Välkommen till CTVC.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 155

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 13, 14, 15, 16 och Joh. 14

2 Krön. 13; Abia blev kung i 3 år efter Rehabeam, Salomos son, han var ung, ängslig och kunde inte stå emot Jerobeams uppror. Abias mor hette MIKAJA, Nr. 112 utav 153 kvinnonamn i bibeln, Uriels dotter, från Gibea. Jerobeam här gick emot Juda både framifrån och bakifrån, MEN HERREN….Läs och begrunda!

“Men Jerobeam hade låtit omringa dem och lagt ett bakhåll för att falla dem i ryggen. Så stod de nu mitt emot Juda män och hade sitt bakhåll bakom dem.  När Juda vände sig om och såg att de hade fiender både framför sig och bakom sig ropade de till Herren och prästerna blåste i trumpeterna.  Därefter hävde Juda män upp ett härskri, och när de gjorde så lät Gud Jerobeam och hela Israel bli slagna av Abia och Juda.  Israels barn flydde för Juda, och Gud gav dem i deras hand.” 2 Krön. 13:13-16

2 Krön. 14; Abia dog och hans son Asa blir kung i Juda och under hans ledning hade Juda ro i 10 år. Asa gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Asa lät alla avgudar slängas ut från Juda och när sedan Asa kom i stor kris då lyssnade Herren och hjälpte honom och gav Asa stor seger för Guds Rike.

“Då ropade Asa till Herren, sin Gud: ” Herre, utom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, Herre, vår Gud, för på dig stöder vi oss, och i ditt namn har vi kommit hit mot denna skara. Herre, du är vår Gud. Låt ingen människa stå dig emot.” Och Herren lät nubierna bli slagna av Asa och Juda, så att de flydde.  Asa och folket som var med honom förföljde dem ända till Gerar. Av nubierna föll så många att ingen av dem kom undan med livet, ty de blev nergjorda av Herren och hans här.” 2 Krön.14:11-13

2 Krön. 15; Asas reformer. kung Asa i Juda hade ro de 10 år första åren av sina 41 år som regent. Därefter kom det till folk från Efraim, Manasse, Simeon och andra som slöt sig till Juda därför att de såg att Herren var med dem. Dessa folk som kom från Israel hade också med sig sina avgudar. Kung Asa lät dem hållas för en tid, men då kom profeten Oded och talade Asa tillrätta och sa; ALLA AVGUDA MÅSTE UT! Kung Asa lyssnade till profeten och en ny reform stadfästes, alla som tillbeder andra gudar än Herren vår Gud, Skaparen den Allsmäktige ska dödas, man, kvinna, pojk och flicka. Till och med avsatte Asa sin egen moder, kungamodern MAAKA som hade avgudarbilder av Aseran. Asa var trogen sin Herre i allt! Läs och begrunda!

“Kung Asa avsatte också sin moder Maaka från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en avgudabild åt Aseran. Asa högg ner hennes avgudabild, krossade den och brände upp den i Kidrons dal.  Men offerhöjderna blev inte avlägsnade ur Israel. Asas hjärta var dock hängivet Gud så länge han levde. Han förde in i Guds hus både det hans far och det han själv hade helgat åt Herren: silver, guld och kärl. Och det blev inget krig förrän i Asas trettiofemte regeringsår.” 2 Krön.15:16-19

2 Krön. 16; Är det inte märkligt och vad livet är skört. Många har börjat i Anden och slutat i köttet också denne kungen Asa som varit så framgångsrik och sett Herrens omsorg gång efter gång. Asa slutar med att han får en allvarlig sjukdom i sina fötter därför att han sökte inte Herren utan bara läkare. 2 Krön.16:12.

Vad som hände var att i kung Asas 36:e regeringsår blev Asa hotad av Israel igen och här går Asa fel han stöder sig på människor istället för Herren. Herren sänder en profet Hananis och talar till Asa, hjälpte inte Herren dig att besegra nubierna och libyerna, skulle inte Herren också sett till att du hade besegrat Basha ? men Asa blev förgrymmad på profeten och straffar honom i stockhuset. Dessutom blev han våldsam mot andra folk, går man sin egen väg blir det oerhörda konsekvenser runt omkring en men också i ens fysiska och psykiska hälsa. TA VARNING!

Hananis budskap till Asa är det populära bibelordet som vi citerar ofta; läs nedan och begrunda!

“Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför skall du från och med nu alltid ha krig.”  Men Asa blev vred på siaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för detta. Vid samma tid for Asa våldsamt fram också mot andra av folket.” 2 Krön.16:9,10

Joh. 14; Vilket kapitel! Jesus är vägen till Fadern. Jesus lovar sända Hjälparen. Jesus säger;

“Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh. 14:6

“Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.  Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.” Joh.14:12-14

Jesus lovar sända Hjälparen. Hjälparen; på grekiska är Parakleten, den helige Ande, den tredje i gudomen. Han är en person, känslig, som talar, som ser, som finns överallt där han blir inbjuden. Vi lever i den helige Andes tidsålder. Från Adam till Jesus var Faderns tidsålder, Jesu tidsålder var de 33 år han vandrade på jorden, nu är det Andens tidsålder tills Jesus, Messias, Konungen, kommer tillbaka för att regera över oss. Halleluja. Den helige Andes dop och talar i tungor är ett måste i ditt liv för att klara det kristna livet, i behåll, i denna ondskefulla värld. Jesus säger; Att han ska inte lämna er faderlösa utan han ska komma till oss genom den helige Ande. Dessa tre går inte att skilja åt, FADERN, SONEN och DEN HELIGE ANDE; läs hela kapitlet Joh. 14.

“Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.  Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.” Joh. 14:15-18

HJÄLPAREN!

Medhjälpare står det i Apg. 19:22. En som bistår eller hjälper, en som är tillkallad för att hjälpa, advokat, sakförare, förespråkare, en som på någons rop om hjälp skyndar till undsättning, detta är Hjälparens betydelse Parakleten i våra liv. Den helige Ande är den Hjälpare som Jesus har lovat att sända de sina efter sin bortgång. Jesus Kristus syftar på de troendes förespråkare eller advokat inför Gud. Jesus säger; Det är nyttigt att jag går bort så att Hjälparen kan komma och vara för alltid hos ER. De troendes lärare, uppenbarelsevittne, talesman i processen mot världen, emedan han överbevisar om synd, rättfärdighet och dom Joh.16:8-11. Parakleten är sanningens Ande och skall som sådan vittna om Jesus och leda Er fram till hela sanningen.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 154

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 10, 11, 12 och Joh.13:18-38

2 Krön. 10; De norra stammarna avfaller från Davids kungahus. Rehabeam var son till Salomo, Jerobeam var tjänare till Salomo. Rehabeam var kung över Juda stam, Davids hus. Jerobeam var kung över övriga Israel. Rehabeam rådfrågade sin far Salomos gamla män om vad han skulle göra, men påverkades av sina jämnåriga kompisar att gå till väga på ett modernare sätt.

2 Krön. 11; Men Herren är nådig han sänder Rehabeam en profet Semaja för att tala honom till rätta. Rehabeam lyssnar till profeten och detta få Jerobeam igång. Jerobeam försöker att få kungadömet på mänskligt sätt och göra sig själv utnämd till Israels kung. Det funkar inte, försök inte att ta dig något som inte är dig givet från Herren, det blir bara platt fall. Läs och begrunda! Jerobeam är fortfarande kung i Israels. Herren talar till honom genom en gudsman som kom från Juda. Gudsmannen säger till Jerobeam att åt Davids hus ska det födas en son Josia. Jerobeam räcker ut sin hand för att gripa gudsmannen då stelnar armen och kungen blev stående på detta sätt. Gudsmannen hade fått befallning av Herren att inte äta och dricka i Betel och inte ta samma väg hem som förut. Rehabeams hus; Rehabeams hustru var Mahalat Nr. 109 hon var dotter till Jerimot, Davids son. Abihajil nr. 110 var Eliabs,  Isais sons, dotter. Rehabeam hade flera hustrur, samma som sin far Salomo och sin farfader David, dåligt och syndigt arv.!

2 Krön. 12; DEN GAMLE PROFETEN I BETEL LJUGER FÖR GUDSMANNEN. Gudsmannen gå på detta och blir dödad utav ett lejon från Herren. Vilken lärdom och vilka konsekvenser att inte lyda Herrens tilltal. Den gamle profeten i Betel, så trovärdig, men ändå använd av fienden. Vi måste vara på vår vakt att inte bli använda av fiende, åklagaren och för det andra vara på vår vakt att det som profeteras över oss är verkligen från Herren och inte från fienden. URSKILJNINGENS NÅDEGÅVA ÄR NÖDVÄNDIG IDAG! Läs och begrunda!

Joh. 13:18-38; Jesus förutsäger Judas förräderi. Alla dessa verserna är ju en uppgörelse av den inre kretsen, Jesu egna lärjungar. Simon Petrus frågar Jesus; Vart går Du ? Jesus dit jag går kan du inte följa mig just nu men längre fram ska du följa mig. Jesus visste allt, han vet allt om oss! Petrus blir förvånad över Jesu svar men Jesus understryker, tuppen kommer inte gala förrän du tre gånger förnekat mig. Här är det raka svar och tuffa tag. Vad händer mer i Petrus liv efter Petrus förnekat Jesus tre gånger, han gråter och omvänder sig och tar emot den helige Ande som Petrus förstår att han behöver för att stå rak mot världen.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 153

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 7, 8, 9 och Joh. 13:1-17

2 Krön. 7; Så häftigt, när Salomo avslutat sin ödmjuka omvändelse bön kom det ELD från himlen. Elden förtärde brännoffret och slaktoffret, alltså den köttsliga naturen i våra liv ska brännas bort. Det är jättehäftigt med elden, den helige Andes kraft, du klarar inte dig utan smörjelsen den helige Andes kraft. Elden är inte bara en utrustning den helgar dig, bränner bort det köttsliga i ditt och mitt liv. Här kan vi se att ELDEN kom först från himlen när Salomo ödmjukat sig i djup bön. Herren förstod att Salomo menade allvar, då kom ELDEN OCH HERRENS HÄRLIGHET UPPFYLLDE HUSET. Läs själv nedan;

Eld från himlen vid templets invigning
“När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg Herrens härlighet över huset, föll de ner på den stenlagda gården med ansiktena mot marken och tillbad Herren och tackade Herren, därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet. Och kungen och hela folket offrade slaktoffer inför Herrens ansikte” 2 Krön. 7:1-4

Herren uppenbarar sig på nytt för Salomo om natten och talar till honom detta populära bibelavsnitt 2 Krön. 7: 14,  som omvänds ofta i Sverigebönen, Jesusmacher och BÖN FÖR SVERIGE  PÅ NATIONALDAGEN DEN 6 JUNI. “Om vi omvänder oss från vår synd, ska Herren skaffa läkedom åt Sveriges land” Men Sverige tyvärr, har ju inte omvänt sig tvärtemot, har både kyrkan och samhället gått bort ifrån Herren och tillbeder nu andra gudar. DÄRFÖR MÅSTE VI MER ÄN NÅGONSIN ROPA TILL HERREN FÖR VÅRT LAND SVERIGE DEN KOMMANDE NATIONALDAGEN 6 JUNI PÅ LÖRDAG!

” Och Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sade till honom: “Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats.  Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk,  men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.  Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats.  Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn skall vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta skall alltid vara där.  Om du vandrar inför mig så som din fader David vandrade, så att du följer allt vad jag har befallt dig och håller fast vid mina stadgar och föreskrifter,  då skall jag låta din kungatron bestå för evigt som jag lovade din fader David, när jag sade: Aldrig skall det saknas en avkomling av dig som råder över Israel. Men om ni vänder om och överger de stadgar och bud som jag har förelagt er och går bort och tjänar andra gudar och tillber dem,  då skall jag rycka upp dem ur mitt land, det som jag har givit dem, och detta hus som jag har helgat åt mitt namn skall jag förkasta ifrån mitt ansikte. Jag skall göra det till ett ordspråk och en nidvisa bland alla folk.  Hur storslaget detta hus än är, skall var och en som går förbi häpna över det och fråga: Varför har Herren gjort så mot detta land och mot detta hus?  Då skall man svara: Därför att de övergav Herren, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och höll sig till andra gudar och tillbad och tjänade dem, därför har han låtit allt detta onda komma över dem.” 2 Krön. 7:12-22

2 Krön. 8; Salomos övriga verksamhet. Salomo byggde på templet och kungahuset i 20 år och utvidgade sina ägor runt om kring i öknen bl.a Tadmor i Hamat och övrigt i hela det land som lydde under hans välde. Dessutom byggde han upp ÖVRE och NEDRE Bet-Horon i vers 5 med murar, portar och bommar. Detta är lite intressant för i 1 Krön.7:24 står det att kvinnan Seera byggde Nedre och Övre Bet-Horon, likaså Ussen-Seera. Jag blev lite förvirrad därför byggbranchen är ju inte ett kvinnojobb, det är ett mansjobb, men här kanske vi fick svaret på det ? Det var Salomo som byggde Bet-Horon inte kvinnan Seera ? Läs och studera.

1 Krön.7: 23, 24, här skulle man ju tro att kvinnan SEERA NR 104 utav 153 kvinnonamn i hela bibeln, var byggmästare eller kanske hon var bara inspiratören och organisatören och Salomos tjänare var de som byggde ? ingen som vet, ingen som vet. “Han gick in till sin hustru, och hon blev havande och födde en son. Honom gav han namnet Beria, därför att det hade skett under en olyckstid för hans hus. Hans dotter var Seera. Hon byggde Nedre och Övre Bet-Horon, likaså Ussen-Seera.” 1 Krön.7:23,24

Intressant i alla fall! Och likaså en liten detalj i 2 Krön. 8:11; där Salomo hämtar sin hustru, faraos dotter, så hon kan flytta in i kungahuset. Namnet på faraos dotter är Bitja Nr. 101, 1 Krön.4:18 får vi reda på faraos dotters namn BITJA, intressant, alltid hittar man något som klargör förgående texter.

2 Krön. 9; Drottning av Saba besöker Salomo. Vem var denna drottning ? SABA är ett land som ligger i det sydvästra Arabien, Jemen. Sabeerna var ett stort handelsfolk, som utvecklade en rik materiell kultur. Förutom sina egna produkter exporterade de varor bl.a. från Indien och Etiopien. Deras språk var semitiskt. Sabeerna hade ofta drottningar som regenter, flera assyriska berättelser vittnar härom och det handlade mera om utnyttjande av kvinnans förmåga att förmedla kontakter än maktposition. Även när det gäller Drottningen av Sabas besök hos Salomo var detta säkert dikterat av sabeernas handelsintresse. Hon var hos Salomo för att mjuka hans hjärta så att handeln kunde gå fritt och obehindrat från Egypten till Syrien som kontrollerades av Salomo. Drottningtiteln är väldigt ovanlig i G.T. men en del fick den titeln som drottning Vasti, drottning Ester och drottning av SABA. Konungarna i Israel och i Orienten hade flera hustrur och de som fick drottningtiteln var oftast kronprinsens moder. Konungarnas mödrar är också ofta namngivna i Bibeln och de har spelat en viss roll både på gott och ont, som Bat-Seba, Maaka, Atalja och särskilt omtalad är Isebel. Drottning Tapenes som nämns i 1 Kung. 11:19,20 är en egyptisk drottning, hustru till den farao som tog emot den edomeiske fursten Hadad när denne flydde för David härförare Joab. Tapenes syster gavs åt Hadad som hustru. I N.T. Upp.18:7, omtalas den “himmelska drottningen” vilket var en hednisk gudinna som tillbads och hade sitt ursprung i Babels Torn. I nutid kallar den katolska kyrkan “jungfru Maria” som sin “himmelska drottning”. Samma andemakter nu som förr, förföriska andemakter där kvinnan utnyttjas och placeras i frontlinjen av fega män. Läs och begrunda!

Kung Salomos rikedom och storhet;

“Kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden, både i rikedom och i vishet.  Alla kungar på jorden kom för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade lagt ner i hans hjärta.  Var och en av dem förde med sig gåvor: föremål av silver och guld, kläder, vapen, väldoftande kryddor, hästar och mulåsnor. Detta hände år efter år.” 2 Krön.9:22-24 SILVER BLEV LIKA VANLIGT SOM STENAR I SALOMOS RIKE. v.27.

Salomo dör och efterträds av sonen Rehabeam.

Joh. 13:1-17; Jesus tvättar sina lärjungars fötter. Petrus naturligtvis som vanligt är spontan och säger; Du ska väl inte tvätta mina fötter ? Underförstått, jag skulle väl i så fall tvätta dina fötter som Maria i Betania och torkade Jesu fötter med sitt hår. Jesus säger till Petrus om jag inte få tvätta dina fötter har du ingen del i mig. Läs nedan och se att här ger Herren en sermoni att tvätta fötterna på varandra i den kristna gemenskapen. I Apponaug Pentecostal Church, i Rhode Island USA där vi utgick ifrån när vi reste på östkusten och hade väckelsemöten, i denna pingstförsamling där praktiserade man “fottvätteri” Och Jabran har talat om för oss att i Asien gör man detsamma i de kristna församlingarna. Man tvättar varandras fötter och Jesus gjorde detta som ett exempel för oss. Vi praktiserar inte det i Scandinavien, men vi kanske hade behövt det eftersom Jesus säger det ? Läs och begrunda!

“Simon Petrus sade: “Herre, inte bara mina fötter, utan också mina händer och mitt huvud!”  Jesus svarade: “Den som har badat, behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Så är också ni rena, dock inte alla.” Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sade han att de inte alla var rena.
När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem: “Förstår ni vad jag har gjort med er?  Ni kallar mig Mästare och Herre och det med rätta, ty det är jag.  Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter.  Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er.  Amen, amen säger jag er: Tjänaren är inte förmer än sin herre, och budbäraren är inte förmer än den som har sänt honom.  När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det.” Joh. 13:9-17

Judas, Simon Iskariots son!

Djävulen hade redan ingett Judas den tanken att han skulle förråda Jesus. Jesus säger i Joh. 6:70 ; Jag har valt ut Er och en av Er är en djävul, han menade Judas, Simon Iskariots son. Eftersom Skriften talar om Judas fars namn SIMON ISKARIOTS SON kan vi ju kolla lite vad Judas hade för ett arv. Simon Iskariot kom från staden Keriot och var en dolkman, lönnmördare. En dolkman var en fraktion inom romartidens judiska nationalparti ZELOTERNA och det betyder IVRARNA. De sökte främja sin sak inte genom öppet uppror utan genom lönnmord. För detta ändamålet används en dolk, som bars hemligen under manteln. Paulus misstänkt varit en dolkman i hans sista besök i Jerusalem innan han blev frälst, så klart ? Judas växte upp i en lönnmördar familj, då är det inte så lustigt att han föll för frestelsen att tjäna 30 silvermynt för att förråda Jesus ? Men det är ingen ursäkt DITT ONDA ARV, VEM DU ÄN ÄR, KAN BRYTAS I JESU NAMN, DET HAR VI BEVIS PÅ!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 152

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 4, 5, 6 och Joh. 12:20-50

2 Krön. 4; Templet inreds. Salomo kostade på Templet med det dyraste material som fanns, GULD OCH ÅTER GULD, m.m. Och Huram-Abi slutförde det arbetet som han var ålagd att göra i Salomos tjänst.

2 Krön. 5; Denna text har jag många gånger förkunnat över i min unga evangelistgärning för 30 år sedan. Templet var uppfyllt av Herrens härlighet på så mäktigt sätt att prästerna kunde inte stå på benen, de föll ner på golvet. När templet var färdigt fördes Herrens ark in i templet och då hände det, då blev hela huset uppfyllt av ett härlighetsmoln, samma som på Sinai berg när Mose tog emot lagtavlorna. Samma härlighet, samma upplevelser när LAGENS TAVLOR, Skriften, Guds Ord läses i sin helhet. Läs nedan!

“Och det hände att när prästerna gick ut ur helgedomen – ty alla präster som fanns där hade helgat sig, oavsett vilken avdelning de tillhörde –  och när leviterna, samtliga sångare, Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder, stod klädda i vitt linne med cymbaler, psaltare och harpor öster om altaret och tillsammans med dem etthundratjugo präster som blåste i trumpeter,  och trumpetblåsarna och sångarna på en gång och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris, och när man lät trumpeter, cymbaler och andra instrument ljuda och man började lova Herren, därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet – då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av ett moln, så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Ty Herrens härlighet uppfyllde Guds hus.” 2 Krön.5:11-14

2 Krön. 6; Salomo talar till folket. Salomos bön vid templets invigning. Det är första gången i Bibeln att det står om en TALARSTOL vers 13

“Därefter ställde Salomo sig framför Herrens altare inför Israels hela församling och räckte ut sina händer. 13 Han hade gjort en talarstol av koppar, fem alnar lång, fem alnar bred och tre alnar hög, och ställt den mitt på den yttre förgården, och han stod nu i talarstolen.” 2 Krön.6:13

För övrigt handlar Salomos ödmjuka bön till Herren mestadels om omvändelse; v. 22 Om någon syndar mot sin nästa….v. 24 Om ditt folk Israel syndar men omvänder sig…..v. 26 Om himlen stängs till och inget regn faller…..v. 28 Om det blir hungersnöd….v. 32 Om en främling …..v.34 Om ditt folk drar ut i strid….v.36 Om de syndar mot dig….. Salomo försöker gardera sig för allt, Herre, du förlåter väl oss för din fader Davids skull.

