Förstår du vad du läser? Dag 1 Matteusevangeliet Kap 1:1-17

Året 2015 skrev Maria Hallman (min hustru) sin bibelblogg varje morgon och utlade skriften utifrån Gideoniternas bibelläsningsplan där man läser hela bibeln under ett år. Det var en fantastisk bedrift och jag beundrar henne för det. Nu är det min tur. Jag har dock inte samma ambition.

Mitt tema blir “Förstår du vad du läser” . Jag kommer att läsa ett bibelavsnitt varje dag och utlägga mina tankar kring detta avsnitt. Till min hjälp har jag givetvis ett antal kommentarer och bibelhandböcker från mitt teologiska bibliotek. För att inte ställa för stora krav på den som vill följa min undervisning så tar jag ganska korta avsnitt varje dag. Jag håller mig till Nya testamentet och börjar från början. För att göra det lite intressantare använder jag…

Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus 1894 samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom särtryck 27 december 2015

Stefan Hallman, www.ctvc.se

 

EN KONUNGS HÄRKOMST!

Matt 1:1 – 17

1 Kapitlet

Jesu släkttavla. Hans födelse och hans namn.

Detta är boken om Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.( Luk. 3:23f.) 2. Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Juda och hans bröder. (1 Mos. 21:2f, 25:24f, 29:35. )3. Juda födde Peres och Sera med Tamar, Peres födde Hesron, Hesron födde Ram.( 1 Mos. 38:27f. Rut 4:18f. 1 Krön. 2:4f.) 4. Ram födde Amminadab, Ammi­nadab födde Naheson, Naheson födde Salmon.5. Salmon födde Boas med Rahab, Boas födde Obed med Rut, Obed födde Isai. (Rut 4:13, 17. 1 Krön. 2:10-12.) 6. Isai födde kung David, kung David födde Salomo med Urias hustru. (1 Sam. 17:12. 2 Sam. 12:24.) 7. Salomo födde Rehabeam, Reha­beam födde Abia, Abia födde Asa.(1 Kon. 11:43, 14:31, 15:8. 1 Krön. 3:10f. 2 Krön. 9:31, 12:16, 14:1.) 8. Asa födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Ussia.(1 Kon. 15:24. 2 Kon. 8:16-24.) 9. Ussia födde Jotam, Jotam födde Ahas, Ahas födde Hiskia.(2 Kon. 15:7, 16:20. 2 Krön. 26:23, 27:9.) 10. Hiskia födde Manasse, Manasse födde Amon, Amon födde Josia.(2 Kon. 20:21. 1 Krön. 3:14. 2 Krön. 33:25.)

11. Josia födde Jekonja och hans bröder, vid tiden för den babyloniska fångenskapen. (2 Kon. 23:30-34. 1 Krön. 3:15-16. 2 Krön. 36:1f.) 12. Och efter den babyloniska fång­enskapen födde Jekonja Sealtiel, Sealtiel födde Serubbabel. (1 Krön. 3:17-19. Esr. 3:2, 5:2. Hagg. 1:1.) 13. Serubbabel födde Abihud, Abihud födde Eljakim, Eljakim födde Assur. 14. Assur födde Sadok, Sadok födde Jakim, Jakim födde Eliud. 15. Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob. 16. Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.

17. Så är alla släktled* från Abraham intill David fjorton led* och från David till den babyloniska fången­ skapen fjorton led* och från den babyloniska fångenskapen intill Kristus fjorton led*.     *Alt. övers.: generationer. (http://www.bibel.se/bibeln/reformationbibeln-nya-testamentet_787)

För en modern läsare kanske det verkar som Matteus valde en väldigt ambitiös form i vilket han började sitt evangelium; man kunde ju bli bortskrämd inför den väldiga katalog av namn som här staplas upp precis i början. Men för en jude var det mest naturliga och intressantaste och nödvändigaste sättet att börja en berättelse om en viktig människas liv. Judarna var extremt intresserade av släktforskning och familjers historia, Matteus kallar sin bok egentligen “boken om släktled (biblios geneseos) av Jesus Kristus”.

För judarna var detta en vanlig formulering och man menar de nedskrivna hågkomsterna av en människas släktträd, med förklaringar där sådana var nödvändiga. Man finner ofta liknande listor när det gäller berömda människor i Gamla testamentet ( 1 Mos 5:1 Adam, 10:1 Noa, 11:10 Sem, 11:27 Tera.)

När, den berömde judiske historikern, Josefus, skrev sin självbiografi, började han med sin egen stamtavla, vilken han, enligt hans egna ord, fann i de offentliga arkiven. Det stora intresset bland judarna för släkttavlorna berodde på den oerhörda vikt judarna la på släkthärkomstens renhet. Om det i någon människas liv fanns den minsta inblandning av främmande blod, så förlorade han sin rätt att kalla sig jude, och därmed sitt medlemskap bland Guds folk! En präst t.ex. måste kunna visa sin obrutna släkttavla ända tillbaka till prästen Aron i GT!  Om prästen gifte sig så måste hustrun redovisa en släktavla för åtminstone fem generationer tillbaka. När Esra omorganiserade gudstjänsten i templet efter folket återvänt från fångenskapen i Babylon och skulle insätta prästerna i funktion igen, så var det vissa familjer som inte fick tillbaka sitt ämbete, t.ex. Barzillai´s barn, Koz barn, pga. att “de sökte efter sina släktregister, men kunde inte finna dem därför blevo de som ovärdiga uteslutna från prästdömet”.

Dessa släktregister förvarades av Sanhedrin (de sjuttios äldsteråd). Herodes den store blev alltid bortvisad av de renblodiga judarna pga. att han var till hälften Edomé. Vi kan också förstå vid vilken vikt Herodes lade till dessa  officiella släktregister då han lät förstöra dem, för att kunna visa fram en släktavla som var mer renblodig än sin egen! Att Jesus släkttavla gick tillbaka ända till Abraham var därför för judarna något oerhört imponerande.

Man kan också notera att släkttavlan är väldigt noggrant arrangerad. I tre grupper med fjorton namn i varje. Det kallas med en teknisk term “mnemonic”, alltså arrangerat för att vara lätt att komma ihåg. Vi får påminna oss att evangelierna skrevs ner hundratals år innan det fanns något sådant som en tryckt bok. Mycket få människor hade råd att skaffa sig en kopia av en handskriven bok, så om de ville ha tag i dem, så var de tvungna att memorera den. Därför skrevs släkttavlorna på ett sätt för att underlätta memorering av den. Tanken är att visa på att Jesus var Davids son och därmed arrangerades texten för att underlätta folk att lära sig det utantill.

Fortsättning följer…/Stefan Hallman