Förstår du vad du läser – dag 4 Matteusevangeliet 1:1-17 del 4

Året 2015 skrev Maria Hallman (min hustru) sin bibelblogg varje morgon och utlade skriften utifrån Gideoniternas bibelläsningsplan där man läser hela bibeln under ett år. Det var en fantastisk bedrift och jag beundrar henne för det. Nu är det min tur. Jag har dock inte samma ambition.

Mitt tema blir ”Förstår du vad du läser”. Jag kommer att läsa ett bibelavsnitt varje dag och utlägga mina tankar kring detta avsnitt. Till min hjälp har jag givetvis ett antal kommentarer och bibelhandböcker från mitt teologiska bibliotek. För att inte ställa för stora krav på den som vill följa min undervisning så tar jag ganska korta avsnitt varje dag. Jag håller mig till Nya testamentet och börjar från början. För att göra det lite intressantare använder jag…

Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus 1894 samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom särtryck 27 december 2015 (http://www.bibel.se/bibeln)

Matt 1:1-17 Del 4

När man tänker på att detta är Jesu Kristi Guds sons egen släkttavla så blir man närmast konfunderad. Om Gud i sin himmel nu satt och funderade ut sin plan om när var och hur allt skulle gå till så undrar man hur han tänkte?

När det gäller utväljande av plats och tid så var det vettigt. Platsen – hos judarna, det var väl förberett genom hela GT, och geografiskt i dåvarande provinsen Syrien – mitt i romarriket med en mycket romvänlig furste vid makten – kung Herodes, var ju också smart!  Tidpunkten i historien då? Jo tiden var verkligen inne…de historiska omständigheterna hade aldrig varit som de var då, Pax Romana-Fred i hela dåvarande världen! Det fanns ett nyligen upprättat postväsenden som snabbt tog nyheter till alla världens hörn. Det var ett nytt vägsystem (alla vägar bär till rom) med övervakningsstationer och tavernor och dåtida motell var 5 kilometer. Det fanns soldatbeskydd längs vägarna (mot stråtrövare) –  dessutom ett gemensamt språk-grekiskan! Alla kunde kommunicera med varandra! Allt detta verkade för att evangeliet skulle snabbt nå ut i världen!

Men när man tittar närmare på den släkt och familj Gud valde som redskap för att föda fram Guds egen son så kan man börja undra… Borde inte Guds heliga son komma från en familj med fläckfritt förflutet? Nu talar vi om en judisk familj där man så noga vände ut och in på allting. Där det inte skulle finnas varken fläck eller skrynkla, där minsta felsteg eller felaktigheter fick konsekvenser i 10 generationer?…

Nåväl låt oss titta på släkttavlan. Det första en jude skulle reagera på var ju att här finns det med några kvinnonamn. Det var för det första inte normalt att man fann några kvinnonamn i de judiska släkttavlorna överhuvudtaget. Men i Jesu släkttavla så nämns några stycken: här markerade med fetstil :

Matt 1:1 Detta är boken om Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla. 2. Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Juda och hans bröder. 3. Juda födde Peres och Sera med Tamar, Peres födde Hesron, Hesron födde Ram. 4. Ram födde Amminadab, Ammi­nadab födde Naheson, Naheson födde Salmon. 5. Salmon födde Boas med Rahab, Boas födde Obed med Rut, Obed födde Isai. 6. Isai födde kung David, kung David födde Salomo med Urias hustru.

Kom nu ihåg; Kvinnan hade inga legala rättigheter, hon värderades inte som en person utan som en sak. Hon var i en äkta mans, eller en faders ögon endast som en egendom, med vilken han gjorde som han ville. I den ursprungliga formen av den judiska morgonbönen, så tackade en man varje morgon Gud för att han inte var född till “en hedning, slav eller en kvinna!“. Så att det fanns kvinnonamn i släkttavlan är både överraskande och ovanligt.