“Om de då vänder om till dig av hela sitt hjärta och av hela sin själ i det land dit man fört dem som fångar, och de ber, vända i riktning mot sitt land, det som du har givit åt deras fäder, och mot den stad som du har utvalt och mot det hus som jag har byggt åt ditt namn, 39 må du då från himlen där du bor, höra deras bön och deras rop om nåd och skaffa dem rätt och förlåta ditt folk, som har syndat mot dig. 40 Därför, min Gud, låt dina ögon vara öppna och dina öron lyssna till vad som beds på denna plats.” 2 Krön.6:38-40

Läs och begrunda!

Joh. 12:20-50; Johannes evangeliet är en bok som du måste meditera över, tänka efter, vad menar Jesus ? Djupa sanningar för alla som verkligen vill ha tag i Guds Rikes hemligheter. Det här har inget att göra med hur högt utbildad du är, akademiskt eller du kanske har bara 7 år i skola eller kanske till och med särskola. Nej vem som helst kan förstå, med den andliga människan i dig, om du gräver och gräver, inte ge upp, år efter år läsa och begrunda, tillslut fattar du! För mig har det tagit 40 år att förstå Skrifterna! Är jag dum i huvudet ? Kanske! Vet ej! Men jag har inte lätt för att lära det som är skrivet, så eftersom jag är lägst på skalan finns det hopp för alla andra att förstå och komma till insikt om ATT GUDS ORD ÄR INTE MOTSÄGELSEFULLT. GUDS ORD HAR SVAR PÅ ALLA LIVETS FRÅGOR. SKRIFT FÖRKLARA SKRIFT.

Judarnas otro
“Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom.  Så uppfylldes profeten Jesajas ord: “Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? ” Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt:  “Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig.”  Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom.  Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan.  De ville hellre bli ärade av människor än av Gud.” Joh. 12:37-43

Nästa sanning i Dagens Text som jag väljer kommentera är VETEKORNET! Igår var det Mors Dag! Tänk om alla mammor förstod; att ge sina liv för sin familj, make och sina barn, vilken investering! GE UPP DIN KARRIÄR, INSE ATT FAMILJEN ÄR DET VIKTIGASTE DU HAR I LIVET. VI PRATAR OM 20 ÅR MEDANS BARNEN VÄXER UPP OCH FAMILJEN ÄR MEST UTSATT, DÅ BEHÖVER MAMMA VARA HEMMA. VI PRATAR OM 20 ÅR AV DITT LIV AV 70/80/90 ÅR SOM HERREN VÄLSIGNA DIG MED KANSKE! Läs bibelordet, meditera, begrunda! Bli inte som Stora Rådet som hellre ville bli ärade av människor än av Gud. Joh.12:43

” Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt.  Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv.  Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.” Joh. 12:24-26

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 151

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 1, 2, 3 och Joh.12:1-19

GRATTIS PÅ MORS DAG! MAMMA ÄR VÄRLDENS VIKTIGASTE PERSON!

KRÖNIKEBÖCKERNA; Författaren är sannolikt prästen Esra. Han har utgått från många källor, bl.a. från Samuelsböckerna och Kungaböckerna, när Esra på 400-talet f. Kr. skriver ner sin skildring av främst Juda rikes historia. I grundtexten är 1 Krön. och 2 Krön. en enda bok och omfattar hela Israels historia alltifrån Adam, men det mesta i böckerna utspelar sig från ca. 1000 f. Kr. till 538 f. Kr. I centrum står David och Salomo och flera av de gudfruktiga kungarna i Juda rike. Det kommer bli en bra repetition efter alla nederlag och segrar om vartannat. Härligt att prästen Esra ge oss mestadels segerrapporter av Juda och Israels historia. Läs och begrunda KRÖNIKEBÖCKERNA!

2 Krön. 1; Vi är väl inte så där possitiva till “tumverser” men ibland har vi gjort det. Tumvers kan ju bli helt galet, men ibland har verkligen Herren talat till oss genom en tumvers, verkligen. Tumvers är OK, men det får naturligtvis inte vara det enda sättet som vi läser bibeln, vi vill ju att du ska läsa hela bibeln från pärm till pärm. Skräckexemplet av en tumvers är ju, det man oftast skojar om; där det står om Judas att han gick ut och hängde sig och sedan tar man en ny tumvers och då står det, gå och gör det samma. Helt galet! Men skämt å sido; Stefan och jag hade en situation på TV VISION NORGE i Drammen, där vi var anställda, riktigt tuff situation…. Stefan tog en tumvers och fick upp orden “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit” från Joh. 19:22, lägg märke till, detta står bara en enda gång i hela bibeln, läs sammanhanget och vers 22

Jesus korsfästes
De tog Jesus med sig. 17 Och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. 18 Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten. 19 Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: “Jesus från Nasaret, judarnas konung.” 20 Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. 21 Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: “Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung.” 22 Pilatus svarade: “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.” Joh.19:16-22

Denna tumvers var så värdefull i denna situation så det förändrade faktiskt hela vår framtid därefter. Men en gång, det kan ju vara en slump, men två gånger då måste det vara något som Herren försöker tala till oss om. Stefan slår upp bibeln i ett läge som vi var i när vi arbetade på Kanal 10 Sverige, han får upp samma bibelord Joh.19:22 “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.” Vi vet att dessa ord är ju inte Jesu ord, det är ju Pilatus ord, men i detta skeende i korsfästelsen av Jesus, använde Gud Pilatus att skriva sanningen; “Jesus från Nasaret Judarnas Konung” och han svarar; “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.” Jag kan säga denna tumvers är orsaken till att vi gör vad vi gör just nu, rätt eller fel, det kommer väl att visa sig ? Vi jobbar helt och hållet med “SKRIFTEN”, typ bibelkommentar, läsa in skriften, ge skriften till folket som det står.“Vad jag har skrivit, det har jag skrivit”

Lång historia, LÄNGRE! 1 Krön. 1 fick jag på grund av en “tumvers” nyårsafton 1979/1980 jag befinner mig på en ungdomkonferens i Holland och ropar, desperat, till Herren om hans fortsatta ledning. Mitt hjärta grät ut Herren; jag frågar dig inte om ära, nej, nej, jag vill bara lära känna dig på djupet och få din visdom och kunskap. Jag tar en tumvers där nere i Holland och slår upp Salomos bön; 2 Krön.1:10 “Ge mig nu vishet och förstånd…..” Detta resulterade i att jag kom på ett mirakulöst sätt till Faithschool of Theologi, Maine USA från hösten 1980 – 1983 där fick jag en teologisk utbildning. Vi gick igenom varje vers i bibeln på tre år. Jag vill uppfordra varje ung människa som är kallad till tjänst i Herrens arme´att få en gedigen teologisk utbildning att stå på som grund för tjänsten, Kampen därute är stor, du klarar inte striden om du inte ha utbildningen för striden.  John Derneborg och Desta Haregot, två framgångsrika, inflytelserika gudsmän i Sverige och utlandet har utbildats i denna skola. Gå in på skolans hemsida; www.faithschool.org  Kanske du skulle gå där ?

2 Krön. 2; Tempelbygget förbereds. Salomo sänder bud till Huram, kungen i Tyrus, om han känner någon som är skicklig och kunnig som kan övervaka hela tempelbygget. Salomo får svar utav kung Huram, jo jag har en man som skulle passa för uppgiften han heter Huram – Abi.

“Därför sänder jag nu en konstnärligt begåvad och kunnig man, Huram-Abi. Han är son till en av Dans döttrar, och hans far är en tyrisk man. Han är skicklig att arbeta i guld och silver, i koppar, järn, sten och trä, liksom i purpurrött, mörkblått och karmosinrött garn och fint lingarn, och han kan utföra alla slags sniderier och väva alla slags konstvävnader. Honom må du låta utföra arbetet tillsammans med dina och min herres, din fader Davids, män som är konstnärligt begåvade.” 2 Krön. 2:13,14

Du kanske tycker att allt är meningslöst; om bara du är trogen i det lilla, så rätt som det är, kanske någon kallar på dig och du får uppleva samma som Huram-Abi. Han fick vara med att bygga Salomos tempel, ett oerhört stort arbete som förvandlar hela Israels framtida historia. Salomo säger själv;

“Och det hus som jag vill bygga skall vara stort, för vår Gud är större än alla gudar. 6 Men vem kan bygga ett hus åt honom? Himlarna och himlarnas himmel rymmer honom inte. Vem är jag att jag skulle kunna bygga ett hus åt honom, det skulle då vara en plats där man kan tända rökelse inför hans ansikte? 7 Sänd mig nu en konstnärligt begåvad man, som tillsammans med de skickliga hantverkare som jag har hos mig här i Juda och Jerusalem och som min fader David har anställt.” 2 Krön.2:5-7

2 Krön. 3; Templet byggs i Jerusalem på Moria berg. Moria berget är bara nämnt två gånger i hela bibeln och det första är när Abraham ska offra sin son Isak på Moria berg 1 Mos. 22:2 och så nu då i 2 Krön. 3:1. Andra gången är att Salomo väljer att bygga templet på Moria berget i Jerusalem. På tempelplatsen i Jerusalem står idag sedan århundraden den utomordentliga vackra Klippmosken som är då byggd på den heliga Moria-klippan. Så intressant koppling och mer kunde bli sagt i detta avseende. Läs och begrunda!

Joh. 12:1-19; Tänk att Jesu fiender fick bekänna att “HELA VÄRLDEN SPRINGER JU EFTER HONOM” Joh.12: 19 Många judar kom till tro på Jesus runt om kring Jerusalem och nu hade de fått reda på av djungelposten att Jesus var i Betania hos Marta, Maria och Lasarus. Nu ville översteprästerna döda Lasarus också därför att många trodde på Jesus p.g.a. att Jesus hade låtit Lasarus uppstå från dom döda. Vilket drama! Inte nog med det, folket tog palmkvistar och ropade “Hosianna”

“När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem,  tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: “Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung.” Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, såsom det står skrivet: “Frukta inte, du Sions dotter! Se, din konung kommer, ridande på ett åsneföl”.Joh. 12:12-15

Så blev ett ytterligare profetiskt ord uppfyllt, denna gången, utan profeten Sakarja.

Sions konung kommer
“Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du  Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna,
på en åsninnas föl.” Sak.9:9

Denna Maria som var syster till Marta och Lasarus gör något anmärkningsvärt som har predikats ut över hela världen, i alla tider, som målats utav otaliga konstnärer och filmats, dramatiserat, MARIA TAR DEN DYRA NARDUSOLJAN OCH SMORDE JESU FÖTTER OCH SEDAN TORKAR HON FÖTTERNA MED SITT HÅR. Vilken behandling! Hon vet att Jesus är Guds Son, Messias som skulle komma, hon ville ära honom med den allra ödmjukaste formen, tvätta hans fötter! Judas blir galen och religiös. Judas säger vilket slöseri nardusoljan kostar nästan en hel årslön. En denar är en lön för en full arbetsdag, 300 denarer är 300 fulla arbetsdagar. Detta säger Judas som är Jesu kassör och han var en tjuv, han hade tagit från Jesu pengar lite nu och då. Synden, förräderiet, skilsmässan händer inte över en natt. Den som syndar är väl bearbetad av satan och Herren Jesus har försökt och stoppa dig många gånger genom olika omständigheter om du tänker efter. Dessutom blir Judas religiös, han säger vi kunde ju sålt nardusoljan och givit till de fattiga. Maria hade äkta, innerlig kärlek till Jesus, Judas var en bedragare, dessa står sida vid sida mitt ibland oss. Vem är Du ? Vilken väljer du att vara ? Du som läser detta, ännu finns hopp!

OMVÄND DIG OCH FÖLJ JESUS INNAN DET ÄR FÖRSENT!

Kärlekens väg
“Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del. När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.” 1 Kor. 13:1-13

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 150

DAGENS TEXTER; 1 Krön. 28,29 och Joh. 11:47-57

1 Krön. 28; De två sista kapitel i första Krönikerboken, imorgon går vi in i andra Krönikerboken, spännande. Vilken start Salomo får utav sin fader David. Herren hade givit orsaken till David varför han inte skulle få bygga templet, därför kung David var en stridsman och utgjutit blod. Men genom Anden hade kung David fått hela beskrivning hur templet skulle byggas, dessutom hade David samlat in medel till tempelbygget. Allt detta tog Salomo över utav sin far. Vilken start i livet! Hör vilka uppmuntrande och varningsord David ger sin son Salomo, nedan;

“Du, min son Salomo, må lära känna din fars Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ, ty Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, låter han sig finnas av dig, men om du överger honom, då förkastar han dig för evigt.  Var nu uppmärksam, ty Herren har utvalt dig att bygga ett hus till helgedom. Var stark och gå till verket.”1 Krön.28:9,10

“David sade till sin son Salomo: “Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty Herren Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig, till dess att allt arbete för tjänstgöringen i Herrens hus är avslutat. Och se, här är prästernas och leviternas avdelningar, som skall förrätta allt slags tjänst i Guds hus. Till allt som skall utföras har du folk hos dig som alla är villiga och kunniga till allt slags arbete. Dessutom är hövdingarna och hela folket redo att göra allt vad du befaller.” 1 Krön. 28:20,21

1 Krön. 29; Gåvor till tempelbygget. Det som är gripande och lärorikt är att kung David ger först allt själv innan han ber folket göra detsamma. Ledaren ska gå före med gott exempel, du kan aldrig begära av några andra att ge till Guds verk om du själv inte givit först. David gav massor och överlämnade detta till Salomos tempelbygge.

“Kung David sade till hela församlingen: “Min son Salomo, den ende som Gud har utvalt, är ung och vek och arbetet är stort, ty detta palats är inte för en människa utan för Herren Gud. Därför har jag, så långt jag förmått, skaffat guld till det som skall vara av guld i min Guds hus, silver till det som skall vara av silver, koppar till det som skall vara av koppar, järn till det som skall vara av järn och trä till det som skall vara av trä. Dessutom har jag skaffat onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar, ja, alla slags dyrbara stenar liksom marmor i mängd. Eftersom jag har min Guds hus kärt, ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, utöver allt vad jag förut har skaffat till det heliga huset: 3 000 talenter guld, guld från Ofir, och 7 000 talenter renat silver till att överdra byggnadernas väggar med, för att göra av guld det som skall vara av guld och för att göra av silver det som skall vara av silver, ja, till allt slags arbete som utförs av konstnärer. Vem vill i dag bära fram sina frivilliga gåvor åt Herren?”1 Krön. 29:1-5

Joh. 11:47-57; Samma dag som Jesus gör den blinde mannen seende och samma dag som Jesus uppväcker en död, vill översteprästerna och fariséerna röja Jesus ur vägen, helst döda honom. Är det inte väldigt tydligt, vilken typ av människor dessa överandliga, besserwisser är. Deras motiv luktar illa, någon annan gör något bättre och det måste vi ta dö på, annars mister vi kontrollen, AVUNDSJUKAN är nog den värsta sjuka som finns  tror jag ?

“Översteprästerna och fariseerna kallade då samman Stora rådet och sade: “Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken.  Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk.”  En av dem, Kajfas, som var överstepräst det året, sade till dem: “Ni förstår ingenting.  Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under?”Joh. 11:47-50 

Många utav oss har blivit undanskuffade, undanröjda, baktalade av bröder och systrar därför deras egen ära och plattform var hotade. Sveriges kristenhet är säkert på första plats när det gäller att ta dö på profeterna och alla visionära initiativ. Vi skulle vilja uppmuntra dig som känner liknande som vi. Skaka av stoftet från dina fötter och gör dig själv en plattform. Du kanske inte är kallad till det stora offentliga rummet, men börja vittna för alla telefonförsäljare, ta en dag i veckan och gå ut på gatan och vittna för folk, besök ålderdomshem, bjud in grannar en efter en, delta i evangelisation, Jesus marscher och missionsresor i Sverige och utlandet. Ha bönemöten och väckelsemöten i ditt hem om det är möjligt. GÖR NÅT´FÖR JESUS OCH FRÄLSNINGSGLÄDJEN KOMMER ATT BUBBLA INOM DIG!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 149

DAGENS TEXTER; 1 Krön. 26, 27 och Joh. 11:18-46

1 Krön. 26; Jag vill bara ta ut ett bibelord speciellt, men du ska läsa hela kapitlet, missa inte något. Det som är lite speciellt tycker jag är att OBED-EDOMS HUS VAR VÄLSIGNAT MED DUGLIGA OCH KRAFTFULLA MÄN. Obed-Edoms hus hade arken i tre månader och var välsignade på alla plan. “Alla dessa hörde till Obed-Edoms ättlingar, de själva och deras söner och bröder, dugliga och kraftfulla män i tjänsten, tillsammans sextiotvå ättlingar till Obed-Edom.” 1 Krön.26:8

Läs vidare i 2 Sam.6:9-12 och se hur Obed-Edoms hus var välsignad p.g.a. att arken fanns i deras hus. I ARKEN FANNS LAGENS TAVLOR. Där Guds Ord, hela bibeln läses G.T. och N.T. Lagen, Profeterna, Psaltaren, Evangelierna, Paulus brev och Uppenbarelseboken den familjen blir välsignad. Hela Skriften är utandad av Gud och nytta till….2 Tim. 3:16,17

“Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet,  för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” 2 Tim.3:16,17

Läs vidare om Obed-Edoms hus var välsignad på alla plan därför att Guds Ark var där, GUDS ORD ALLTSÅ!

“David greps av fruktan för Herren på den dagen och sade: “Hur skulle Herrens ark kunna komma till mig?”  Därför ville David inte föra in Herrens ark till sig i Davids stad utan lät ställa den i gatiten Obed-Edoms hus.  Sedan blev Herrens ark kvar i gatiten Obed-Edoms hus i tre månader. Och Herren välsignade Obed-Edom och hela hans hus. Det blev berättat för kung David att Herren hade välsignat Obed-Edoms hus och allt vad han ägde, för Guds arks skull. Då gick David och förde Guds ark ur Obed-Edoms hus upp till Davids stad under jubel.”  2 Sam. 6:9-12

1 Krön. 27; Här omtalas de tolv häravdelningarna, Israels stamhövdingar, tillsyningsmännen över kungens ägodelar och Davids personliga rådgivare.

Joh. 11:18-46; Marta, Maria och Lasarus bodde i Betania och var kompisar till Jesus. Jag fantiserar att när Jesus skulle ha lite fritt och slappa lite gick han hem till dessa tre syskon som han hade mycket kära ? Två gånger är namnet Lasarus nämda i Bibeln, Jesus talar om den fattige mannen Lasarus i Luk. 16 och så här i Joh. 11 och 12. Lasarus som dog och uppstod från dom döda efter 4 dagar. Marta betyder husfru och matmoder och det finns bara en Marta i Bibeln i skillnad mot Maria, det finns flera olika Marior i Bibeln. Marta är nr. 130 av 153 kvinnonamn i Bibeln. Denna Maria i Joh. 11 har nr.131, hon är nummer 4 av 6 olika Marior i Bibeln. Va då, numrerar kvinnonamnen ? Jag vill då hävda att det finns bara 153 kvinnonamn i hela bibeln bland 10. 000 tals män som är namngivna. Här med vill jag hävda att Bibeln är en manlig bok och så ska det vara. Kvinnan ska inte styra över Mannen, hon ska vara en medhjälpare till mannen. Vid sidan av BIBELBLOGGEN skriver jag ett par andra böcker om kvinnorna i bibeln och där står det om talat, varje kvinnas betydelse, historia och värde, nämnda vid namn och nummer, så att inte en enda ska missas, goda eller onda kvinnor i bibeln. Bed för mig att jag blir klar någon gång med dessa böcker. Denna Maria var syster till Marta och Lazarus de hade ett gemensamt hem i Betania. Denna Maria satt vid Jesu fötter Luk.10:39 och Joh. 11:32 visar hon sin TRO till Jesus; “När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sade till honom: “Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött.”Joh.11:32.  Sista gånger vi möter denna Maria är i Joh.12, då hon smörjer Jesus med dyrbar nardus olja och Judas Iskariot tyckte detta var slöseri.

