President Trump´s proklamation över USA om nationell bönedag!

Proklamation om National Day of Prayer för alla amerikaner som påverkas av Coronavirus Pandemic och för våra nationella svarinsatser
SJUKVÅRD
Utfärdad: 14 mars 2020

Under våra tider med största behov har amerikaner alltid vänt sig till bön för att hjälpa oss genom prövningar och perioder av osäkerhet. När vi fortsätter att möta de unika utmaningar som koronaviruspandemin ställer kan miljontals amerikaner inte samlas i sina kyrkor, tempel, synagogor, moskéer och andra gudshus. Men under denna tid får vi inte sluta be Gud om ökad visdom, tröst och styrka, och vi måste särskilt be för dem som har lidit skada eller som tappat nära och kära. Jag ber er att gå med mig i en dag med bön för alla människor som har drabbats av coronaviruspandemin och att be för att Guds helande hand ska läggas på folket i vår nation.

Som ert president ber jag dig be för dina med Amerikaners hälsa och välbefinnande och att komma ihåg att inget problem är för stort för att Gud ska hantera. Vi borde alla ta till oss de heliga orden som finns i 1 Peter 5: 7: “Kasta all din omsorg på honom, för han tar hand om dig.” Låt oss be att alla som drabbas av viruset kommer att känna närvaron av vår Herres skydd och kärlek under denna tid. Med Guds hjälp kommer vi att övervinna detta hot.

På fredagen förklarade jag en nationell nödsituation och vidtog andra djärva åtgärder för att hjälpa till att distribuera den federala regeringens fullmakt för att hjälpa till med att bekämpa coronaviruspandemin. Jag uppmuntrar nu alla amerikaner att be för dem som är i framsidan av svaret, särskilt vår nationens enastående medicinska personal och folkhälsoombud som arbetar outtröttligt för att skydda oss alla från coronavirus och behandla patienter som är smittade; alla våra modiga första svarare, National Guard och hängivna individer som arbetar för att säkerställa hälsan och säkerheten i våra samhällen; och våra federala, statliga och lokala ledare. Vi är övertygade om att han kommer att ge dem den visdom som de behöver för att fatta svåra beslut och vidta avgörande åtgärder för att skydda amerikaner över hela landet. När vi kommer till vår Fader i bön, minns vi orden som finns i psalm 91: ”Han är min fristad och min fästning: min Gud; på honom kommer jag att lita. ”

När vi förenas i bön påminns vi om att det inte finns någon börda för tung för Gud att lyfta eller för att detta land ska bära med hans hjälp. Lukas 1:37 lovar att ”Ty med Gud är ingenting omöjligt”, och dessa ord är lika sanna idag som de någonsin varit. Som en nation under Gud är vi större än de svårigheter vi står inför, och genom bön och medkänsla och kärlek kommer vi att stiga till denna utmaning och komma fram starkare och mer enade än någonsin tidigare. Må Gud välsigna var och en av er och Gud välsigna Amerikas förenta stater.

NU proklamerar jag, DONALD J. TRUMP, president för Amerikas förenta stater, härmed den 15 mars 2020, som en nationell bönedag för alla amerikaner som påverkas av Coronavirus-pandemin och för våra nationella svarinsatser. Jag uppmanar amerikaner i alla tros- och religiösa traditioner och bakgrunder att bjuda böner för alla drabbade, inklusive människor som har lidit skada eller förlorat nära och kära.

TILL BEKRÄFTANDE VAR DET har jag här inte lagt min hand den fjortonde dagen i mars, år Herrens två tusen tjugo, och USA: s självständighet de två hundra fyrtifyra.

DONALD J. TRUMP

Vita husets logotyp
Vita huset
LIVE ARBETER FÅR BETYDDA KOPIERINGSRÄTTENS PRIVACY POLICY

 

White House Logo
SHARE
Search WhiteHouse.gov
PROCLAMATIONS

Proclamation on the National Day of Prayer for all Americans Affected by the Coronavirus Pandemic and for our National Response Efforts
HEALTHCARE
Issued on: March 14, 2020
menuALL NEWS

In our times of greatest need, Americans have always turned to prayer to help guide us through trials and periods of uncertainty. As we continue to face the unique challenges posed by the coronavirus pandemic, millions of Americans are unable to gather in their churches, temples, synagogues, mosques, and other houses of worship. But in this time we must not cease asking God for added wisdom, comfort, and strength, and we must especially pray for those who have suffered harm or who have lost loved ones. I ask you to join me in a day of prayer for all people who have been affected by the coronavirus pandemic and to pray for God’s healing hand to be placed on the people of our Nation.

As your President, I ask you to pray for the health and well-being of your fellow Americans and to remember that no problem is too big for God to handle. We should all take to heart the holy words found in 1 Peter 5:7: “Casting all your care upon him, for he careth for you.” Let us pray that all those affected by the virus will feel the presence of our Lord’s protection and love during this time. With God’s help, we will overcome this threat.

On Friday, I declared a national emergency and took other bold actions to help deploy the full power of the Federal Government to assist with efforts to combat the coronavirus pandemic. I now encourage all Americans to pray for those on the front lines of the response, especially our Nation’s outstanding medical professionals and public health officials who are working tirelessly to protect all of us from the coronavirus and treat patients who are infected; all of our courageous first responders, National Guard, and dedicated individuals who are working to ensure the health and safety of our communities; and our Federal, State, and local leaders. We are confident that He will provide them with the wisdom they need to make difficult decisions and take decisive actions to protect Americans all across the country. As we come to our Father in prayer, we remember the words found in Psalm 91: “He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.”

As we unite in prayer, we are reminded that there is no burden too heavy for God to lift or for this country to bear with His help. Luke 1:37 promises that “For with God nothing shall be impossible,” and those words are just as true today as they have ever been. As one Nation under God, we are greater than the hardships we face, and through prayer and acts of compassion and love, we will rise to this challenge and emerge stronger and more united than ever before. May God bless each of you, and may God bless the United States of America.

NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of America, do hereby proclaim March 15, 2020, as a National Day of Prayer for All Americans Affected by the Coronavirus Pandemic and for our National Response Efforts. I urge Americans of all faiths and religious traditions and backgrounds to offer prayers for all those affected, including people who have suffered harm or lost loved ones.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this fourteenth day of March, in the year of our Lord two thousand twenty, and of the Independence of the United States of America the two hundred and forty-fourth.

DONALD J. TRUMP

White House Logo
The White House
LIVE JOBS GET INVOLVED COPYRIGHT POLICY PRIVACY POLICY

Translate »