Tittar man dessutom på vilka dessa kvinnor var och vad de gjorde, så blir det ännu mer uppseendeväckande! Rahab, var en hora från Jeriko! (Jos 2:1-7) Rut, var ju inte ens judinna, hon var Moabitiska! (Rut 1:4) och fastställer inte själva lagen i 5 Mos 23:3 “Ingen ammonit eller moabit får någonsin upptas i Herrens församling; inte ens deras efterkommande i tionde led får upptas där.”  Rut hörde alltså till ett främmande  och hatat folk! Tamar, var en förförerska och äktenskapsbryterska (1 Mos 38) Batseba, kung Salomos mor, var ju kvinnan som David förförde och stal från Uriah, som han sen lät mörda på det mest grymma och fegaste sätt! (2 Sam 11-12).

Tittar man dessutom på listan av kungar som finns i kungars kungs släkttavla, så är det ett antal som står med bloddrypande händer. Och som har begått allt från oräkneliga mord, svek, orättfärdigheter till att vända sig mot Gud i upprorisk  avgudadyrkan.De är markerade med fetstil.

7. Salomo födde Rehabeam, Reha­beam födde Abia, Abia födde Asa. 8. Asa födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Ussia. 9. Ussia födde Jotam, Jotam födde Ahas, Ahas födde Hiskia. 10. Hiskia födde Manasse, Manasse födde Amon, Amon födde Josia. 11. Josia födde Jekonja och hans bröder, vid tiden för den babyloniska fångenskapen. 

Omdömet om dessa kungar är att “de gjorde vad ont var i Herrens ögon“…vilket är ett milt omdöme när det handlar om massmördare och personer som offrat bebisar till att brännas levande som ett offer till avgudar…

12. Och efter den babyloniska fång­enskapen födde Jekonja Sealtiel, Sealtiel födde Serubbabel. 13. Serubbabel födde Abihud, Abihud födde Eljakim, Eljakim födde Assur. 14. Assur födde Sadok, Sadok födde Jakim, Jakim födde Eliud. 15. Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob. 16. Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.17. Så är alla släktled* från Abraham intill David fjorton led* och från David till den babyloniska fången­ skapen fjorton led* och från den babyloniska fångenskapen intill Kristus fjorton led*. *Alt. övers.: generationer.

Vill också bara tillägga att i den hebreiska talsymboliken så står talet 14 för “Konung”! Alltså det är verkligen konungarnas konungs släkttavla Matteus vill framhäva.

Så om Gud var ute efter att leta rätt på en perfekt släkttavla för sin son att bli född in i, så misslyckades han totalt, man skulle kunna tro att han var ute efter motsatsen. Några av de värsta av Gamla testamentets syndare står med i Jesu kristi, Guds helige sons släkttavla. Det kan ju verka chockerande! Eller också var det precis det som var poängen…Gud vet vad han gör eller…

För egentligen är det fantastiskt! Att det redan här i evangeliets början visar det sig vad evangeliet står för och vilken kraft det har till att bryta ner barriärer både mellan människor och Gud.

1.) Evangeliet river barriären mellan hedningar och judar. Både Rahab och Rut var hedningar som fick en plats i Jesu Kristi släkttavla. Redan från början slås en av evangeliets huvudsanningar fast. Nämligen den om Guds kärlek till alla människor, vare sig man är född jude eller grek. Eller svensk för den delen…

2.) Barriären mellan kvinna och man rivs också ner. I de judiska släktträden stod inte kvinnorna med men det gör de i Jesu kristi släkttavla. Det gamla sättet att tänka är borta – här står alla lika älskade inför Gud och alla är lika viktiga när det gäller hans syfte och planer.

3.) Barriären mellan syndare och heliga tas bort. På något sätt kan Gud få till det, att använda vem han vill för sina syften, stora syndare som små… “För jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syn­dare till omvändelse*. Matt 9:13

Så här i evangeliets början ser vi en av evangeliets stora sanningar. Gud kallar till tjänst även dem, som enligt andra, absolut inte skulle platsa i Guds rike. Men Gud är kärlek, och Hans kärlek räcker till för alla, och kan förvandla den mest förhärdade syndare, till att bli ett redskap för Guds heliga syften. Dög det för Jesus,Guds son att födas in i en bristfällig och belastad släkt och ändå bli världens frälsare, så finns det hopp för oss alla!

Fortsättning följer/Stefan Hallman www.ctvc.se

Translate »