Marta och Maria hade en sak gemensamt de hade en TRO på Jesus att han var Messias, Guds Son och att Jesus kunde göra mirakler. Deras olika karaktärer visas tydligt i texten, men de behövs båda två i Guds rike. Hur skulle det vara om alla var Marior eller alla var Martor, det skulle inte funka. Jag tror att Mariorna får jobba på att vara villig att tjäna lite mera praktiskt och Martorna får jobba lite mera att stressa av och tillbedja Jesus i stillhet. Vi kvinnor behöver arbeta med händerna och ha ett hjärta som tillbeder Jesus på samma gång. Båda karaktärerna behövs i en och samma person, tror ja, annars uppstår onödiga avundsjukor ?

Lasarus uppstår från dom döda efter 4 dagar i graven, vilket MIRAKEL! Vilken bibeltext, såååå bra……och att Jesus säger till dom som är samlade utanför graven; “Befria honom och låt honom gå.”Läs och begrunda!

“Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen.  Jesus sade: “Tag bort stenen!” Den dödes syster Marta sade till honom: “Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen.”  Jesus sade till henne: “Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?” De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: “Fader, jag prisar dig för att du hör mig.  Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här skall tro att du har sänt mig bad jag denna bön.”  När han hade sagt det ropade han med hög röst: “Lasarus, kom ut!”  Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem: “Befria honom och låt honom gå.”
Många judar, som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom.  Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort.” Joh.11:38-46

Jag kan inte sluta utan kopiera detta fantastiska bibelord; Joh.11:25-27 Jesus sade:

“Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” Hon svarade: “Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen.”

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 148

DAGENS TEXTER; 1 Krön. 23, 24, 25 och Joh. 11:1-17

ROBERT EK LIVETS ORD OCH RORY ALEX GOD TV!

Igår när jag läste om Robert Eks personliga brev och bad sin omgivning om förlåtelse, var jag inte överraskad. Lever man i en förljugen kristendom länge nog spricker bubblan till slut, om man är en sanningssökare, vilket jag tror att Robert Ek är i grund och botten. Jag har trott hela tiden att Roberts Ek äktenskapsbrott inte var på ett sexuellt plan även om det senare slutade så, utan mer på det andliga planet. Efter att ha levt i en kristen låtsasvärld länge nog, måste man FLY. En del flyr till katolska kyrkan som Ulf & Birgitta Ekman, en del flyr till äktenskapsbrott, en del flyr till ekonomiska oförrätter, droger, spel eller självmord som vi vet har skett. Man gör sig medvetet skyldig till ett brott, så att man kan helt legalt bli dömd och få rätten att fly undan den förljugna kristendom man levt i under större delen i sitt liv. Rory Alex GOD TV har säkerligen gjort det samma, FLYTT UNDAN EN FÖRLJUGEN KRISTENDOM OCH INSLAG AV ISEBELS ANDE. Jag har sagt det till min man Stefan Hallman, hela tiden att Wendy Alex har agerat helt fel, jag har skrivet ett mail till henne också, att GÅ BORT IFRÅN OFFENTLIGHETEN, gå åt sidan och invänta Rory om det så tar åravis. Som jag ser det finns det mera hopp för Robert Ek än Rory Alex att komma tillbaka till sin familj, på grund av deras respektives ex. hustrus, agerande i frågan. Männen har begått äktenskapsbrott, mycket allvarligt och det är synd och det drabbar inte bara en familj, en lokal församling, en kristen TV station DET DRABBAR HELA KRISTI KROPP! Men vad med otuktskvinnorna som har ställt sig till förfogande för dessa äktenskapsbrytare, före detta gudsmän? VI KVINNOR MÅSTE OMVÄNDA OSS FRÅN ISEBELS ANDE OCH SLÄNGA OSS NER INFÖR LEVANDE GUD OCH ROPA OM NÅD SÅ ATT VI INTE HAMNAR I HELVETET ! VÅRA VAL KOMMER ATT VARA AVGÖRANDE, FÖR TUSENTALS ÄKTA MÄN I FRAMTIDEN, OM DE KOMMER ATT STÅ STADIGT ELLER FALLA.

1 Krön. 23; Leviterna och de ansvariga för alla olika avdelningar i templet var män, inga kvinnor de hade fullt upp i hemmet. Läs och begrunda!

“När David blev gammal och mätt på att leva, gjorde han sin son Salomo till kung över Israel. Han samlade alla Israels furstar, så också prästerna och leviterna. De leviter som var trettio år eller äldre blev räknade. Deras antal var allt som allt 38 000 män. “Av dessa”, sade han, “skall 24 000 förestå sysslorna vid Herrens hus och 6 000 vara tillsyningsmän och domare, 4 000 skall vara dörrvaktare, och 4 000 skall lovsjunga Herren till de instrument som jag låtit göra för lovsången.” 1 Krön. 23:1-5

1 Krön. 24; Prästernas och leviternas avdelningar. Här beskrivs Arons söner, Eleasar och Itamar vilken ordning de skulle tjänstgöra i tempel som präster. Inget var hänvisat till slumpen, allt var i detalj efter Herrens förordning! NOGSAMHET OCH GUDSFRUKTAN I GUDS FÖRSAMLING ÄR ETT MÅSTE OM VI SKA KLARA OSS I DENNA TID!

“Detta blev den ordning, i vilken de skulle tjänstgöra, när de gick in i Herrens hus, som det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron efter den befallning Herren, Israels Gud, hade gett honom.” 1 Krön.24:19

1 Krön. 25; Tempelsångarnas avdelningar. Enligt denna text kan jag inte se att det var några kvinnor som hade ansvaret i profeterandet, lovsången, kören och i användandet av musikinstrumenten. Det var 288 män i kören och här nämns den ena mannen efter den andra som lovsjöng och profeterade i templet. Med detta säger jag inte att kvinnor inte kan lovsjunga och profetera i det offentliga rummet, det vet vi att de kan, det är andra bibelord som styrker det. Men här var det inga kvinnor som jag förstår och kan utläsa ? Läs och begrunda!

Joh. 11:1-17; Jesus uppväcker Lasarus; Igen läser vi i bibeln om att en person i bibeln som är sjuk. Texten talar inte om orsaken till sjukdomen men vi får veta att denna sjukdomen är inte till döds, den är till Guds ära, så att Guds Son blir förhärligad genom den.

 “Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: “Herre, den som du har kär ligger sjuk.” Jesus hörde det och sade: “Denna sjukdom skall inte sluta med döden. Den är till Guds ära, så att Guds Son blir förhärligad genom den.”Jesus älskade Marta och hennes syster och Lasarus.” Joh. 11:3-5

Är du sjuk idag ? Jag är övertygad om att till slut, kommer varje kristen man och kvinnan, pojk och flicka blir helad i Jesu namn, i detta livet eller i nästa liv. I himlen finns inga sjukdomar HALLELUJA!

Frågan är bara; Varför har du drabbats till fysik ohälsa ? Vågar du lyfta på olika stenar och ifrågasätta hur du har levt? Är du född med sjukdomen eller vad har hänt ? När omvändelse, förlåtelseakt och genomgång av ditt eget liv har fått ett uppriktigt svar. HAR DU FULL RÄTT ATT GÖRA ANSPRÅK PÅ GUDS ORD NÄR DET GÄLLER DIN SJUKDOM! Hur svaret blir just i din situation återstår att se ? Jag vill avsluta med ett vittnesbörd av en kvinna som vägde 44 kg. och var full av cancer, döende, kunde inte gå, de fick bära henne på en bår till möteskampanjen, när Gudsmannen bad i JESU NAMN bröts sjukdomen och hon kunde börja äta, ökade i vikt, cancern försvann och idag 30 år senare är hon helt frisk änka med många barnbarn och barnbarnsbarn. Vi känner henne och vet var hon bor i Sverige. GUD GÖR RIKTIGA MIRAKLER ÖVER VÄRLDEN OCH DET VÄNTAR VI PÅ ATT FÅ SE I SVERIGE OCKSÅ. Men nu försöker vi vara ärliga mot varandra VARFÖR händer det inte fler mirakler i Sverige ? Är Guds härlighets moln borta ? Vad måste ske innan Herren bekänner sig till oss ? Om du blivit helad och har det dokumenterat, var snäll att höra av dig till oss.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 147

DAGENS TEXTER; 1 Krön. 20, 21, 22 och Joh. 10:22-42

1 Krön. 20; Man tycker ju att striderna skulle ta slut någon gång, men ICKE. Hela tiden fick David hålla borta fienden och ett exempel är ju filisteerna, som är stora och bråkar nästan jämt. Vi är i Herrens krig och det är inte mott kött och blod utan mot andevärlden. Här i kapitel 20 är det återigen filisteerna som kommer emot Guds folk och det var både storvuxna som Goliats bror och dem som hade 6 fingrar och 6 tår tillsammans 24. Vem som helst hade ju kunnat bli rädda för dessa. Vi möter ibland riktiga tuffingar i vardagen; på jobbet, i politiken, i församlingen, i föreningslivet kanske till och med i hemmet, vi måste lära oss att inte strida med mänskliga vapen för då har vi förlorat innan vi börjat, vi måste överlämna striden i TRO åt Herren.

” Mose svarade folket: “Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. Herren skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.” 2 Mos.2:13,14

Den andliga vapenrustningen
“Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.  Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.  Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.  Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.  Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar  och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.  Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.  Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.  Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd.  För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör.” Ef. 6:10-20

1 Krön. 21; Här hårdnar striden och satan träder upp mot David och eggar honom till att räkna Israels folk som inte Herren hade befallt. Detta misshagade Herren! Någon har sagt; “TA ALDRIG NÅGRA BESLUT UNDER STORMENS GÅNG” Det är just under stridens hetta, man tar felaktiga beslut. Vänta, bida och se oftast lägger sig stormen efter en stund. Nogsamhet inför Herren är viktigt, det har vi lärt oss och p.g.a. att David gått sin egen väg blir han bestraffad. Läs och begrunda!

“Då gick Gad in till David och sade till honom: “Så säger Herren:  Välj vilket du vill: antingen hungersnöd i tre år eller förödelse i tre månader genom dina motståndare utan att du kan komma undan dina fienders svärd, eller Herrens svärd med pest i landet under tre dagar då Herrens ängel sprider fördärv inom hela Israels område. Bestäm nu vilket svar jag skall ge honom som har sänt mig.”David svarade Gad: “Jag är i stor vånda. Men låt mig falla i Herrens hand, för hans barmhärtighet är mycket stor. I människors hand vill jag inte falla.”1 Krön.21:11-13

1 Krön. 22; Förberedelser för tempelbygget. David samlade in guld och silver, anställde skickliga hantverkare och uppmuntrade Salomo att vara frimodig, och icke modlös. Gå till verket, BYGG! Typiskt alla föräldrar som ordnar och styr för sina barn och barnbarn, man vill ju så väl. Salomo hade ett guldläge att ärva efter sin Far och i mångt och mycket var han väldigt framgångsrik. Salomos tempel var ju något alldeles otroligt ståtligt och påkostat. Herren är värd det bästa! När templet var färdigt, hämtade man arken under jubel och sång, fortsättning följer.

Joh. 10:22-42; Många judar var kritiska till Jesus och de ville till och med stena honom. Men det var många utav judarna som kom till tro på Jesus. Detta får vi räkna med en del vill ta emot, andra står emot. De som tar emot Jesus kan vara trygga, ingen skall rycka dem ur min hand säger Jesus.

” Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.  Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand.  Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett.”Joh. 10:27-30

Läs och begrunda!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 146

DAGENS TEXTER; 1 Krön. 17, 18, 19 och Joh.10:1-21

1 Krön. 17; “När David satt i sitt hus, sade han till profeten Natan: “Här bor jag i ett hus av cederträ, medan Herrens förbundsark står i ett tält.” Natan sade till David: “Gör allt som ligger på ditt hjärta, ty Gud är med dig.” 1 Krön.17:1,2 profeten talade utifrån sin kärlek och omsorg till David, mänskligt tänkande… Men Herren väckte profeten Natan på natten och talade till honom, vad han egentligen han skulle meddela till David, att Davids efterkommande skulle bygga templet inte han själv. Läs och begrunda!

1 Krön. 18; David var en framgångsrik krigare och Herren gav honom den ena segern efter den andra. Läs och begrunda!

1 Krön. 19; David slår ammoniterna. Det var inte Davids mening, han ville verkligen göra gott mot dem, men han var missförstådd och kriget var igång. Läs och begrunda!

Joh. 10:1-21; Jesus är den gode herden. “Då sade Jesus; “Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.  Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.” Joh.10:7-11

HERDE;

Bibeln talar ofta om herdar, både i egentligt och i överförd betydelse. Herden hade också fått stor betydelse i Israels historiska utveckling, och flera av folkets främsta män hade tidigare varit herdar, tex. Mose och David. Herden måste vara stark, osjälvisk och hängiven för att kunna betraktas som identisk för sin uppgift. På morgonen ledde herden sin hjord ut ur fällan, Joh.10:4 och på kvällen förde han den tillbaka igen. Då räknade han sina får Jer. 33:13 och fattades något, gick han ut för att söka efter det, Luk. 15:4. Han var nämligen ansvarig för fåren i sin flock, 1 Mos. 31:39. Herden var beväpnad med en stav och en käpp, den sistnämnda till att försvara sig själv och sina djur. Herdens arbete var farofyllt. Rövare kunde försöka stjäla fåren och vilda djur kunde angripa flocken. Till hjälp i arbetet kunde han ha vallhundar, Job.30:1. Herdens uppgift är att;

1. FÖDA Joh. 21:15-17

2. LEDA 1 Petr. 2:21, Jes. 30:21

3. VÅRDA Hes.34:16, Luk.15:4, Luk.19:10

4. BESKYDDA 1 Sam.17:34,35, Joh.10:28

5. HJÄLPA DE SVAGA Jes.40:11

6. VAKTA Joh.21:16

Ett exempel på den gode herden som söker efter ETT och lämnar de 99 för en stund. Luk. 15:1-7

“Alla publikaner och syndare höll sig nära intill Jesus för att höra honom.  Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade: “Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem.”  Då berättade han denna liknelse för dem:  “Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det?  Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det på sina axlar.  När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat.  Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig – inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.” Luk.15:1-7

Herdar i församlingen.

Gud har insatt herdar i församlingen, Ef.4:1. Han kräver hjorden ur deras hand, Hes. 34:10. Hans vrede upptänds mot dåliga herdar, Sak.10:3. Ve den ovärdige herden, som övergiver sin hjord, Sak.11:17. Dåliga herdar är;

1. OFÖRSTÅNDIGA Jes.56:11

2. OFÖRNUFTIGA Jer.10:21

3. SJÄLVISKA Hes. 34:2

4. VILSELEDANDE Jer. 50:6

5. AVFÄLLIGA Jer. 2:8

6. SVEKFULLA Sak.11:17

7. BRINGAR FÖRDÄRV Jer.23:1

Hes.34:1-10 Israels dåliga herdar
“Herrens ord kom till mig. Han sade: “Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren, Herren: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden. De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades. Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. Hör därför Herrens ord, ni herdar: Så sant jag lever, säger Herren, Herren, sannerligen, därför att mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur – de har ju ingen herde – och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får, därför, ni herdar: Hör Herrens ord: Så säger Herren, Herren: Se, jag är emot herdarna och skall utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem.” Hes.34:1-10

Jag kan inte sluta tänka på Ulf Ekman, han var aldrig vår herdar, vi kände inte igen rösten och blev aldrig en s.k. “livets ordare” Därför passade man aldrig in i det sammanhanget och man var förskjuten från de etablerade sammanhanget därför att man var 5  år på L.O. Man befann sig i INGEMANSLAND! Idag när vi ser reslutatet; Ulf Ekman har svikit sin församling och konverterat till Katolska Kyrkan, Robert Ek begått äktenskapsbrott och dessutom EKONOMISKT UTNYTTJAT våra systrar och bröder i Guds församling. Då tänker jag; kanske var det så att vi hade rätt och dom fel. Kanske var det tvunget att Ulf Ekman skulle bort som har blivit tillbedd av så många ? Jesus i sin nåd lät det skaka, därför att han delar inte sin ära med någon man! JESUS ÄR VÄRDIG ENDAST HONOM VILL VILL TILLBEDJA OCH FÖLJA. JESUS ÄR DEN GODE HERDEN!

Den gode herden

“En psalm av David. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen.” Ps.23:1-6

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 145

DAGENS TEXTER; 1 Krön.14, 15, 16 och Joh. 9:24-41

1 Krön.14; David var mäktig när det gäller yttre striden mot filiseerna och andra. David var också noga med att fråga Herren vad han skulle göra och hur han skulle gå till väga. ALLT VÄL ? Visst till det yttre “allt väl” men hans personliga, inre liv, hans karaktär, där var han en förlorare; KVINNOR VAR HANS PROBLEM! TA VARNING! För att klara striden, måste du vara hel inifrån och ut och utifrån och in. Du behöver vara en HEL MÄNNISKA för att vara ute vid frontlinjen. Under tiden du blir en hel människa; stöd andra, va´en bedjare, uppmuntra andra tills din tid kommer.

1 Krön. 15; Guds ark förs till Jerusalem. De hämtade arken från Obed-Edoms hus till Jerusalem. David gjorde i ordning en plats i Jerusalem för arken och nu hade han tagit lärdom hur arken skulle bäras enligt Mose lag. Inte på en ny vagn dragen av oxar, NEJ arken skulle bäras på leviternas axlar. David förberedde platsen, sångarna, prästerna, det var JUBELFEST, med sång och dans när arken förs in i Jerusalem. MEN Mikal Sauls dotter, Davids hustru hade förakt för sin man, därför att hon tyckte att han uppförde sig olämpligt.

1 Krön. 16; Davids LOVSÅNG från v. 7 till v.36, mitt i lovsången sjunger han ut dessa populära orden “Rör inte mina smorda,
gör inte mina profeter något ont”1 Krön.16:22 Läs och begrunda!

Joh. 9:24-41; De populära orden; ETT VET JAG, JAG VAR BLIND MEN NU KAN JAG SE! Hela sången; Amazing Grace, Förunderlig Nåd bygger på denna bibelberättelse och detta uttryck; Jag var blind men nu kan jag se.

Amazing Grace är en av den engelskspråkiga världens populäraste psalmer. Texten skrevs av John Newton 1779. Psalmen finns i svenska översättningar vid namn “Av nåd”, “Förunderlig nåd”, “Förundrad jag hör ett glädjens bud” eller “Oändlig nåd mig Herren gav”. John Henry Newton, född 24 juli 1725, död 21 december 1807, var en brittisk sjökapten och slavskeppare. När han blev kristen ångrade han sitt förflutna som slavskeppare och blev senare präst och sångförfattare.

I Joh.9:28 talar judarna om att de är Moses lärjungar och andra gånger talar de om att de är Abrahams barn, så nära men ändå inte frälsande. Det dyger inte, JESUS är den ende som frälser dig från dina synder. Vi talar om att Jesus kom till världen för att frälsa den och det är sant. MEN du måste ta emot frälsningserbjudandet för att det ska gälla dej personligen. Jesus sa; också, att han kom för att döma världen och detta är lika sant. Om du inte gör något åt din situation är du dömd, sittande i fängelset med handbojor och fotbojor väntan på domens dag.

“Jesus sade: “Till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda.”  Några fariseer som var med honom hörde detta och sade: “Inte är väl också vi blinda?”  Jesus sade: “Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Därför står er synd kvar.” Joh.9:39-41

MAMMA HADE DETTA TIDNINGSURKLIPPET PÅ KYLSKÅPET AV William Both: Religion utan den helige Ande. Kristendom utan pånyttfödelse. Förlåtelse utan syndabekännelse. Politik utan Gud. Himmel utan helvete.

På 70 talet ; ISTÄLLET FÖR ATT MAN PREDIKADE ATT DEN GAMLA NATUREN MÅSTE OMVÄNDAS OCH ATT DU MÅSTE KORSFÄSTA DEN GAMLA NATUREN. KLÄDDE MAN PÅ DEN GAMLA NATUREN FINA KLÄDER OCH MAN SA ;JESUS VILL GE DIG FRID, GLÄDJE, KÄRLEK, FÖRVERKLIGANDE AV DINA DRÖMMAR OCH EN BESTÅENDE LYCKA. LIVSFÖRBÄTTRING OCH ALLT JAG FICK VAR PRÖVNINGAR OCH KAMP OCH STRID. OCH DEN NYFRÄLSTES BITTERHET RIKTADES MOT DEM SOM ”FRÄLSTE HONOM” ”KYRKAN” OCH DE SOM GAV MIG SÅ KALLADE ”GODA NYHETER” DET SISTA BLEV VÄRRE ÄN DET FÖRSTA; ÄNNU EN VACCINERAD OCH BITTER AVFÄLLING…JAG BLEV FRÄLST PÅ 70 TALET; UNDER RUBRIKEN ”GUD ÄR KÄRLEKEN” MEN DET TOG MIG 40 ÅR ATT BEGRAVA MITT GAMLA KÖTT OCH INSIKTEN AV DENNA GUDOMLIGA SANNING ATT LAGEN FÖR MIG TILL KRISTUS, DÄR TAR KRISTUS LAGENS FÖRBANNELSE OCH SÅ LÄNGE JAG VANDRA I HELGELSE OCH ANDENS NYA LIV I KRISTUS BEHÖVER JAG INTE VARA RÄDD FÖR ATT LAGEN SKA DÖMA MIG. MEN LEVER JAG I KÖTTET OCH I OLYDNAD TILL GUDS ORD KOMMER JAG UNDER LAGEN OCH BLIR DÖMD. UNDERVISAR MAN MÄNNISKOR ATT HON HAR ”KEJSARENS NYA KLÄDER” MEN I VERKLIGHETEN ÄR HON NAKEN. RESULTERAR DET SÄKERLIGEN I ETT FALSKT HOPP OCH MAN FYLLER KYRKORNA MED FALSKA OMVÄNDELSER.” HUR FÖRKUNNADE  STORA GUDS MÄN BAKÅT I TIDEN SOM VANN HUNDRATUSENTALS MÄNNISKOR FÖR GUDS RIKE ?

