitt varje dag och utlägga mina tankar kring detta avsnitt. Till min hjälp har jag givetvis ett antal kommentarer och bibelhandböcker från mitt teologiska bibliotek. För att inte ställa för stora krav på den som vill följa min undervisning så tar jag ganska korta avsnitt varje dag. Jag håller mig till Nya testamentet och börjar från början. För att göra det lite intressantare använder jag…

Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus 1894 samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom särtryck 27 december 2015 (http://www.bibel.se/bibeln)

Matt kap 1:1-17 del 2

Det finns något djupt symboliskt gällande en människas liv när det gäller det sätt på vilket Matteus delat upp Jesu släkttavla.Den är uppdelad i tre delar och dessa tre delar utgår från tre viktiga perioder i den judiska historien.

Den första delen (1:1 – 6:a) sträcker sig från Abraham ner till David. David var ju mannen som utvecklade Israel till en nation och gjorde judarna till en världsmakt att räkna med på sin tid. Första delen går alltså fram till Israels störste konung.

“Detta är boken om Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.  2. Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Juda och hans bröder. 3. Juda födde Peres och Sera med Tamar, Peres födde Hesron, Hesron födde Ram.  4. Ram födde Amminadab, Ammi­nadab födde Naheson, Naheson födde Salmon. 5. Salmon födde Boas med Rahab, Boas födde Obed med Rut, Obed födde Isai.  6. Isai födde kung David,

 Den andra delen (1:6b – 11) tar oss med till fångenskapen i Babylon. Denna del berättar om Israels skam, tragedi och förödelse…

kung David födde Salomo med Urias hustru. 7. Salomo födde Rehabeam, Reha­beam födde Abia, Abia födde Asa. 8. Asa födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Ussia. 9. Ussia födde Jotam, Jotam födde Ahas, Ahas födde Hiskia. 10. Hiskia födde Manasse, Manasse födde Amon, Amon födde Josia. 11. Josia födde Jekonja och hans bröder, vid tiden för den babyloniska fångenskapen.

Men den tredje delen (1:12-17) tar med oss fram till Jesus Kristus, vilken var den person som kom och befriade människan från slaveriet, förlossade dem från förödelsen, och genom vilken tragedin vänds till triumf och seger!

12. Och efter den babyloniska fång­enskapen födde Jekonja Sealtiel, Sealtiel födde Serubbabel.. Serubbabel födde Abihud, Abihud födde Eljakim, Eljakim födde Assur. 14. Assur födde Sadok, Sadok födde Jakim, Jakim födde Eliud. 15. Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob. 16. Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus. 17. Så är alla släktled* från Abraham intill David fjorton led* och från David till den babyloniska fången­ skapen fjorton led* och från den babyloniska fångenskapen intill Kristus fjorton led*.

Man kan säga att dessa perioder står för tre olika perioder i människans andliga utveckling:

a) En människa föds in i en fantastisk bestämmelse; Hon är skapad till Guds avbild, 1 Mos 1:26 säger ” Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss.” och i 1 Mos 1:27 säger skriften “Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han honom.”

Gud skapade människan till sin avbild och hade fantastiska tankar och planer för henne. Människan skapades främst för att ha gemenskap med Gud själv, att vara Guds kärleksbarn.

b) Men människan förlorade sin bestämmelse. Istället för att människan blev en Guds tjänare blev hon en syndens träl!  en författare uttryckte det “en sak är verkligen sann om människan – hon är inte vad hon skulle ha blivit!” Människan använder dessvärre sin fria vilja att i olydnad bekämpa Gud istället för att söka sig till vänskap och relation med honom. Utelämnad åt sig själv har människan totalt förstört Guds planer och intentioner med mänskligheten.

c) Men en människa kan återvinna sin fantastiska bestämmelse! Även om Gud utelämnade människan till sig själv och sina dåraktigheter, tillät inte Gud att mänskligheten gick under av sin egen dårskap. Berättelsen slutar inte här i en tragedi. In i denna värld sände han sin egen enfödde son, Jesus Kristus, för att han skulle friköpa och rädda människan från detta syndens träsk i vilket hon förvillat sig ut i. Han vill befria henne från de kedjor hon bundits i och återlösa henne för att på nytt upprätta den gemenskap med Gud vilken hon är skapad för!

I Matteus släkttavla ser vi framväxten av ett konungavälde, men också hur det går i stycke och mynnar ut i förlorad frihet och slaveri. Men vi ser också hur friheten på ett fantastiskt sätt blir återtagen.

Detta min vän är Guds nådefulla gärning, mänsklighetens historia för varje mänsklig individ om hon vill ta emot Guds gåva Jesus Kristus som sin frälsare och Herre!

Fortsättning följer/Stefan Hallman www.ctvc.se