1. John Wycliffe; ”DEN HÖGSTA TJÄNSTEN SOM EN MÄNNISKA KAN UPPNÅ PÅ JORDEN ÄR ATT PREDIKA GUDS LAG VARFÖR? DÄRFÖR ATT DEN KOMMER ATT FÖRA SYNDARE TILL TRO PÅ FRÄLSAREN OCH EVIGT LIV”

2. MARTIN LUTHER; ”DEN FRÄMSTA SKYLDIGHETEN FÖR DEN SOM PREDIKAR EVANGELIUM ÄR ATT FÖRKUNNA GUDS LAG OCH ATT VISA SYNDENS NATUR; SATAN HAR LÅTIT EN SEKT UPPSTÅ; “ATT MÄNNISKORNA BLIR SKRÄMDA AV ATT PREDIKA LAGEN OCH DÄRFÖR MÅSTE VI BARA PREDIKA GUDS NÅD.”

3. JOHN WESLEY SA; ”PREDIKA 90% LAG OCH 10% NÅD”

4. CHARLES SPURGEON SA; ”DE KOMMER ALDRIG ATT TA EMOT NÅDEN, FÖRRÄN DE DARRAR INFÖR EN RÄTTFÄRDIG OCH HELIG GUD”

5. DAVID WILKERSON OCH BILLY GRAHAM STÅR FÖR KLASSISK OMVÄNDELSE PREDIKAN; 90% LAG och 10% NÅD.

6. EN BERÖMD EVANGELIST A. B. EARL; PÅ 1800 TALET SOM FICK VINNA 150.000 MÄNNISKOR FÖR KRISTUS SA; ”DE MÅSTE SE SIG SJÄLVA SOM FÖRLORADE, INNAN DE KOMMER ATT ROPA OM NÅD. DE KOMMER INTE FLY FRÅN FARAN FÖRRÄN DE UPPTÄCKER DEN.

”GENOM LAGEN LÄRDE JAG KÄNNA SYNDEN. JAG VISSTE INTE VAD SYNDEN VAR FÖRRÄN LAGEN TALADE OM DET FÖR MIG” ROM.7:7

LAGEN GER INSIKT OM VAD SYND ÄR.

LAGEN GÖR ATT DU STÅR MED SKULD INFÖR GUD.

LAGEN GÖR INGEN RÄTTFÄRDIG

LAGEN KAN ALDRIG FRÄLSA DIG

LAGEN KAN INTE HJÄLPA DIG

MEN LAGEN FÖR MIG FRAM TILL KRISTUS.

”SÄTTER VI DÅ LAGEN UR KRAFT GENOM TRON ? NEJ INTE ALLS! VI UPPRÄTTHÅLLER LAGEN” ROM.3:31

Maria Hallman

Profetiska ord över Stefan & Maria Hallman

Profetior över Hallmans 2 dagar i rad under Älmhultsväckelsen…

VÄCKELSEMÖTEN STEFAN & MARIA HALLMAN

AVESTA

JENS GARNFELDT

5-7 juni

LOVSÅNG STEFAN & MARIA HALLMAN

info; 073 53 41 95 7

 

SOLHAGA SÄVSJÖ

11-12 juli

PREDIKAN & LOVSÅNG

STEFAN & MARIA, DAVID HALLMAN

info; 070 22 38 7 38

 

SKARA SOMMARLAND

TÄLTMÖTEN

5-9 Augusti

Evangelist KG JONSSON

LOVSÅNG STEFAN & MARIA

DAVID HALLMAN

info; 076 39 47 19 7

 

JÖNKÖPING

10-12 april

JENS GARNFELDT

LOVSÅNG STEFAN & MARIA

DAVID HALLMAN

info; 0760 158 768

 

KANAL 10 LIVE

28 april

NEPALINSAMLING

BÖRJE CLAESSON MIKAEL ALFVEN

LOVSÅNG STEFAN & MARIA

DAVID HALLMAN

info; 072 180 13 83

 

 

 

MIRAKLET PÅ AZUSA STREET

Väckelsen på Azusa street 1906-1909 betraktas som pingstväckelsens moderna födelse. I denna trailer ser du en del klipp om en kommande film om händelsen. Bl.a så ser du den nyligen avlidne pingstpredikanten Myles Monroe predika på pingstväckelsens 100 års jubileum i Los Angeles 2006.

Du får höra Einar Ekberg sjunga och Lewi Pethrus predika!

BIBELN 365 DAGAR – DAG 144

DAGENS TEXTER; 1 Krön. 11, 12, 13 och Joh. 9:1-23

1 Krön. 11; Davids hjältar. Här räknas upp hjälten Jasobeam han svängde sitt svärd och 300 män dog i ett enda drag. Här nämner författaren om Eleasar han var en av de tre hjältarna som slog filiseerna mitt ute på åkern och Herren lät dem vinna en stor seger. Hjältarna Absaj och Benaja tappra män. Benaja slog ner egyptien;

“Han slog också ner den egyptiske mannen som var så storväxt: fem alnar lång. Fastän egyptiern i handen hade ett spjut som liknade en vävbom, gick han emot honom beväpnad endast med sin stav. Han ryckte spjutet ur egyptierns hand och dödade honom med hans eget spjut.” 1 Krön.11:23

Läs och begrunda!

1 Krön. 12; Vi kan kalla det för “SLUNGSTENMINISTRY” Davids hjältar och efterföljare var mäktiga. “Den ringaste av dem var ensam så god som hundra, och den störste så god som tusen.”1 Krön.12:14 Massor av stridsmän som ansluter sig till David, inga kvinnor. Det är heller inga kvinnor uppräknade som Davids hjältar, kvinnorna hade annat att göra och om vi får fantisera lite, var det säkert kvinnorna som försåg krigsmännen med livsmedel.

” De var där hos David i tre dagar och åt och drack, för deras bröder hade försett dem med livsmedel. De som bodde närmast dem, ända upp till Isaskar, Sebulon och Naftali, förde också till dem på åsnor, kameler, mulåsnor och oxar livsmedel i mängd till föda: mjöl, fikonkakor och russinkakor, vin och olja, nötboskap och småboskap. Ty det rådde glädje i Israel” 1 Krön.12:39,40

1 Krön. 13; Guds ark flyttas från Kirjat-Jearim till Obed-Edoms hus. Men en olycka inträffar därför att man bär arken på oxar istället för leviternas axlar. NOGSAMHET ÄR JÄTTEVIKTIGT GÖR 100% SOM HERREN SÄGER inte bara lite grann. Läs och begrunda

Joh. 9:1-23; Jesus botar en blindfödd. Här finns flera guldkorn och svar på en del frågor när det gäller fysik hälsa. Sjukdom och handikapp är alltid fruktansvärda och begränsar en människas fulla potential. MEN sjukdom och handikapp har olika utgångsläge i bibeln. Här kan vi se att pojken var blind från födseln och Jesus säger att det är varken han eller hans föräldrars synd som gjort honom blind. Orsaken till att han är blind är för att Guds gärningar skulle uppenbaras genom honom och Jesus helar pojken i slutändan, men innan dess hade olika saker hänt i pojkens liv och saker som uppdagas i föräldrarnas liv. Föräldrarna var fega och ville inte ge Gud äran, för de var rädda att bli uteslutna från synagogan. Läs och begrunda!

” Jesus svarade: “Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.” Joh. 9:3

BLINDHET!

Blindhet var mycket utbredd i Österlandet. Det skarpa solljuset tärde på ögonen, och allt damm och all sand från den torra jorden skadade dem likaledes. En annan av osakerna till att blindheten var så utbredd kan ha varit tex. bristande hygien. I Bibeln läser vi om många blinda, bl.a. blinda tiggare. Dessa satt gärna och tiggde vid en starkt trafikerad väg eller vid ingången till templet i Jerusalem. Lagen påbjöd barmhärtighet mot de blinda. Läs; 3 Mos.19:14, 5 Mos. 27:18.

Några exempel på blinda som blev helade i N.T men orsaken till blindheten var olika. Vi kan inte samla ihop all sjukdom och handikapp i en påse och säga; I Jesu namn bli helad. VI MÅSTE  VETA ORSAKEN TILL SJUKDOMMEN OCH HANDIKAPPET. När du vet orsaken till sjukdomen och handikappet kan du behandla skadan på rätt sätt. Varför går det omkring så många besvikna sjuka mitt ibland oss, därför att vi inte har tagit reda på orsaken till sjukdomen och handikappet. JESUS VILL HELA ALLA SOM KOMMER TILL HONOM, MEN I MÖTET MED JESUS, KOMMER HAN TALA OM FÖR DIG, VAD DU BEHÖVER GÖRA, FÖR ATT HELANDET SKA BLI DITT. I DE FLESTA FALL ÄR DET OTRO, PÅ GUDS MIRAKLER, SOM GÖR ATT INGET SKER, MEN I ANDRA FALL, KAN DET VARA SYND, UPPROR, AVGUDERI, OLYDNAD MOT HERRENS KALLELSE.  Kolla upp ditt liv, gör en återblick, rannsaka ditt liv och när du omvänt dig, testa och se, be och ropa och helandet är ditt i Jesu namn. I dagens text i Joh. 9:6,7 spottade Jesus på marken och gjorde en deg och lade det på den blindes ögon och befallde den blinde gå ner till SILOAM dammen och tvätta av sig och därefter kommer du att se, helandet är ditt.

” När han hade sagt detta, spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon  och sade till honom: “Gå och tvätta dig i dammen Siloam.” – Ordet Siloam betyder “utsänd”. – Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se.” Joh.9:6,7

1. Jesus botar två blinda i Kapernaum år 28 e. Kr. Matt.9:27-31, här gällde det att HA TRO.

2. Jesus botar en blind man i Betsaida år 29 e. Kr. Mark.8:22-26, här visar Jesus exempel på att INTE GE UPP, BED TVÅ GÅNGER och flera gånger innan helandet manifestera sig.

3. Jesus botar den blindfödde i Jerusalem år 29 e. Kr. Joh.9:1-42, här gäller det att JESUS VILLE VISA SINA MIRAKLER.

4. Jesus botar två blinda i Jeriko år 30 e. Kr. Matt. 20:29-34.

5. Jesus botar den blinde Bartimeus i Jeriko år 30 e. Kr. Mark.10:46-52, Luk. 18:35-43. Kanske att Bartimeus var en av dessa två som Matt.20 skriver om ?

Ja, men alla de här exemplerna är innan Golgata och Jesu död på korset. På korset tog han alla våra sjukdomar och smärtor, det är sant men ALL SKRIFT är utandad…..och vi kan fortsätta och ta på oss skygglappar, gräva ner huvudet i sanden och ljuga för oss själva och andra och MIRAKLET UTEBLIR ? Sanningen ska göra dig fri!

” Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” 2 Tim.3:16,17

5. Saulus omvändelse; Apg 9:1,8,19 Gud gjorde honom blind för tre dagar därför att han förföljde Guds församling och Herren ville stoppa Saulus från den väg han var inne på, för att leda honom i en annan riktning, på Guds väg. VAR ÄR DU PÅ VÄG ?

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 143

DAGENS TEXTER; 1 Krön. 8, 9, 10 och Joh. 8:37-59

1 Krön. 8; Benjamins ättlingar. Benjamiterna i Gat och Ajalon. Benjaminiterna i Jerusalem. Benjaminiterna i Gibeon och Jerusalem. Kung Sauls släkt. JERUSALEMS INVÅNARE EFTER ÅTERKOMSTEN FRÅN FÅNGENSKAPEN I BABEL. Läs och begrunda! Vi ska bekanta oss med flera nya kvinnonamn i detta kapitel, de är följande;

107. Hustrun Husim var skild från mannen Saharajim. 1 Krön. 8:8

108. Hustrun Baara var skild från samme man. 1 Krön.8:8

109. Hodes;  1 Krön.8:9

11o. MAAKA 7; 1 Krön.8:29

Här ser vi hur mannen skiljer sig från kvinnorna i 1 Krön.8:8

1 Krön. 9:1 “Juda fördes för sin otrohets skull i fångenskap bort till Babel.” Hela Israel och Juda stammar fördes bort till Babel för deras otrohet mot Herren. Men det var en liten liten rest av Juda stam som Nebukanessar lät vara kvar i Jerusalem, dem han inte hade bruk för, de var svaga, fattiga och sjuka. Dessa använda han för att också underhålla resterna, ruinerna av Jerusalem. Herren straffade sitt folk med 70 år i fångenskap i Babel, sedan lät han dem komma åter för att bygga upp murarna och templet. Gud använde prästen Esra och byggmästaren Nehemja till detta arbete och det ska vi studera längre fram.

Prästerna i Jerusalem. Leviterna i Jerusalem. Dörrvaktarna i Jerusalem. De övriga leviterna. Saul släkt. Var dessa kvar i Jerusalem under fångenskapen i Babel ?

1 Krön. 10; Saul död. Mitt i alla uppräkningar av ättlingar, släktregister och förordningar kommer ett kapitel om, Sauls död. Här redovisas hur Saul begick självmord och kapitlet avslutas med varför Herren hade förskjutit Saul och flyttat över kungadömet till någon annan. TA VARNING!

“Sådan blev Sauls död, därför att han hade varit trolös mot Herren. Han hade inte hållit Herrens ord, och han hade även rådfrågat en spåkvinna för att få svar.  Han hade inte sökt svar hos Herren. Därför dödade Herren honom och flyttade över kungadömet på David, Isais son.” 1 Krön.10:13,14

Joh. 8:37-59; Vilken dramatik! Judarna fortsätter att säga; “Vi har Abraham som Fader” Jesus säger; Det har Ni inte alls, Ni har djävulen som Fader!

” Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.  Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen.  Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte?  Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.” Joh.8:44-47

Jag tror knappt det finns något mera skriftställe där judarna går emot Jesus så personligt som i dessa verser nedan. De anklagar Jesus för att ha onda andar, de nervärdera Jesus och kränker honom.

“Judarna svarade: “Har vi inte rätt när vi säger att du är en samarit och har en ond ande?”Joh.8:48

 “Judarna sade: “Nu förstår vi att du har en ond ande”Joh.8:52

” Judarna sade: “Är du större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna är döda. Vem ger du dig ut för att vara?” Joh.8:53

“Judarna sade: “Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!” Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.” Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.” Joh. 8:57-59

Hela dramat avslutas med ett klimax; DE TOG UPP STENAR OCH VILLE STENA JESUS SÅ FÖRGRYMMADE VAR DE MEN JESUS DROG SIG UNDAN TEMPELPLATSEN.

Det som måste kommenteras också är att Jesus säger öppet; JAG ÄR redan innan Abraham blev till. Skrift ska alltid förklara skrift! På skapelsens morgon den 6:e dagen så står det; LÅT OSS GÖRA MÄNNISKORNA...”Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss.” 1 Mos. 1:26

Hela treenigheten var med i skapelsen; Gud Fader, Gud Sonen (Jesus) och Gud den helige Ande. Jesus säger; jag var till innan Abraham blev till. Abraham har INTE dött och uppstått för folkets frälsning,det har Jesus gjort.JESUS ÄR GUDS SON, JESUS ÄR GUDS LAMM SOM BORTTOG VÄRLDENS SYND,JESUS HAR DÖTT OCH UPPSTÅTT FÖR FOLKETS FRÄLSNING. TRO PÅ HONOM OCH HONOM ALLENA!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 142

DAGENS TEXTER; 1 Krön. 6, 7 och Joh. 8:21-36

1 Krön. 6; Översteprästerna släktlista. Levis övriga ättlingar. Tempelsångarna. Arons ättlingar. Leviternas boningsorter. Här är uppräkningar av personer som insattes i tjänst. OBS tempelsångarna som David hade utsett. De som är uppräknade med namn är de som hade ansvaret för sången och musiken. TÄNK VAD LOVSÅNGEN OCH TILLBEDJAN ÄR VIKTIG I FÖRSAMLINGEN OCH I ALLA KRISTNA SAMMANHANG. Lovsångarna går före den beväpnade hären. Bara lovsång då fattas predikan, bara predikan då fattas lovsången. Kombinationen med stark lovsång tillsammans med stark förkunnelse, ett samarbete dem imellan kan för flytta berg! Här ser vi kvinnonamnet MIRJAM Nr. 32 är uppräknat i vers.3. Va då, numrerar kvinnonamnen ? Jag vill då hävda att det finns bara 153 kvinnonamn i hela bibeln bland 10. 000 tals män som är namngivna. Här med vill jag hävda att Bibeln är en manlig bok och ska det vara. Kvinnan ska inte styra över Mannen! Utav de 153 kvinnonamnen har Mirjam Nr. 32, 2 Mos.15:20 och vid sidan av BIBELBLOGGEN skriver jag ett par andra böcker om kvinnorna i bibeln och där står det om talat, varje kvinnas betydelse, historia och värde, nämnda vid namn och nummer, så att inte en enda ska missas, goda eller onda kvinnor i bibeln.

1 Krön. 7; Isaskars ättlingar. Benjamins ättlingar. Naftalis ättlingar. Manasses ättlingar. Eftraims ättlingar. Asers ättlingar. Här läser vi om och om igen; Huvudmän för sina familjer och tappra stridsmän. Det var männen som hade det yttersta ansvaret för familjen, kvinnorna hade en mera skyddad ställning. Jag fortsätter att ta fram kvinnonamnen och numrera dem. Här hittar vi ett mycket intressant drag kvinnan SEERA NR 104 alltså 1 Krön.7: 23, 24

“Han gick in till sin hustru, och hon blev havande och födde en son. Honom gav han namnet Beria, därför att det hade skett under en olyckstid för hans hus. Hans dotter var Seera. Hon byggde Nedre och Övre Bet-Horon, likaså Ussen-Seera.” 1 Krön.7:23,24

Dotter Seera byggde, om hon hade andra till att göra det och hon planerade byggde, det vet vi inte, men här låter det som om hon var byggmästare, mycket intressant läsning!

Flera kvinnonamn träffar vi på i detta kapitel de är följande;

vers 15; Maaka 6 Nr. 102

vers 18; Hammoleket Nr. 103

vers 24; Seera Nr. 104

vers 30; Sera Nr. 105

vers. 32 Sua Nr. 106

Läs och begrunda!

Joh. 8:21-36; Kom ihåg Jesus talar till Fariseerna, då tidens väckelserörelse. Jesus är som vanligt väldigt skarp mot fariseerna och de skriftlärda, varför, jo de borde veta bättre, de kunde Moseböckerna, Profeterna och Psalmerna. Det var profeterat, omtalat så många gånger i de skrifterna att Jesus skulle komma “JAG ÄR”, JHVH, ADONIA vilket betyder HERREN 2 Mos. 3:14 och ändå var de blinda ledare och förstod inte att Messias stod mitt ibland dem. Jesus till och med talar om för dem, ni kommer från djävulen och ni kommer att gå tillbaka till honom, ni är bundna till händer och fötter. Jesus säger; Ni är nerifrån, Ni är av den här världen, Läs och begrunda!

” Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen.  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”  De frågade: “Vem är du då?”Joh.8:23-25

Men andra judar som stod i folkhopen och hörde Jesus, kom till tro på honom, som alltid när evangeliet går ut, det blir en skiljelinje antingen tar du emot eller stå du emot. Du kan inte vara passiv om evangeliet predikas radikalt. Berör det inte, då oftast är det fel på budbärarens presentation av evangeliet mera än åhörarens mottagande.

Jesus förklara nu för de judar som trodde på Jesus, men de var ju Abrahams barn, duger inte det ? Tydligen inte! Du kan veta en massa historia och om kristendom men ändå missa målet och vara en slav till synden. Jesus säger; “OM SONEN GÖR ER FRIA DÅ ÄR NI VERKLIGEN FRIA” 

Inget annat duger än tron på JESUS allena!

“Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar,  och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”  De svarade honom: “Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi skall bli fria?”  Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav.  Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid.  Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.  Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord.  Jag talar vad jag har sett hos min Fader. Ni gör vad ni har hört av er fader.” Joh.8:31-38

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 141

DAGENS TEXTER; 1 Krön. 3, 4, 5 och Joh. 8:1-20

1 Krön. 3; Kung Davids barn. Kung Salomos ättlingar. Kung Jekonjas ättlingar. Läs och begrunda! Här väljer jag att bara ta fram kvinnonamnen; Va då, numrerar kvinnonamnen ? Jag vill då hävda att det finns bara 153 kvinnonamn i hela bibeln bland 10. 000 tals män som är namngivna. Här med vill jag hävda att Bibeln är en manlig bok och så ska det vara. Kvinnan ska inte styra över Mannen!  Vid sidan av BIBELBLOGGEN skriver jag ett par andra böcker om kvinnorna i bibeln och där står det om talat, varje kvinnas betydelse, historia och värde, nämnda vid namn och nummer, så att inte en enda ska missas, goda eller onda kvinnor i bibeln. Här nedan räknar jag upp gamla och nya kvinnonamn som nämnds i kapitel 3.

Ahinoam Nr. 55 1 Sam.25:43

Abigail Nr. 54 1 Sam.25:3

Maaka 2 Nr. 57 2 Sam.3:3

Abital Nr. 58 2 Sam.3:4

Egla Nr. 59 2 Sam.3:5

Bat-Sua Nr. 95 1 Krön.3:5

Tamar 2 Nr. 62 2 Sam.13:1

Selomit Nr. 96 1 Krön.3:19

Läs och begrunda!

1 Krön. 4; Räknas ytterligare både gamla och nya kvinnonamn Läs och begrunda hela kapitlet.

Hasselelponi Nr. 97 1 Krön. 4:3

Hela Nr. 98 1 Krön.4:5

Naara Nr. 99 1 Krön.4:5

Mirjam 2 Nr. 100 1 Krön.4:17

Bitja Nr. 101 1 Krön.4:18, namnet på faraos dotter, intressant, alltid hittar man något som klargör förgående texter.

1 Krön. 5; “Rubens barn och gaditerna och ena hälften av Manasse stam var tappra män, som bar sköld och svärd och spände båge och var tränade för krig. De utgjorde 44 760 stridsberedda män.  De förde krig mot hagariterna och mot Jetur, Nafis och Nodab.  De fick hjälp mot dem, så att hagariterna och alla som var med dem gavs i deras hand. De ropade till Gud under striden och han bönhörde dem, därför att de förtröstade på honom.  Som byte förde de bort deras boskapshjordar, 50 000 kameler, 250 000 får och 2 000 åsnor, likaså 100 000 människor.  Många hade blivit slagna, eftersom striden var från Gud. Sedan bosatte de sig i deras land och bodde där ända till fångenskapen.

Ena hälften av Manasse stam

Halva Manasse stams barn bodde också där i landet, från Basan ända till Baal-Hermon och Senir och Hermons berg, och de var talrika.  Dessa var huvudmän för sina familjer: Efer, Jisi, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavja och Jadiel, tappra stridsmän, berömda män och huvudmän för sina familjer.
De östra stammarna förs bort i fångenskap
Men de var otrogna mot sina fäders Gud. I sin trolöshet höll de sig till de gudar som dyrkades av folken i landet, de folk som Gud hade utrotat inför dem.  Då uppväckte Israels Gud den assyriske kungen Puls ande, det vill säga den assyriske kungen Tiglat-Pilesers ande, och förde folket bort i fångenskap, såväl rubeniterna och gaditerna som ena hälften av Manasse stam. Han förde dem till Hala, Habor, Hara och Gozans ström, där de är än i dag.” 1 Krön.5:18-26

Läs och begrunda!

Joh. 8:1-20; Jesus och äktenskapsbryterskan. Tänk va´många som predikat över denna texten och det är en mäktig text. Jesus förlåter all synd även äktenskapsbrott. Det som jag undrar över VAR ÄR MANNEN ? Varför släpade inte fariséerna och de skriftlärda fram mannen ? Det måste väl varit två som syndat ? de grep bara kvinnan “på bra gärning och lät mannen gå eller ? Han hade väl också syndat, likasom alla männen runt omkring tydligen därför de lämnade en efter en. Jesus säger till kvinnan; “INTE HELLER JAG DÖMER DIG, GÅ OCH SYNDA INTE MER” Detta betyder att Jesus fördömer all typ av äktenskapsbrott och nämner det vid sitt rätta namn. Det är synd, som man måste omvända sig ifrån, dessutom GÖR ALDRIG OM DET IGEN.

Vid några tillfälle har jag uppfattat att några predikanter som talat över denna texten, har slutat sin predikan med att säga; Jesus dömer inte dig för att du begått äktenskapsbrott och därmed underförstått att det var OK att leva i äktenskapsbrott ? Detta är ju att förleda människorna och inte säga dom hela sanningen. Lever Du i äktenskapsbrott går du evigt förlorad, du måste omvända dig ifrån det och konsekvenserna av en förlåten synd kan ibland vara ödesdigra. Du är förlåten, men du slipper inte undan, att betala för det du ställt till med, KONSEKVENSER AV FÖRLÅTEN SYND. Men självklart konsekvenser av förlåten synd är ju 1000 gånger bättre än att inte omvänt sig alls. Oavsett konsekvenserna har du ju ett rent samvete och du vet att du är förlåten, renad i Jesu blod, detta är värt allt.

VAD ÄR ÄKTENSKAPSBROTT ?

Matt. 5:28 Om Du bara ser med lust på en annan kvinna, än den du är gift med, begår du äktenskapsbrott, enligt Jesu bergspredikan.

Äktenskapsbrott
“Ni har hört att det är sagt: “Du skall inte begå äktenskapsbrott.”  Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.  Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.  Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna.
Det är sagt: “Den som skiljer sig från sin hustru skall ge henne skilsmässobrev.”  Jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.” Matt.5:27-32

Nedan är ett exempel på ÄKTENSKAPSBROTT och det är “INTERNETPORR”

Porrindustrin genererar 12 miljader dollar per år ständigt växande marknad, detta är gamla siffror….Läs och ta varning.

99% av alla pojkar mellan 14-18 år har besökt porrsidor på nätet.

2 av 5 internet användare besöker porrsidor.

1 av 5 kristna använder sig av cybersex.

51% av alla pastorer är frestade av internetporr.

37% är sexmissbrukare av pastorer.

4 av 10 pastorer har besökt porrsidor.

70% går in mellan kl. 9- 17 på dagen, alltså under arbetstid.

KVINNOR ÄR LIKASÅ INVOLVERADE I PORR MARKNADEN PÅ INTERNET SÅ TILL DEN GRAD ATT MAN TAPPAR HAKAN.

Det är fruktansvärt, vilken värld vi lever i. Du måste blir frälst renad i Jesu blod och fylld med den helige Andes kraft för att stå emot alla dessa demoniska krafter. Fly tukten! Begå inte Äktenskapsbrott!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 140

DAGENS TEXTER; 1 Krön. 1, 2 och Joh. 7:32-53  

KRÖNIKEBÖCKERNA; Författaren är sannolikt prästen Esra. Han har utgått från många källor, bl.a. från Samuelsböckerna och Kungaböckerna, när Esra på 400-talet f. Kr. skriver ner sin skildring av främst Juda rikes historia. I grundtexten är 1 Krön. och 2 Krön. en enda bok och omfattar hela Israels historia alltifrån Adam, men det mesta i böckerna utspelar sig från ca. 1000 f. Kr. till 538 f. Kr. I centrum står David och Salomo och flera av de gudfruktiga kungarna i Juda rike. Det kommer bli en bra repetition och efter alla nederlag och segrar om vartannat, härligt att prästen Esra ge oss mestadels segerrapporter av Juda och Israels historia. Läs och begrunda KRÖNIKEBÖCKERNA!

1 Krön. 1; Förr hoppade jag över släktregister när jag läste Bibeln men inte längre. Jag rekommenderar dig att läsa allt, det finns godbitar mitt i uppräkningarna som förklarar annat som varit vagt och obegripligt. Här kan vi se att Noa hade tre söner; Jafet, Ham och Sem. Jafet…Gomer, Magog….kanske Ryssland, kanske har vi ännu inte sett detta ännu ???? Från Ham kommer filisteerna….det ONDA….Ham födde Kush, Kush födde Nimrod. Nimrods farfars far var NOA. Nimrod var en mycket ond man, byggde Babels torn och gifte sig med sin syster. Detta syskonpar var de som införde AVGUDADYRKAN, vi kommer att återkomma om detta. Från Sem kommer Abraham, det GODA. Här är verkligen en uppdelning som än idag visar sig. DJÄVULENS RIKE OCH GUDS RIKE alla konflikter över hela jorden härstammar från dessa två. Kristus eller Antikrist. ljus eller mörker, liv eller död, kärlek eller hat, SANNING ELLER LÖGN. Vilket väljer Du ?

Vi har tre kvinnonamn i första kapitlet; KETURA Nr. 10, TIMNA Nr. 22 och MEHETABEL Nr. 23, dessa har vi redan läst om i 1 Mos. 25 och 1 Mos. 36.

1 Krön. 2; Här fortsätter uppräkningar av Juda ättlingar, Kung Davids stamträd, Hesrons ättlingar, Jerameels ättlingar och Kalebs övriga ättlingar och Kung Davids barn. I detta kapitel finns flera kvinnonamn vilka är följande;

1 Krön. 2:4 TAMAR Nr. 24

1 Krön. 2:16 SERUJA Nr. 56, ABIGAIL Nr. 54

1 Krön.2:18 ASUBA 2 Nr. 87, JERIOT Nr. 88

1 Krön. 2:19 EFRAT Nr. 89

1 Krön. 2:24 ABIA Nr. 90

1 Krön. 2:26 ATARA Nr. 91

1 Krön. 2:29 ABIHAIL Nr. 92

1 Krön. 2:46 EFA Nr. 93

1 Krön. 2:47 MAAKA 3 Nr. 94

1 Krön. 2:49 AKSA Nr. 42

En del kvinnonamn som vi träffat på förut och en del nya kvinnonamn. Vi har nu 94 kvinnonamn av 153 i hela bibeln. Läs och begrunda!

Joh. 7:32-53; Jesus säger de berömda orden i Joh.7:37; “Om någon törstar kom till mig….”Jesus befinner sig på Lövhyddohögtidens sista dag i Jerusalem och många hade kommit till tro på honom. Joh.7:38; Här anspelas på en ceremoni, som dagligen upprepades under de sju festdagarna. Vatten hämtades från Silokällan vid tempelberget och göts ut över altaret, medan församlingen sjöng; “Ni skall ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor” Jes.12:3. Efter de sju dagarna kom den avslutande dagen, “den stora dagen” 3 Mos. 23:39…Det är då som Kristus talar om sig själv som den levande källan och manar alla törstande att komma till honom och dricka.

Sedan kommer det; DETTA SADE HAN OM ANDEN SOM DE SKULLE FÅ SOM TRODDE PÅ HONOM! Jesus talar om “dopet i den helige Ande” Är du inte döpt i den helige Ande och talar i tungor, måste du få tag i det snarast. Det är näst intill omöjligt att leva ett radikalt kristet liv utan den helige Andes dop!

“På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick!  Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”  Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.” Joh.7:37-39

Markus berättar om Johannes Döparens predikan; “Han förkunnade: “Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er med vatten, men han skall döpa er i den helige Ande.” Mark.1:7,8

Jesus ska döpa Er i helig Ande. Dopet i den helige Ande och tungotalet är livsviktigt för att klara ett heligt, radikalt, konfrontativt Kristusliv idag 2015. Är du inte döpt i den helige Ande och talar i tungor följ instruktionsboken; 1. Tron kommer av predikan. 2. Trösten kommer av behovet. 3. Tillämpningen kommer från instruktionsboken. INSTRUKTIONSBOKEN ÄR BIBELN!  När jag kom till Citykyrkan i Stockholm 1972, Stanley Sjöberg på predikostolen och Pelle Karlsson vid flygeln, då var jag 19 år gammal, jag var uppväxt i ett kristet hem, men aldrig hört talas om dopet i den helige Ande. Här i Citykyrkan i Stockholm var första gången i mitt liv som jag hörde talas om dopet i den helige Ande och jag såg och hörde pingstvännerna tala i tungor. Detta ville jag ha, allt ville jag ha, som finns i bibeln. TRON på andedopet efter Guds Ord. TÖRST efter andedopet efter Guds Ord. TILLÄMPNINGEN av andedopet efter Guds Ord.

“På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Joh.7:37-39

Jag härmade de andra tungotalarna rätt eller fel, så hungrig var jag. Ensam hemma på internatet i Stockholm 1972 böjde jag mina knä och bad till Jesus att döpa mig i helige Ande och så började jag tala ett par, tre ord i tungor om och om igen. Allt sedan dess har jag talat i tungor i 40 år, dagligen. TA EMOT DEN HELIGE ANDE I JESU NAMN!

“Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?” Luk.11:9-13

Jesus säger i DAGENS TEXT; Anden var inte given ännu därför Jesus inte var förhärligad än. Detta får vi svar på lite längre fram i JohannesEvangeliet kap. 14:15-18,

“Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.  Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er,  sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.” Joh. 14:15-18

“Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.” Joh.16:7

Läs och begrunda!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 139

DAGENS TEXTER; 2 Kung. 23, 24, 25 och Joh.7:1-31

2 Kung. 23; Josias reformation! Vilket fantastiskt jobb Josia gjorde dessa 31 år som han regerade. Han avskaffade alla avgudar och drev ut allt ogudaktigt från templet. Läs och begrunda, det här var verkligen REFORMATION! Josia tågade upp mot kungen i Assyrien och där vid Megiddo blev han dödad i stridens hetta. Hans son Joahas blev kung i Juda endast tre månader, därför att han lät avguderiet återuppstå. Hans mor hette Hamutal och hon var dotter till Jeremia från Libna, Nr. 83 av alla 153 kvinnonamn i hela bibeln. Efter honom blev Jojakim kung i Juda i 11 år 609 -598 f. Kr. Hans mor hette Sebida dotter till Pedaja från Ruma alltså Nr. 84 av 153 kvinnonamn nämda i hela Bibeln.

2 Kung. 24; Att nu var Herren Gud förgrymmad på sitt folk och i detta kapitel står det något som är mot allt annat i BIBELN; Herren säger i vers 4 “DETTA VILLE INTE HERREN FÖRLÅTA” Vi måste alltid hålla före vad är det för synder som Juda gör mot Herren bl.a. de offra barn till guden MOLOK, små underbara oskyldiga barn slängs levande i elden…..och mycket, mycket annat som Herren hade varnat för GÖR INTE SÅ, TILLBED INTE DÖDA GUDAR! Men ändå mestadels av Juda kungar var ogudaktiga och även då Jojakin som bara regerade i tre månader i Jerusalem. Hans mor hette Nehusta Nr. 85 av alla 153 kvinnonamn i Bibeln, hon var dotter till Elnatan från Jerusalem. Kungen Nebukanessa i Babel kom och belägrade Jerusalem och förde bort kungen och 10.000 tals andra judar fördes bort till Babel, precis som profeterna hade varnat för. Om de inte följde Herren Gud, men gav sin tillbedjan till avgudar, detta var straffet för deras olydnad, 70 år i fångenskap i Babylon.

Men kungen i Babel gjorde Jojakins farbro Mattanja till kung i Juda, där alla fattiga och sjuka var kvar. Dessa hade inte Nebudkanessa bruk för. En liten rest var kvar i Jerusalem. Mattanjas namn ändrades till kung Sidkia, hans mor var Hamital Nr. 86 av alla 153 kvinnonamn i Bibeln.

2 Kung. 25; Då har vi kommit till det sista kapitlet i 2 Kungaboken och i morgon går vi in i Krönikeböckerna som är en repetition av Israels Historia skriven av prästen Esra.

Kapitel 25 är ett sorgens kapitel där Jerusalem förfaller total, detta är konsekvenserna av ett ogudaktigt, olydigt, upproriskt liv mot Herren Gud, Abraham, Jakobs, Isaks Gud. TA VARNING!

Alltså kung Jojakin och 10.000 andra gav upp och överlät sig till Nebukanessa kungen i Babel. Han förde dem bort till Babel, men kung Jojakin fick faktiskt nåd från kungen. Lät kung Jojakin ta av sin fångdräkt och lät honom äta vid kung Nebukanessas matbord varje dag, dessutom fick han faktiskt en underhåll av kungen. Detta kan man kalla för favör och som alltid när något sådant händer hade Herren ett finger med i spelet.

Värre var för kung Sidkia som skulle vara kvar i Jerusalem och ta hand om skräpet i Jerusalem, allt var sönderkrossat muren, templet och allt guld och silver från Salomo var bortrövat till Babylon. När Sidkia äntligen förstod allvaret gjorde han uppror mot Nebukanessa, men då var det försent….Sidkia blev tagen och de dödade hans barn framför hans ögon och sedan stack de ut ögonen på Sidkia och fängslade honom med kopparkedjor och förde honom till Babel. Kung Gedalja blev kung över Juda för att ta hand om ruinerna av Jerusalem, de fattiga och sjuka. Men det blev inte långvarigt han blev mördad. Och judarna som var kvar i Jerusalem flydde till Egypten. Läs och begrunda!

Joh. 7:1-31; Jesus går upp till lövhyddohögtiden. Judarnas lövhyddohögtid; denna fest firade judarna dels till minne av de välgärningar som Gud bevisade dem under den fyrtioåriga ökenvandringen, dels som tacksägelsehögtid i samband med den inbärgade fruktskörden. Lövhyddohögtiden var en glädjens högtid då man bodde i lövhyddor. Föreskrifterna om den finns i följande texter;

2 Mos.23:16; “Skördehögtiden skall du fira när du skördar förstlingsfrukten av ditt arbete, det du har sått på marken. Bärgningshögtiden skall du fira vid årets utgång, när du inbärgar frukten av ditt arbete från marken.”

3 Mos. 23:33-43; Lövhyddohögtiden! “Herren talade till Mose. Han sade:  Säg till Israels barn: På femtonde dagen i samma sjunde månad är Herrens lövhyddohögtid, i sju dagar.  På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra.  I sju dagar skall ni offra eldsoffer åt Herren. På åttonde dagen skall ni hålla en helig sammankomst och offra eldsoffer åt Herren. Det är en högtidsförsamling…..Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte. I sjunde månaden skall ni fira den.  Då skall ni bo i lövhyddor i sju dagar. Alla de som är födda i Israel skall bo i lövhyddor,  för att era efterkommande skall veta att jag lät Israels barn bo i lövhyddor när jag förde dem ut ur Egyptens land. Jag är Herren, er Gud.”

4 Mos.29:12; Lövhyddohögtidens offer! “På femtonde dagen i sjunde månaden skall ni hålla en helig sammankomst. Då skall inget arbete utföras, utan ni skall fira en Herrens högtid i sju dagar.”

5 Mos. 16:13-15; Lövhyddohögtiden! “Lövhyddohögtiden skall du fira i sju dagar sedan du har inbärgat avkastningen från din tröskplats och från din vinpress.  Du skall glädja dig vid denna högtid med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna, med leviten, främlingen, den faderlöse och änkan som bor inom dina portar.  I sju dagar skall du fira Herrens, din Guds, högtid på den plats som Herren utväljer, ty Herren, din Gud, skall välsigna dig i all den avkastning du får och i allt vad dina händer har uträttat, och du skall vara fylld av glädje.”

Läs och begrunda!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 138

DAGENS TEXTER; 2 Kung. 20, 21, 22 och Joh. 6:45-71

2 Kung. 20; Hiskias sjukdom. Detta är en oerhört intressant berättelse. För det första; Hiskias böld var dödande, det drabbade en så god kung som HISKIA som tjänat Herren med hela sitt liv. Sjukdomar drabbar goda som onda, MEN ÄR DU FRÄLST HAR DU ETT ANNAT UTGÅNGSLÄGE ATT KRIGA MOT SJUKDOMEN. Nya Testamentets folk, vi hänvisar till det fullkomliga Golgata verket, Jesus tog våra sjukdomar, vi är helade i hans sår. Hiskia levde 700 år före Jesus och profeten Jesajas kom till honom med dödsdomen. MEN VAD GJORDE HISKIA ? Vi läser innantill;

“Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen och bad till Herren: “O, Herre, kom dock ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon.” Och Hiskia grät mycket. Innan Jesaja hunnit ut ur den inre staden, kom Herrens ord till honom. Han sade: “Vänd om och säg till Hiskia, fursten över mitt folk: Så säger Herren, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag skall göra dig frisk. I övermorgon skall du få gå upp till Herrens hus. Jag skall lägga femtom år till din livstid. Jag skall också rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand. Jag skall beskydda denna stad för min skull och för min tjänare Davids skull.” 2 Kung. 20:2-6

Helt fantastiskt; HERREN LA 15 ÅR TILL HANS LEVNAD OCH HERREN SA OCKSÅ ATT HAN SKULLE RÄDDA STADEN FRÅN ASSYRIENS KUNG PÅ GRUND AV LÖFTET TILL KUNG DAVID.

Läs och begrunda!

2 Kung. 21; Efter dessa 15 år som Herren la till kung Hiskia dog han och hans son Manasse blev kung i Juda. Sonen Manasse följde  inte sin far Hiskia. Manasse lät avgudadyrkan införas i Herrens hus och Baals dyrkan. Han lät sin son gå igenom eld, utöva svartkonst, skaffade andebesvärjare och spåmän. Allt raserades som Fader och Kung Hiskia hade byggt upp. Manasse dog efter 55 år som regent i Jerusalem. Manasses son Amon blev kung i Juda. Amon följde sin far i avgudadyrkan och Baals tillbedjan.

I detta kapitel är två kvinnonamn nämnda Manasses mor nr.79 Hefsi-Ba och Amons mor nr. 80 Mesullemet som var dotter till Haru från Jotba. Vi har 153 nämnda kvinnonamn i hela bibeln, en del var gudfruktiga en del var ogudaktiga.

2 Kung. 22; Amons son var Josia och han blev kung över Juda vid 8 års ålder. Hans mor hette Jedida nr. 81 av de 153 kvinnonamnen i bibeln, hon var dotter till Adaja från Boskat. Kungen Josia gjorde vad som var gott i Herrens ögon och vek inte av vare sig till höger eller vänster.

LAGBOKEN BLIR ÅTERFUNNEN. Så otroligt intressant efter 57 år av ogudaktigt styre i Juda kommer Josia som vill gå Herrens väg. På en gång istället för att använda pengarna i templet till ogudaktiga föremål vill Josia rusta upp det som förfallet på huset. I samband med detta säger översteprästen Hilkia att han funnet LAGBOKEN. Denna lagbok, redogörelse för vad som hänt de sista åren och vilka konsekvänser detta kommer att bli på ett ogudaktigt liv. Josia blev helt förstörd när han hörde allt detta, rev sönder sina kläder och ödmjukare sig, bad och ropade till levande Gud.

Här händer något mycket intressant dessa medhjälpare till kungen Josia uppsöker profetissan HULDA för att fråga vad Herrens Ord var i denna situationen. Fem män går till en kvinna för att höra Herrens ord. Dessa män var; översteprästen Hilkia, prästen Ahikam, prästen Akbor och sekreteraren Safan dessutom kungens tjänare Asaja.

Profetissan Hulda Nr. 82 av 153 kvinnonamn i hela bibel. 2 Kung. 22: 14 Profetissan Hulda var klädkammarvaktaren Sallums hustru, Sallum var son till Titva, Harhas son, de bodde i Jerusalem och profetissan Hulda hade stort förtroende i huvudstaden. Vi kan läsa i 2 Krön.34:19-28 om Hulda och denna uppkomna situation.

Min mormor hette Hulda och jag tror att hon hade en profetisk ådra, även min mor Sylvia hade profetiska ögon och vi fyra döttrar till mamma och pappa heter; Rode, Guny, Febe och Maria. Vi har nog fått en släng av detta profetiska arv, likasom Fillipus fyra döttrar hade profetisk gåva. Apg.21:9

Joh. 6:45-71; Utav denna texten förstår vi att det var många fler lärjungar än bara de 12 lärjungarna som Jesus själv utvalt. När Jesus börjar tala i termer som; “äta mitt kött och dricka mitt blod har evigt liv” Joh.6:54 då började judarna tvista om Jesus och det var flera av hans lärjungar som lämnade honom och inte följde honom längre Joh.6:66. De sa det här är för svårt tal;

“Många av hans lärjungar som hörde det sade: “Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det?” Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta, och han sade till dem: “Tar ni anstöt av det här?  Vad skall ni då säga, när ni får se Människosonen stiga upp dit där han redan var?  Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv.  Men det är några bland er som inte tror.” – Jesus visste från början, vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. – Han sade vidare: “Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern.” Joh.6:60-65

Jesus säger; Jag är LIVETS BRÖD, det jag talar är Ande och Liv och den som äter av det brödet har EVIGT LIV.

Jesus frågar sina 12 lärjungar ska Ni också lämna mig ? Simon Petrus svarade; “Herre till vem skulle vi gå ? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds Helige”

Jesus säger vidare; Jag har valt ut Er och en av Er är en djävul, han menade Judas, Simon Iskariots son. Eftersom Skriften talar om Judas fars namn SIMON ISKARIOTS SON kan vi ju kolla lite vad Judas hade för ett arv. Simon Iskariot kom från staden Keriot och var en dolkman, lönnmördare. En dolkman var en fraktion inom romartidens judiska nationalparti ZELOTERNA och det betyder IVRARNA. De sökte främja sin sak inte genom öppet uppror utan genom lönnmord. För detta ändamålet används en dolk, som bars hemligen under manteln. Paulus misstänkt varit en dolkman i hans sista besök i Jerusalem ? Idag kallar vi dom för ……….. man tar fienden “one by one” OTÄKT och det är klart växte Judas upp i en lönnmördar familj, är det inte så lustigt att han föll för frestelsen att tjäna 30 silvermynt för att förråda Jesus ? Men det är ingen ursäkt DITT ONDA ARV, VEM DU ÄN ÄR, KAN BRYTAS I JESU NAMN, DET HAR VI BEVIS PÅ! Läs och begrunda!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 137

DAGENS TEXTER; 2 Kung. 18, 19 och Joh. 6:22-44

Idag är det Norges NationalDag 17 maj. Norges grundlagsdag firas den 17 maj varje år. Det är en helgdag och flaggdag i Norge. Dagen firas eftersom prinsregent Christian Frederik valdes till kung och skrev under Norges grundlag den 17 maj 1814 inledde en kort period för Norge som oavhängig stat, innan ett krig med Sverige ledde till konventionen i Moss den 14 augusti samma år. Norge var tvunget att revidera grundlagen och ingå en personalunion med Sverige, vilken bestod från 4 november 1814 fram till 1905. Grundlagen fick dock behållas och säkerställde att Norge bestod som självständig stat under perioden. Norges nationaldag firas i stor omfattning. Firandet är präglat av traditioner, och norrmännens glädje över att vara självständiga. Barntåget den 17 maj har varit en tradition i Norge sedan mitten av 1800-talet. Barntågen består av marscherande musikkårer och festklädda barn som viftar med norska flaggor. Varje år går det flera tusen 17 maj-tåg genom Norge av olika storlek, från mindre tåg i byarna till det tåg som går genom Oslo på tiotusentals personer. Det går också tåg i norska miljöer i utlandet. Barntågen följer speciella rutter och är organiserade så att barnen går klassvis bakom en standar. Oslo-tåget går bland annat förbi slottet där norska kungafamiljen står och vinkar från balkongen. Oslo-tåget anförs av Hans Majestet Kongens Garde som således spelar flöjt, trombon, tuba och trummor.

Stefan och jag har varit anställda i Drammen på TV Visjon Norge och därmed har Norge en stor plats i våra hjärtan fortsatt. Vi har väldigt många vänner i Norge och älskar dem allesamman. Vi har Norge i våra hjärtan och jag tror att Norge har oss i deras hjärtan ? Gud välsigne Er på Nationaldagen den 17 maj.

2 Kung. 18; HISKIA blir kung i JUDA!

Hiskia betyder; Herren är min styrka. Hiskia är Juda rikes tolfte konung, son och efterträdare till konung Ahas i Juda 2 Kung. 18:1. Hiskia blev konung vid endast 25 års läder, och hans ca 30-åriga regeringstid inföll omkring år 700 f. Kr, närmare bestämt ca. 715 – 687 f. Kr. Hans moder hette Abi och var Sakarias dotter. Abi är nr. 78 av alla 153 nämnda kvinnonamn i bibeln. Hennes son var inte vem som helst och det säger mig lite om hans mor och uppväxt, denna styrka som Hiskia hade måste varit ett arv ? Hiskia var en av de kraftfullaste och mest målmedvetna konungar, som någonsin suttit på Juda rikes tron. Han levde och regerade vägledd av en stark tro och tillit till Herren. 2 Kung. 18: 3-6. Hans första åtgärd som konung var att avskaffa all avgudadyrkan. Vidare fick han till stånd en restaurering av tempel och offertjänsten. Han återtog alla landområden som sin Far förlorat, men det som var det största var att han lät sig inte styras av Assyriens konung och välde. 2 Kung. 18;7 Men i Hiskias 14:onde regeringsår invaderade Assyrierna Juda och Jerusalem. Hiskia försökte förhandla med den Assyriske kungen Sanheib, men det gick inte så bra. Sanherib sände sin tjänare Rab-Sakes och hånade kung Hiskia och talade till folket att de inte skulle ansluta sig till Hiskia. Hiskias tjänare kom tillbaka till Hiska bedrövade och sönderrivna kläder. Läs och begrunda!

2 Kung. 19; Jerusalems befrielse förutsägs utav profeten Jesajas. Hiskia var förtvivlad och rev sönder sina kläder därför Assyriens kung hade hånat den levande Guden. I sin nöd gör han två saker skicka efter profeten Jesajas och börja bedja som aldrig förr. Jag tror att få Sverige på knä är bara genom nöd, när vi är frustrerade nog av all avgudadyrkan i vårt land kommer detta att leda till en oerhörd hunger inför Herren. Denna lilla skara som finns kvar i vårt Sverige kommer att börja gråta i innerlig bön och de kommer också att vara beredd att kalla på profeterna som säger sanningen om läget, inte vara s.k. profeter som talar medhårs och vad folket vill höra om välsignelse, välgång och värdefull i Guds ögon. Allt är sant men inte hela sanningen VI MÅSTE OMVÄNDA OSS FRÅN VÅR SYND Var finns dessa profetröster som tala så ? Jag brukar säga efter 40 års profeterande över människor; Det finns 5 olika typer av profetiska budskap. 1. En profet är inte det samma som en som har en profetisk gåva. PROFETER FINNS DET INTE MÅNGA AV, jag är inte en av dem, men jag har en profetisk gåva det tror jag ? 2. Den profetiska gåvan kan delas in i fyra områden; Sann profetia 3. Falsk profetia 4. Vänskapsprofeterande 5. Tankeläsning. Jag är skyldig av de alle samman. Våran bön är att profetera ut till folket vad Gud säger i sitt Ord. Hiskia säger följande;

“Så säger Hiskia: Denna dag är en nödens, bestraffningens och föraktets dag, ty fostren har kommit fram till födelsen, men det finns ingen kraft att föda.” 2 Kung. 19:3

Hiskia bad då profeten Jesajas om förbön för folket. Själv rev han sönder sina kläder, klädde sig i säck och aska och gick in i Herrens hus. Herren tröstade emellertid Hiskia och förutsade Sanheribs undergång. En Herrens ängel kom slog ner 185.000 man av assyriernas här varpå Sanherib drog sig tillbaka och slog sig ned i Nineve och det ska vi läsa om i morgon…. Läs och begrunda nu först det 18,19 kapitlet.

Joh. 6: 22-44; Jesus och lärjungarna är i Kapernaum, det är 29 år. e. Kr. och Jesus säger till dem; JAG ÄR LIVETS BRÖD! Ingen annan utav evangelierna har med denna berättelsen. Johannes Evangelium är som en bibelskola, Johannes går djupare in i skriften och vänder och vrider på uttalande som Jesus sade. Här relatera Jesus till Mannat i öknen.

“Då sade Herren till Mose: “Se, jag skall låta det regna bröd från himlen åt er. Folket skall gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så skall jag pröva dem, om de vill vandra efter min lag eller inte. När de på sjätte dagen lagar till vad de har fört hem, skall det vara dubbelt så mycket som de annars samlar varje dag.” 2 Mos.16:4.5

Jesus menade ju inte att människan skulle bara äta det andliga brödet, vilket är Jesus, han menade också att vi måste äta bröd för vår fysiska hälsa. Annars skulle han ju inte givit manna i öknen eller låtit Elisa ge 100 män bröd 2 Kung.4:42.44 eller bröd till 5000 och 7000. Han säger också i nattvarden att hans kropp är brödet och det bryts i bitar och när vi alla äter en liten bit av det brödet blir vi tillsammans, förenade i Jesus Kristus som ett enda bröd. Men likaså finns det helande / helgelse och  befrielse i det brödet; JESUS. Hans kropp bröts ner i bitar för oss och för att vi skulle kunna bli helade i hans sår.

Befrielse från Satan!

” Jesus svarade satan: “Det står skrivet: “Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”Matt.4:4

Du kan inte leva utan mat i längden då dör du efter ett tag. Likaså är det med “Livets Bröd” Visst du kan leva en tid eller föresten ett helt liv utan livets bröd men efter ett tag så småningom kommer du dö. Jesus Säger den som äter LIVETS TRÄD ska leva om han än dör. Joh. 11:25 Läs och begrunda!

” De sade till honom: “Herre, ge oss alltid det brödet!”  Jesus svarade: “Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.  Men jag har sagt er: Ni har sett mig och tror inte. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.” Joh.6:34-37

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 136

DAGENS TEXTER; 2 Kung. 15, 16, 17 och Joh. 6:1-21

2 Kung. 15; I detta kapitel hittar vi två kvinnonamn i vers 2 Jekolja nr. 76 och i vers 33 Jerusa nr. 77 av 153 kvinnonamn i hela bibeln, medans det finns tusen och åter tusentals namn på män. Bibeln har ingen jämnställsminister, jag tror inte på jämställdhet som Sverige håller på att tjabba om i det oändliga. Jag tror att män och kvinnor är skapade olika och vi ska inte försöka göra män till kvinnor och kvinnor till män, låt dem göra vad de är skapade till och är bäst på i alla lägen. Sedan vet vi att “nöden har ingen lag”!  Jämnställdhet och att vara värdefull är två helt skilda saker, sätt INTE likhetstecken dem i mellan! Alla människor är naturligtvis värdefulla och ska respekteras för sin unikhet och yttrandefrihet, vi också ! Nu till texten; här är den ena kungen efter den andra en del går Herrens väg och en del inte, men ett har de gemensamt DE AVSKAFFAR INTE JEROBEAMS SYNDER FULLT UT. Juda och Israels tidshistoria i detta kapitel är nu ca. mellan 792 f. Kr till 735 f. Kr. en tidsepok på 57 år. Läs och begrunda!

2 Kung. 16; Ahas blir kung i Juda och efter honom blev hans son Hiskia kung.  Ahas var kung mellan 732-715 f. Kr. Tiglat-Pileser kung i Assyrien som förstörde staden Damaskus år 732 f. Kr. Lägg märke till denna kung och lägg hans namn på minnet TIGLAT-PILESER kungen i Assyrien. Läs och begrunda!

2 Kung. 17; Hosea blir Israels sista kung. Detta kapitel sammanfattas av Herrens tålamod med sitt folk Israel och Juda. Herren sänder kungar och profeter för att varna folket att inte tillbedja andra gudar men ändå gör de det. De till och med offrade sina barn till andra gudar, Herrens ansikte kunde inte se detta längre utan hans vrede drabbade dem och de övertogs av fienden. De är upproriska och det är deras synder som lidande träffar dem, det är inte Guds fel, det är människornas fel och vi läser innantill;

“Herren hade varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt: “Vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt hela den lag som jag gav era fäder och som jag sände till er genom mina tjänare profeterna.”  Men de hörde inte utan var hårdnackade som sina fäder, som inte trodde på Herren, sin Gud.  De förkastade hans stadgar och det förbund som han hade slutit med deras fäder och de förordningar som han hade givit dem. De följde förgängliga avgudar och uppfylldes av det förgängliga liksom folken omkring dem, fastän Herren hade förbjudit dem att göra som dessa.  De övergav Herrens, sin Guds, alla bud och gjorde sig gjutna bilder i form av två kalvar. De gjorde också aseror åt sig och tillbad himlens hela härskara och tjänade Baal.  De lät sina söner och döttrar gå genom eld och bedrev spådom och trolldom. De sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon och uppväckte därmed hans vrede.  Därför blev också Herren mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte, så att endast Juda stam blev kvar. Men inte heller Juda höll Herrens, sin Guds, bud, utan levde efter de seder som Israel hade infört. Då förkastade Herren alla Israels avkomlingar och straffade dem och gav dem i plundrares hand, till dess att han kastade bort dem från sitt ansikte.Ty när han hade ryckt Israel från Davids hus och de hade gjort Jerobeam, Nebats son, till kung, hindrade denne Israel att följa Herren och fick dem att begå en stor synd.  Israels barn levde i alla de synder som Jerobeam hade gjort. De vände sig inte bort från dem.  Men till slut försköt Herren Israel från sitt ansikte, så som han hade hotat genom alla sina tjänare profeterna. Så blev Israel bortfört från sitt land till Assyrien, där de är än i dag.” 2 Kung. 16:13-23

Joh. 6:1-21; Jesus mättar 5000 män och Jesus går över hela Galileiska sjön. Vi befinner oss 29 år e.Kr och mer än halvtid har Jesus varit mirakelgöraren och visat Faderns kärlek och här och där bryter Guds Rike in på jorden.

“Jesus svarade dem: “Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.  Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och större gärningar än dessa skall han visa honom, så att ni kommer att häpna.” Joh. 5:19.20

Denna berättelsen om att Jesus välsignar fem bröd och två fiskar så att det räcker till 5000 män plus kvinnor och barn så klart och dessutom att det blir 12 korgar över det har berättats på alla söndagsskolor över hela världen. Och alla fyra evangelierna skriver om detta; Matteus, Markus, Lukas och JohannesEvangeliet. Två eller tre vittnen ska allt bevisas, det var verkligen så att detta lilla blev så mycket. Du kanske upplever som jag, jag kan inget, jag har inget, jag duger inte, jag passar inte in. Vet Du, ska vi bestämma oss ge Herren det lilla, lilla vi har och låta Herren välsigna och göra miraklet i våra liv. Fem bröden och två fiskarna representera “VÅRA LIV” om vi inte ger våra liv till Jesus har han inget material att välsigna och använda!

Jesus gick på vattnet, detta är lika stort, övernaturligt, mot alla naturlagar som finns. Du kan helt enkelt inte gå på vattnet, men Jesus gjorde det och Petrus likaså. Jag har inte tro på att jag skulle kunna gå på vattnet helt fysiskt, men vi får ibland gå emot allt förstånd och det naturliga sättet för att uppleva Guds övernaturliga ingripande. Jesus är med dig, tro honom idag och stå på Guds Ords fasta grund och du ska se “VÄGEN ÖPPNAS MEDANS DU GÅR” det sa alltid vår förre chef på TV Visjon Norge Jan Hanvold.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 135

DAGENS TEXTER; 2 Kung. 12, 13, 14 och Joh. 5:25-47

2 Kung. 12; Kung Joas var bara 7 år när han blev kung i Juda i samband med att den onda kvinnan Atalja blev mördad. Joas var den ende överlevande av Salomos släktingar. Joas regerade i 40 år mellan 835 – 796 f. Kr. Denne unge man var helt beroende av sina rådgivare och speciellt prästen Jojadas undervisning. Efter översteprästen Jojadas död kom han under sina underlydande furstars inflytande och lät de hedniska kulterna vara en de av Juda och han till och med lät döda Jojadas son Sakarja som varnade för avguderiet. Detta behagade inte Herren även om Joas gjorde mycket gott från början, en nt generation som ville ha ordning och reda och nya visioner om utbyggnad o.s.v. slutade det väldigt tragiskt då han blev bedragen och mördad av sina egna tjänare Josakar och Josabad.

Vi möter ett nytt kvinnonamn Sibja vilket är nr. 74 av 153 kvinnonamn nämda i hela bibeln. Sibja var alltså Joas mor och amma. Vi känner igen samma tillvägagångssätt från Mose som gömdes i vassen från faraos barnamord och här gömmer Joseba Joas faster honom från kungamodern Ataljas mördande av män , kvinnor och barn. Men Herren stod för sitt löfte till David och sparade livet på Joas. Hans son Amasja blev kung efter honom. Läs och begrunda spännande skede i Juda och Israels historia.

2 Kung. 13; Ibland kan det vara väldigt förvirrande med alla kungar i Juda och i Israel och här är ett sådant tillfälle det fanns alltså två kungar som hette JOAS. Kung Joas i Juda som vi läste om i förra kapitlet och nu läser vi om en kung Joas i Israel. Denne sistnämnde kungen Joas gick till profeten Elisa och fick kunskapsord innan Elisa dog. Elisa sa till kungen; “Öppna fönstret och skjut en segerpil åt öster.” Detta bibelord bygger faktiskt hela TV Visjon Norges satsning i Sverige; Vision Norden. Profetissan och Evangelisten Randi F. profeterade ut dessa ord till Jan Hanvold 2010. Nu är den svenska kanalen igång och det är Daniel Åliden Göteborg som tagit sig an utmaningen att leda det arbetet. Vi önskar honom välsignelse och framgång i sin uppgift. Är det inte häftigt att Elisas döda ben ger liv till en man som kastades i samma grav som Elisa låg död i. Mannen uppstod på grund av vidrörande av profeterns ben, men Elisa själv uppstod inte. Dessa under som Elisa fick vara med om var under senare delen av 800 talet f. Kr. Elisa gjorde många flera under och mirakel än Elia sin föregångare. Elisa var jordbrukare när han blev smord till profet, vilket rikt liv som en bonde fick vara med om. Elisa dog själv av en sjukdom som han hade, det är lättare att tro för andras sjukdomar än sina egna ? Läs och begrunda det profetiska ordet nedan;

“När Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, kom Joas, Israels kung, ner till honom. Han satte sig gråtande hos honom och sade: “Min fader, min fader! Du som för Israel är både vagnar och ryttare!”  Då sade Elisa till honom: “Hämta en båge och pilar!” Han hämtade en båge och pilar åt honom.  Och han sade till Israels kung: “Fatta bågen med din hand!” När han hade gjort detta, lade Elisa sina händer på kungens händer.  Sedan sade han: “Öppna fönstret mot öster!” När han hade öppnat det, sade Elisa: “Skjut!” Och han sköt. Då sade han: “En Herrens segerpil, en segerpil mot Aram! Du skall slå arameerna vid Afek, så att de förgås.”  Sedan sade han: “Tag pilarna!” När han hade tagit dem, sade han till Israels kung: “Slå på jorden!” Denne slog tre gånger, och sedan slutade han.  Då blev gudsmannen vred på honom och sade: “Du skulle ha slagit fem eller sex gånger, ty då skulle du ha slagit arameerna, så att de hade blivit tillintetgjorda. Nu kommer du att slå arameerna bara tre gånger.” Elisa dog och man begravde honom. Nu brukade moabitiska strövskaror vid årets början falla in i landet.  Så hände sig att just när några höll på att begrava en man, fick de se en strövskara. Då kastade de mannen i Elisas grav. När mannen kom i beröring med Elisas ben, fick han liv igen och reste sig upp på sina fötter.” 2 Kung.13:14-21

2 Kung. 14; Så många kungar fram och tillbaka, Judas kungar och Israels kungar, tack och lov för uppslagsböcker som hjälper oss att följa historian. Jag läser från Illustrerat Bibellexikon i tre delar, ibland kan det hända att det finns gamla på Eriks hjälpen, en bra investering. Men genom allt vi läser så kan vi förstå att det var goda kungar och onda kungar som fanns i Juda och Israel. Men lägg märke till att även de goda kungarna utrotade inte allt av avgudadyrkan o.s.v. och det var oftast det lilla onda som var kvar som ställde till det. TA VARNING, UT MED ALLT DET ONDA ANNARS SPRINGER DET FATT DIG FÖRR ELLER SENARE. Läs och begrunda!

Joh. 5:25-47; Hela detta avsnitt handlar om Jesu förhållande till sin Fader. Det är djupt och bör läsas som det står och jag tänker; Hur skulle jag kommentera detta ? Bästa är att läsa det rakt igenom och begrunda och bedja till Herren att han uppenbara Ordet för oss. Jesu förhållande till sin Far i himlen. Från v. 25 är dagens text, från v. 19-24 var gårdagens text. Läs i Jesu namn!
v. 19 “Jesus svarade dem: “Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.  Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och större gärningar än dessa skall han visa honom, så att ni kommer att häpna.  Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill. Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen,  för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.v. 25 “Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv.  Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv.  Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson.  Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst  och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom.  Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Om jag själv vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt.  Det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant.  Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen.  Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli frälsta.  Han var en lampa som brann och lyste, och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus.  Själv har jag ett vittnesbörd som är förmer än Johannes vittnesbörd: de gärningar som Fadern har gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig.  Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett,  och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt.  Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig.  Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot ära av människor.  Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er.  Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot.  Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?  Tro inte att jag skall anklaga er inför Fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till.  Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit.  Men tror ni inte hans skrifter, hur skall ni då kunna tro mina ord?”Joh.5:25-47 Läs och begrunda!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 134

DAGENS TEXTER; 2 Kung. 9, 10, 11 och Joh. 5:1-24

2 Kung. 9; Profeten Elisa befaller en av profetlärjungarna att han ska ta ett oljehorn och gå och smörja Josafats son JEHU till Israels Kung och så blev det. Jehu blev smord och fick kallelsen att utrota Ahabs hus och hämnas på Isebel.

“Du skall förgöra Ahabs, din herres, hus. Ty jag skall på Isebel hämnas mina tjänare profeternas blod, ja, alla Herrens tjänares blod. Hela Ahabs hus skall utrotas. Jag skall utrota alla av mankön i Ahabs hus, både små och stora i Israel. Jag skall göra med Ahabs hus, som jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons, hus och som jag gjorde med Bashas, Ahias sons, hus.  Hundarna skall äta upp Isebel på Jisreels åkerfält, och ingen skall begrava henne.” Därefter öppnade han dörren och flydde.” 2 Kung. 9:7-10

Kung Jehu i Israel dödade kungarna; Kung Joram i Israel dödas och Kung Ahasja i Juda dödas, som höll Isebel om ryggen och lät henne tillbedja andra gudar än Herren Gud. Till slut dödar Josefats son JEHU, Isebel, och det blev exakt så som profeten Elia hade profeterat, att hundarna ska äta upp henne. Läs och begrunda!

ISEBEL DÖDAS!

“Så kom Jehu till Jisreel. När Isebel fick höra detta, sminkade hon sig kring ögonen och smyckade sitt huvud och såg ut genom fönstret.  När Jehu kom in genom porten ropade hon: “Står allt rätt till, du Simri, som har mördat din herre?”  Han såg upp mot fönstret och sade: “Vem står på min sida? Vem?” Då tittade två eller tre hovmän ner på honom.  Han sade: “Kasta ner henne!” De kastade då ner henne, så att hennes blod stänkte på väggen och på hästarna. Och han körde över henne.
Därefter gick Jehu in och åt och drack. Sedan sade han: “Tag rätt på henne, den förbannade, och begrav henne. Hon är ju en kungadotter.”  Men när de gick för att begrava henne, fann de ingenting annat än huvudskålen, fötterna och händerna kvar av henne.  De vände tillbaka och berättade detta för Jehu. Då sade han: “Detta är vad Herren talade genom sin tjänare tisbiten Elia, när han sade: På Jisreels åkerfält skall hundarna äta upp Isebels kött.  Isebels döda kropp skall ligga som gödsel på marken på Jisreels åkerfält, så att ingen skall kunna säga: Detta är Isebel.”2 Kung. 9:30-37

2 Kung. 10; Kung Jehu hade uppgiften att utrota hela kung Ahabs släkt och hus. Detta var i enlighet med gamlefarfar Elias profetiska ord på grund av all avgudatillbedjan.  Kung Jehu dödade 70 söner av Ahab, Ahasjas 42 bröder dödades, alla i Ahabs hus utrotas. Alla Baals tjänare dödas. Kung Jehu var en duktig krigare och gjorde allt vad som han skulle, döda kung Ahabs hus. MEN Jehu själv, hans personliga liv hade han inte styr på, det står att han levde i Jerobeams synder och därför efter 28 år som kung i Israel dör Jehu en förtidig död.

2 Kung. 11; Atalja regerar i Juda! Atalja betyder; Den som Herren har bedrövat. Atalja var moder till kung Ahasja i Israel, Kung Jehu lät döda honom för hans avgudardyrkan, då blev Atalja galen. Hon lät döda alla medlemmar av kungahuset med undantag av den ett år gamle Joas, som man lyckades gömma i templet. Atalja regerade i sex år. Översteprästen Jojada utropade sedan Joas till konung på Ataljas dödsbädd. Joseba var syster till kung Ahasja alltså faster till Joas. Fastern räddade Joas från en säker död. Prästen Jojada såg till att Atalja dödades och att Joas smordes och hyllades till kung i 7 års ålder. I och med Ataljas död , dog också balls avguderiet. Läs och begrunda!

Joh. 5:1-24; Betesda betyder barmhärtighetens hus. En vattenbasäng i Jerusalem nära Fårporten med fem pelargångar. Utgrävningar har visat att vattenbassängen låg inom nuvarande S.ta Annakyrkans område norr om tempelplatsen. Man har blottlagt två symmetriska byggda dammar på vardera 48 x 68 m. I ett hörn finns en smal stentrappa som leder ned till vattnet. Endast en person åt gången kan utnyttja den. Att dammarna är från Jesu tid har man konstaterat på grund av att man hittat mynt i dammen som är präglades av Pilatus. I alla fall här befinner sig Jesus och ser alla dessa sjuka, blinda , halta, lama som väntar på att vattnet ska komma i rörelse. Om detta var mystik eller typ hälsodamm som myndigheterna bekostade förklarar inte saken. Jesus får då se den lame mannen som varit lam i 38 år och väntat dag ut och dag på att komma före ner i vattnet. Jesus frågar VILL DU BLI FRISK ? Hans svar är JA. Jesus säger; TA DIN SÄNG OCH GÅ HEM. Judarna anklagade Jesus för att brytit lagen. Istället för att glädja sig över miraklet, klagade man över att den lame mannen bar sin säng.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 133

DAGENS TEXTER; 2 Kung. 6, 7, 8 och Joh.4:31-54

2 Kung. 6; Elisa är en mirakelmaskin, han helar inte bara kroppar i Herrens namn, men andra praktiska under som behövs här och nu. Som tex. Att säga till sin tjänare släng träbiten i vattnet och yxbladet kommer där att flyta upp. Detta är omöjligt och mot alla naturlagar, men på Elisas ord hände det. Vilken gudsman! Vilket rykte Elisa hade; de sa om honom, Elisa känner till varje ord du säger i sovkammaren…..Elisa bad till Herren SLÅ DEM MED BLINDHET! Elisa sa till sin tjänare ÖPPNA HANS ÖGON OCH LÅT HAN SE ATT BERGET ÄR FULLT AV HÄSTAR OCH VAGNAR AV ELD. Under efter Under, men självklart var det andra som tex. Ben-Hadad kungen i Aram inte gillade Elisas framgångar och uppmärksamhet, han var avundsjuka och ville se  Elisas huvud på ett fat. Läs och begrunda!

2 Kung. 7; Profeten Elisa var otroligt skärpt i det profetiska ordet. Herren vi behöver detta i vår tid! ProfetOrd som går i uppfyllelse i ditalj. Det var hungersnöd i Samaria ändå säger Elisa tvärt emot allt det naturliga och det blir exakt vad Elisa har sagt;

” Ty när gudsmannen sade till kungen: “I morgon vid den här tiden skall man i Samarias port få två sea-mått korn för en sikel och ett sea-mått fint mjöl för en sikel”,  då sade officeren till gudsmannen: “Även om Herren gjorde fönster på himlen, hur skulle något sådant kunna ske?” Då sade han: “Du skall få se det med egna ögon, men du skall inte få äta av det.”  Så hände honom också, ty folket trampade ihjäl honom i porten, och han dog.” 2 Kung. 7:18-20

2 Kung. 8; Sunemitiskan och de sju hungeråren. Elisas tjänare Gehasi kommer på seenen igen, kom ihåg han blev spetälsk på grund av sin synd mot Elisa 2 Kung. 5: 27, men han dog tydligen inte och eftersom vi möter honom här igen så blev han väl förlåten och insatt i tjänsten igen hos Elisa ? OK här är en situation där hungersnöden i Samaria är så svår att tokiga människor började koka sina barn 2 Kung. 6:28-30. Elisa träffar på sunemitiskan, som gjort ett gästrum åt Elisa på henne och hennes mans tak och dessutom hade Elisa profeterat ut att sunemitiskan skulle få en son. Sonen dog men Elisa uppväckte honom från dom döda. Elisa säger till sunemitiskan; Det kommer att vara hungersnöd i 7 år i Samaria, fly till filisteerna land och kom sedan tillbaka efter denna hungersnöd. Elisa hade sådan profetisk skärpa att jag avundas honom, är det möjligt att få denna smörjelse idag 2015 som Elisa hade ? Vi skulle verkligen behöva det, speciellt i Sverige i dessa dagar. Vad kommer att ske ? Hur ska vi förbereda oss ? Drömmer gör vi väl allihop, ibland kommer vi inte ihåg drömmarna och ibland kan det vara så klart att man undrar är det Herren som talar? I natt drömde jag om att 3:e världskriget står på tröskeln. Jag kunde riktigt känna hur ryssarna tog Scandinavien över en kafferast. Hur flygplan flög över oss i Småland och syrener började tjuta….jag tänkte; vad skulle vi ta med, var ska vi fly, vad skulle hända om de bombade sönder hus och hem ? Har vi några pengar på banken, inte så många, vad har David på banken ? vad har Jonathans familj på banken ? Vi måste fly…..Självklart är detta bara fantasier MEN TÄNK OM HERREN HÅLLER PÅ ATT FÖRBEREDA OSS ATT FLY FRÅN DETTA LAND MEDANS TID ÄR ? INNAN ALLA FLYPLATSER ÄR STÄNGDA ?

Joh. 4:31-54; Den samaritiska kvinnan vittnade frimodigt och många kom till tro i Samaria på grund av hennes ord. Jesus stannade 2 dagar till i Samaria och flera kom till tro på honom. Några verser ska vi stryka under och de är följande;

” Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.  Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång.  Ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar.  Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete.” Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, då hon vittnade” Joh. 4:35-39

Det som griper mitt hjärta är att Guds Rike består av ett stort stafettlopp. Vi tar staffetpinnen utav någon annan och andra tar stafettpinnen från oss. Vi alla sikta mot målet! Så skulle det vara i alla fall. En sår och en annan skördar, någon annan har arbetat och ni har gått in i deras arbete, så är det från båda håll. Vi har gått in i arbeten för det mesta som andra har arbetat hårt för, men vi får också inte glömma att vi har arbetat hårt, där andra nu går in och skörda. Detta är Guds Rikes tjusning!

“Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus.  Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför  och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.” Fil. 3:12-14

Efter två dagar går Jesus norr ut till Kana i Galileen där han gjorde vatten till vin. Jesus möter en kunglig tjänare från Kapernaum, han har en son som ligger för döden. Jesus säger; Gå din son lever och febern lämnade pojken i samma minut som Jesus uttalade detta. Hela denna kungliga tjänares familj kom till tro på Jesus, makarna, barnen, släktingarna och slavarna i detta hushåll.

Maria Hallman www.ctvc.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 132

DAGENS TEXTER; 2 Kung. 4, 5 och Joh.4:1-30

2 Kung. 4; Elisas underverk. Det ena efter det andra, helt otroligt vilka under Elisa fick vara med om. Fyra under i ett kapitel;

1. Hustrun till en profetlärjunge blir änka och håller på att bli av med sina två söner också. Elisa säger; Vad kan jag hjälpa dig med ? Vad har du där hemma ? Änkan säger jag har en flaska olja. Elisa säger hämta grannarnas kärl och fyll dem med olja och sedan går du och säljer oljan och betala din skuld och därefter lever du på det som blir över.

2. En rik sunemitisk kvinna gift med en äldre man gjorde ett gästrum till Elisa uppe på taket. Elisa sa; Vad kan jag göra för Er ? Ingenting sa kvinnan, men Elisas tjänaren Gehasi talade om för Elisa att de hade inga barn. Elisa profeterade över kvinnan att om ett år ska du ha en son och så blev det. Denne sonen dog och Elisa kom till honom och lade sig över den döda kroppen och pojken fick liv igen.

3. Det var hungersnöd i landet och Elisa befallde att tjänaren skulle koka soppa åt profetlärjungarna, men det fanns ju inget att äta så tjänaren fick gå ut på fältet och plocka något grönt och koka soppa på. Det visar sig att detta var giftigt och oätligt. Elisa sa; släng i mjöl i soppan och soppan blev OK och ätbar.

4. 20 kornbröd och ax av grönskuren säd hade Baal-Salisa med sig i sin påse till Elisa. Elisa säger ge de 100 männen att äta. Men tjänaren menar att det räcker ju inte till 100 personer. Elisa säger ; Det kommer att räcka och bli  över och så blev det.

2 Kung. 5; Naaman botas från spetälskan genom att han fick doppa sig 7 gånger i Jordanfloden på Elisas befallning.

 “Då sände Elisa ut ett bud till honom och lät säga: “Gå i väg och tvätta dig sju gånger i Jordan, så skall ditt kött bli friskt igen och du bli ren.”  Men Naaman blev vred och for sin väg och sade: “Jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herrens, sin Guds, namn och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan.  Är inte Damaskus floder, Abana och Parpar, bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna tvätta mig i dem för att bli ren.” Så vände han om och for sin väg i vrede. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sade: “Min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig: Tvätta dig, så blir du ren!”  Då for han ner och doppade sig i Jordan sju gånger, så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött, och han blev ren. Därefter vände han tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe och gick in och kom fram till honom och sade: “Se, nu vet jag att det inte finns någon Gud på hela jorden utom i Israel.” 2 Kung.5:10-15

Elisas tjänare Gehasi som varit Elisa så trogen blir frestad att synda. Gehasi både ljuger, stjäler och utnyttja andra till sina egna syften. Detta går naturligtvis inte profeten Elisa förbi, han avslöja  sin tjänare Gehasi och lägger på honom Naamans spetälska som straff för sin synd. TA VARNING! Läs och begrunda!

Joh. 4:1-30; Jakobs brunn inte långt från staden Sykar i Samaria, där mötte Jakob sin bror Esau efter 20 år. Staden Sykar är den samma stad som i gamla tiden var Sikem. Vi läser 1 Mos.33:1-20 om detta gripande möte med Esau och Jakob. Jakob hade lurat av Esau sin förstfödelserätt och välsignelsen från sin far Isak, nu möts de igen efter så lång tid. Förlåtelseakten mellan bröderna är fullständig, allt är förlåtet och glömt. Här i Joh.4 läser vi åter om ett annat möte vid Sykars brunn där Jesus ger full förlåtelse till kvinnan som hade haft 5 män. Läs och begrunda!

“Esau sade: “Jag har nog. Behåll det du har, min bror.”  “Nej, jag ber dig”, svarade Jakob “om jag har funnit nåd för dina ögon så tag emot gåvan av mig, eftersom jag har fått se ditt ansikte. Det är som om jag såg Guds eget ansikte, när du tar emot mig så vänligt. Tag emot gåvan som jag har sänt dig, för Gud har varit nådig mot mig, och jag har allt.” Och han bad honom så enträget att Esau tog emot den. Och Esau sade: “Nu bryter vi upp och drar vidare. Jag går framför dig.”  Men Jakob svarade honom: “Min herre ser själv att barnen är små och att jag har får och kor med mig som ger di. Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela hjorden.  Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare, så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen orkar med, tills jag kommer till min herre i Seir.”  Då sade Esau: “Låt mig lämna kvar en del av mitt folk hos dig.” Men Jakob svarade: “Varför det? Låt mig bara finna nåd för min herres ögon.” Samma dag vände Esau tillbaka och tog vägen till Seir. Men Jakob begav sig till Suckot och byggde sig där ett hus. Åt sin boskap gjorde han hyddor, och därför fick platsen namnet Suckot. Och Jakob kom på sin färd från Paddan-Aram välbehållen till staden Sikem i Kanaans land och slog läger utanför staden.  Det jordstycke där han slog upp sitt tält köpte han för hundra kesitor av sönerna till Hamor, Sikems far.  Och han byggde där ett altare och kallade det El-Elohe-Israel.” 1 Mos.33: 9-20

Samariterna.

Det står att man kunde inte gå igenom “Samarien” och lärjungarna skulle inte predika för samariterna. Vad var det för skillnader på Samariterna och Judarna ? Jesus ändrade på dessa gamla regler och predikade för samariterna och andra gick i Jesu fotspår som evangelisten Fillipus och apostlarna Petrus och Johannes. Låt oss kolla efter!

Samariterna var avkomlingar av judar och hednafolk, ett blandfolk, som tillbad både Israels Gud och avgudar. Efter det nordisraelitiska rikets undergång år 722 f. Kr. bosatte sig i Samariens städer i Israels barns ställe. De antog tron på Israels Gud samtidigt som de ännu en tid fortsatte att dyrka sina egna gudar. När Israels barn återkom från den babyloniska fångenskapen och började bygga upp Jerusalems tempel, begärde samariterna att få delta i tempelbygget eftersom de tillbad samme Gud. Men deras begäran avvisades under hänvisning till deras falska gudstjänst, en blandreligion. Samariterna byggde då ett eget tempel på berget Gerissim intill Sikem. Detta tempel förstördes av judarna år 129 f. Kr. men samariterna har än i dag sin offerplats där. Samariternas trosbekännelse; 1. Tro på Gud. 2. Tro på profeten Mose. 3. Tro på Lagen. 4. Tro på Gerissim var det av Gud utvalda platsen för frambärande av offer istället för Jerusalem. 5. Tro på domens och vedergällningens dag. 6. Tro på att Mose skulle träda fram på nytt såsom återupprättaren. En del sanning och en del lögn, blandreligion. Konflikten mellan Judar och Samariter växte och klyftan blev bara större och större. Jesus förbjöd de tolv att besöka samariterska städer;

“Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: “Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad.” Matt. 10:5

Men Jesus ändrade sig och hans kärlek sträckte sig ut över mänskliga gränser av nationellt hat och han förbarmade sig över alla människor och ville att alla människor skall bli frälsta. Jesus tog alltså en samarit som exempel på barmhärtighet också tog den samaritiska kvinnan som exempel på att de kunde få full förlåtelse, del av frälsningen och evigt liv bara de tar emot Guds gåva. Jesus tar vägen genom Samarien för att visa vägen till alla folk.

“På sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen.” Luk.17:11

“Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen, satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: “Ge mig att dricka.” Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sade till honom: “Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka?” – Judarna umgås inte med samariterna. – Jesus svarade henne: “Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” Hon sade: “Herre, inte ens en skopa har du, och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är väl du förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?” Jesus svarade henne: “Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.” Kvinnan sade till honom: “Herre, ge mig det vattnet, så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten.” Han sade: “Gå och hämta din man och kom hit!” Kvinnan svarade: “Jag har ingen man.” Jesus sade: “Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du sade är sant.” Kvinnan sade: “Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.” Jesus svarade: “Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.” Just då kom hans lärjungar, och de blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket: “Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias.” Joh.4:4-29

Förföljelsen i Jerusalem gjorde att de gick också till Samarien som förut inte var tillåtit. De blev både frälsta, döpta i vatten, demoner for ut och de blev döpta i den helige Ande, de fick kunskapens ord och stor glädje kom till Samarien.

“Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien.” Apg.8:1

Filippus i Samaria.

“Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden. Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: “Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften.” De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen, när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes.” Apg. 8:5-13

Apostlabesök i Samarien

“Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande. När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sade: “Ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige Ande.” Petrus sade till honom: “Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band.” Simon svarade: “Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig.” Och sedan de hade vittnat och predikat Herrens ord, vände de tillbaka till Jerusalem och predikade under vägen evangeliet i många byar i Samarien.” Apg.8:14-25

En liten skara samariter finns ännu idag i staden Nablus, nära den plats där Sikem (Sykar) en gång låg. De håller fast vid sin gamla religion, följer noga föreskrifterna i Mose lag, bl.a sabbaten och firar påsken som alltid tidigare på berget Gerissim. I rashänseende skiljer de sig tydligt såväl från judar och araber som från andra i främre orienten nu levande folkslag, ca 200 personer finns än idag och minskar för varje år, detta allt om Samarien!

Likasom Esau förlåter Jakob, som Jesus förlåter kvinnan, som Jesus förlåter hela Samarien så kan du få förlåtelse för dina synder. Du kanske är en lurendrejare som Jakob, eller prostetuerad som kvinnan, eller en avgudardyrkare som hela Samarien var, det finns förlåtelse i JESUS. Kom till Jesus idag, han vill rena dig med Jesu blod och tvättar dig ren som snö.

“Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda. Men om ni vägrar och är motsträviga, skall ni förtäras av svärd, ty så har Herrens mun talat.” Jes. 1:18-20

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 131

Dagens texter; 2 Kung. 1, 2, 3 och Joh. 3: 22-36

KUNGABÖCKERNA; Böckerna 1 Kung. och 2 Kung. är i grundtexten en enda bok, lika som 1 Sam. och 2 Sam. är också en enda bok i grundtexten. Kungaböckerna skildrar ca. 400 år av Israels historia, från kung Davids sista år 970 f. Kr. till Jerusalems förstöring och fångenskapen i Babylon år 586 f. Kr. Efter kung Salomos död delades landet år 930 f. Kr. i Juda (Sydlandet) och Israel (Nordriket). Nordriket bestod ca. 210 år. Här verkade bland andra profeterna Elia, Elisa, Hosea, Jona. Från ca. 740 f. Kr. angreps Nordriket flera gånger av Assyrien. Nordrikets huvudstad Samaria intogs 722 f. Kr. och folket bortfördes från landet. Sydriket bestod ca. 345 år. Här verkade bland andra årsfesterna Jesaja, Jeremia, Joel, Mika, Sefanja, Nahum, Habackuk. Åren 605, 597 och år 586 f. Kr. angreps Juda av den babyloniske kungen Nebukadnessar och folket bortfördes till Babel. Ett huvudsyfte med Kungaböckerna är att visa hur Israel och Juda ständigt bröt förbundet med Gud, tex. 2 Kungaboken kapitel 17,18 och 21. och att Guds dom därför var oundviklig. Vi måste ta varning. Gud är inte en ond Gud, Gud är en god Gud och skapat dig och mig och hela jorden har han i sin hand. Men det är inte Gud som ska böja sig för oss, det är vi som ska böja oss för Kungars Kung och Herrars Herre. The King of Universe!

2 Kung.1; Kung Ahabs son Ahasja blir kung efter sin far. Ahasja faller ner från andra våningen till första våningen och skadar sig så mycket att han blir sjuk. Istället för att han går till Herren med sin sjukdom går han till avguden Baal-Sebub, guden i Ekron och detta misshagade Herren. Ahasja dog och efterföljare blev Joram.

2 Kung. 2; Elias himmelsfärd! Vilket kapitel med så mycket ätbart. Vi kan konstatera att de stod inte stilla på ett ställe och upplevde alla dessa mirakler. Elia och Elisa utgick ifrån Gilgal, sedan till Betel, sedan till Jeriko, därefter Jordan, tillbaka till Jeriko och Betel, ut till Karmels berget och avslutade i Samaria. Någon sa till oss vid ett tillfälle; ”Gud kan inte använda en parkerad bil.” Har vi kört fast i samma hjulspår, är det dags att börja gå, söka Guds ansikte som aldrig förr, för att komma vidare i våra liv. Elia och Elisa upplever så mycket, en generation avlöser den andra. Elia få reda på att han ska tas upp till himlen i en stormvind när han var i Giliad. Elia och Elisa möter profetlärjungarna i Betel. Elia och Elisa möter profetlärjungarna i Jeriko. Elia och Elisa går tillsammans till Jordanfloden och 50 profetlärjungar står på avstånd och se vad som händer. Elia tar sin mantel och slår på Jordanfloden och floden öppnar sig så de kan gå över på torr mark. Här får Elisa en fråga från Elia; Bed mig om vad du vill att jag skall göra för dig, innan jag tas ifrån dig ? Elisa ber att en dubbel arvslott av Elias ande skulle komma över honom. Elia säger; Du har bett mig om något svårt, men det ska ske. Medans de gick och samtalade kom en vagn och hästar av eld från himlen och hämtade upp Elia med en stormvind, Otroligt, vilken grej! Elisa såg detta och ropade; ”Min Fader, min fader…..” och Elias mantel föll ner på jorden och den tog Elisa på sig och gick tillbaka till Jordanfloden. Där gjorde han samma sak som sin Fader Elia. Elisa slog på vattnet med Elias mantel och vattnet öppnade sig och han gick över. Profetlärjungarna som såg allt detta från Jeriko konstaterade att Elias ande vilade nu över Elisa. Elisa gör ytterligare ett under, slänger salt i vattnet och vattnet blir hälsosamt och drickbart. Kapitlet avslutas dramatiskt. 42 småpojkar möter Elisa i Betel och hånar honom med att skrika åt Elisa; ”Upp med dig du flintskalle” Elisa förbannar dem och två björnhonor kommer från skogen och river ihjäl dem allihop. Detta kapitel måste läsas och begrundas noga!

2 Kung. 3; Joram blir kung över Israel. Joram är Ahabs son och visserligen slog han sönder Baalsstatyen men fortfarande levde han i Jerobeams synder. Alltså här är en ny generation kung Joram i Israel och kung Josafat i Juda och dessutom allierade de sig med kungen i Edom för att besegra Mesa kungen i Moab. De kallade till sig profeten Elisa för att veta hur de skulle gå till väga. Läs och begrunda!

Joh. 3:22-36; Här är det en jude som vill ha igång en tvist mellan Johannes Döparen och Jesus, angående dopet i vattnet. Johannes Döparen hade en döparrörelse. Sedan kom Jesus och hade en döparrörelse. Fler och fler lät sig döpas av Jesus lärjungar istället för Johannes. Här kunde det uppstått en riktig splittring mellan Jesus och Johannes med hjälp av “en jude” som var sugen på ett bråk. Detta bråket avslutades omedelbart därför att Johannes visste sin plats och sin uppgift och var tillfredställd med det.

Johannes Döparen säger; ”Han måste bli större och jag mindre” Tänk var många som startat i anden och slutat i köttet, på grund av MAKT BEGÄR istället för att inse att Herren använder olika människor för olika tider. Det betyder inte att den som ger stafett pinnen vidare INTE är brukbar längre eller är mindre värd. NEJ OH NEJ. Vi behöver varandra ! Vi har perioder där vi är barn, unga män och fäder, allting har sin tid!

 Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män: ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, unga män: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.”1 Joh. 2: 12-17

Johannes svarade: “Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Johannes är ödmjuk nog och vet när han ska gå åt sidan för att släppa fram Jesus.

 ”Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän, som står där och hör honom, gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre.”Joh.3:28-30

Johannes Döparen var en märklig man, han var ogift, bodde i öknen, klädde sig i kamelhår och åt gräshoppor. 2 Kung. 1:8 beskriver bibeln också profeten Elia på samma sätt med liknande klädsel som Johannes Döparen hade.

Kungen frågade dem: “Hur såg den mannen ut som kom emot er och talade till er på det sättet?” De svarade honom: “Mannen bar en hårmantel och hade en lädergördel om höfterna.” Då sade han: “Det var tisbiten Elia.” 2 Kung.1:7,8

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 130

DAGENS TEXTER; 1 Kung. 21, 22 och Joh. 3:1-21

Kap. 21; Nabats vingård. Här igen ser vi en situation som Isebel tar i egna händer och hon är en mördare till Herrens tjänare. Nabat är en helt oskyldig man som fått en vingård i arv utav sina fäder. Denna vingård ville kung Ahab köpa men det gick inte Nabat med på. Då tog kungadrottningen Isebel det i egna händer. Vad hon gör är förfärligt; För det första förnedra hon sin man och säger Yngrygg, Vem är det som är kung i Israel ? , fegis, när motstånd möter dig går du bara och gömmer dig och deppar….Ta tag i situationen, du är ju kung, det är de signaler Isebel ger till sin man. För det andra; Hon skriver brev i sin mans namn, sätter Ahabs sigill, ljuger om Nabat och fixa en mördare som ska ta dö på Nabat. Detta är Isebel, den fruktansvärda kvinnan i Israel.

Profeten Elia har fått möta Gud, han är inte rädd att konfrontera kung Ahab och Isebel igen. Han talar om för dem deras öde. De kommer att dö och hundarna ska äta upp deras kött. DET FINNS SEGER ÖVER ISEBEL! Ge inte upp, konfrontera henne och kasta ut henne…. men läs 1 Kung.21:29 kung Ahab omvänder sig och straffet på hans avgudadyrkan kommer först över hans söner.Läs och begrunda!

“Har du sett, hur Ahab ödmjukar sig inför mig? Därför att han ödmjukar sig inför mig, skall jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid skall jag låta olyckan komma över hans hus.” 1 Kung.21:29

Kap. 22; Mika profeterar mot Ahab. Kung Ahab gillade inte profeten Mika därför att han profeterade alltid olycka över honom. Herren lägger en “lögnens ande” i Ahabs andra profeter  så att de profetera vad han vill höra, istället för att höra vad Herren egentligen säger. Det som är viktigt att förstå är att Herren låter människan få som den vill när den om och om igen går emot Herrens lagar, stadgar och förordningar. Detta är en sorg för Herren att människorna inte vill följa honom, men Herren har begränsat sig själv genom att ge människorna en fri vilja. Kung Ahab dör och hans son Ahasja blir kung i Israel efter sin far. Josafat blir kung över Juda efter sin far Asa. Josafat gjorde vad som behagade Herren, men han tog inte bort ALL avgudadyrkan, det var inte bra. Josafat regerade i 25 år i Juda och därefter blev hans son Joram kung över Juda. Ahasja vandrade på sin fars och mors ogudaktiga väg och detta uppväckte Herrens vrede. Läs och begrunda!

Joh.3:1-21; Här är ett samtal mellan Jesus och en farisee, judarnas rådsherre och lärare i Israel hans namn var Nikodemus, alltså, han var inte vem som helst. Han kunde skrifterna ut och in och ändå var han inte ”FÖDD PÅ NYTT AV ANDEN” Nikodemus kom om natten för han ville inte visa sitt intresse för Jesus för de andra fariseerna. Nikodemus erkänner tron på Jesus genom att han kallar Jesus för ”Rabbi” en äretitel och han säger vidare, vi vet att Du kommer från Gud annars kunde du inte göra dessa gärningar. Ibland tänker jag; att det finns folk mitt i församlingen och även ledare i Guds församling som kanske inte är ”Födda på Nytt av Anden” ? De kan allt om skrifterna, de vet hur man ska uppföra sig, de går troget till sin församling och ge sitt offer, men ändå är de inte FRÄLSTA ? Jesus säger; ”Den som inte är född av VATTEN OCH ANDE kommer inte in i Guds Rike.” Allvarligt! Vattnet, tror jag har med döpet i vatten, bekännelsen att göra och Anden, tror jag har med dopet i den helige Ande att göra. Du måste kolla upp ditt liv, är ditt liv i linje med Guds Ord ? Allt som har med kristendomen att göra är övernaturligt, att födas av Anden är omöjligt för människan att åstakomma, men det är möjligt för Gud att FÖDA DIG PÅ NYTT! Annars blir kristendomen vilken religion som helst, som buddismen, som islamismen, ingen skillnad, bara yttre gymnastikrörelser. DU MÅSTE BLI FÖDD PÅ NYTT AV ANDEN OCH FÅ EN DAGLIG RELATION MED DIN FRÄLSARE OCH HERRE JESUS KRISTUS GUDS SON.

Jag älskar denna versen; Joh. 3:16,17 evangeliet i ett nötskal, miljoner har predikat, vittnat till andra människor utifrån denna vers. MEN SÅ STANNAR MAN DÄR OCH INTE LÄSER VERS 18, vi måste läsa vers 18 också. Tro på Jesus det gör satan också, och dessutom kan satan vad som står i skrifterna. Du måste bli född på nytt! För att vända på innehållet; DU ÄR DÖMD FÖR EVIGT I DETTA LIVET OCH I DET KOMMANDE HELVETET. Du måste göra något åt din situation; DU MÅSTE TRO PÅ JESUS OCH TRO ATT GUD UPPVÄCKTE JESUS FRÅN DOM DÖDA MED DITT HJÄRTA OCH BEKÄNNER DETTA MED DIN MUN BLIR DU RÄTTFÄRDIGGJORD. Du kan gå inför domstolen och veta att du kommer inte bli dömd, straffet är redan avtjänat av JESUS.

” Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.  Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. VERS 18 “Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” Joh.3:16-18

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 129

DAGENS TEXTER; 1 Kung. 19, 20 och Joh. 2

1 Kung. 19; Elia på berget Horeb. ISEBEL är det 71:a kvinnliga namnet som nämns i bibeln av 153 nämnda kvinnonamn i G.T. och N.T. Isebel betyder; icke upphöjd, ICKE GIFT. Hon var SÅSOM konung Ahabs hustru, hon var alltså SAMBO med kungen kan man säga, om man vill dra det till sin spets ? Första och sista sambo förhållandet i bibeln och det exemplet vill du inte följa, hon föll från ett fönster och dog och hundarna åt upp hennes döda kropp. Skynda dig att gifta dig, om du idag är sambo, annars packa din resväska och flytta ifrån din ogudaktige man, fly från otukten, den slutar med förnedring och död. Isebel var dotter till Etbaal konungen i Tyrus och Sidon. Hon var såsom kung Ahabs hustru och hade drottning titeln för de 10 stammarna i nordriket Israel. Isebel införde “fenicisk” gudsdyrkan, vid Ahabs hov. Feniciernas gudar var till stor del desamma som de stambesläktade babyloniernas men med något olika namn. Den babyloniske överguden Bel kallades till exempel här Baal och sammansmälte i Tyrus med dess lokalgud, Melkart, sjöfärdernas beskyddare. Den babyloniska gudamodern Istar blev Astarte. Men även egyptiska gudar dyrkades, såsom Isis och Osiris. Isebel lät 450 av Baals profeter dessutom 400 Aserans profeter äta vid hennes bord. På hennes befallning dräptes Herrens profeter. 2 Kong. 9:7 Hon levde på profeten Elias tid. När Elia hade dödat hennes 450 Baals profeter blev hon galen. Och hon försäkrade att hon skulle ta dö på profeten Elia. Hon gick inte bara emot Guds profet men hon gick emot Gud själv. Elia flydde och blev verkligen deprimerad och ville dö. Denna Isebels andemakt finns överallt i våra svenska kristna församlingar, pastorer blir deprimerade och till och med vill ta sitt eget liv, när denne andemakt är i verksamhet. Isebel mördade i Ahabs namn. Under Isebels ledning fick avgudadyrkan en sådan spridning att det fanns endast 7000 män kvar som INTE dyrkade Baal 1 Kung.19:18 Ahabs son JORAM plus Juda konung Ahasja störtade ISEBEL Isebel ramlade ut från fönstret och muren och hästarna bestänktes av hennes blod och hennes lik åt hundarna upp 2 Kung. 9:30-35.

Det finns många som skrivit böcker om Isebel. Stefan visade mig en bok som finns i vårat bibliotek, den heter; “When Lucifer and Jezebel Join Your Church” fritt översatt; “När Lusifer och Isebel förenar sig i församlingen” av Dick Bernal trycktes 1994 i USA. Denna boken skulle varje församlingsledare i Sverige läsa. För att avslöja och driva ut Isebels ande, innan Isebels ande driver ut dig, pastorn i församlingen.

Här nedan har Stefan översatt en del av ett kapitel från denna bok. Läs och ta varning!

Isebels ande karaktäriseras av följande inslag.

1. Hon är religiös.

2. Hon är smart.

3. Hon älskar makt och auktoritet.

4. Hon är ute efter ledarskapet.

5. Hon försöker dra folk bort från deras verkliga tjänst.

6. Hon älskar titlar som tex. profetissa, diakonissa, själavårdare, äldste….

7. Hon använder smicker, flörtande, sex, häxkraft, lögner etc. allt för att ta kontroll.

8. Hon får folk att tappa självkänslan, nedvärdera andra genom brev och telefonsamtal manipulera andra för att gå henne ärenden.

9. Hon är snabb att dömma och ge råd.

10. Hon älskar att röra sig bland profetiska och karismatiska cirklar.

11. Hon älskar att sätta sig över folk, översittare…

12. Hon har en krets, sekt omkring sig som följer henne, hon menar att hon träna dom som lärjungar.

13. Hennes religiösa språkbruk är perfekt.

14. Hon är väldigt ifrågasättande angående pastorns personliga liv, fru och familj och församlingens verksamhet i stort.

15. Hon har ett hett temperament.

16. Hon försöker att beskydda sitt eget lilla kungarike till varje kostnad.

17. Hon utövar kontroll över sina efterföljare genom diktatoriska knep.

Elia får ett nytt möte med Herren och bli vederkvickt, inte i stormen, inte i jordbävningen, inte i elden men i den stilla susningen. Detta tror jag är Guds härlighet, närvaro som förvandlar människor på djupet och härefter var Elia aldrig densamme. Hans kallelse förnyades, han kunde åter konfrontera den ogudaktige kung Ahab och den otäcka kvinnan Isebel men också fick han uppdraget att smörja Elisa som sin efterträdare. Läs och begrunda!

 “Herren sade: “Gå ut och ställ dig på berget inför Herren.” Och se, Herren gick fram där, och en stor stark storm, som ryckte loss berg och bröt sönder klippor, gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen.  Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom som sade: “Vad gör du här, Elia?”  Han svarade: “Jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de försöker ta mitt liv.”  Herren sade till honom: “Gå tillbaka igen och tag vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram.  Jehu, Nimsis son, skall du smörja till kung över Israel. Elisa, Safats son, från Abel-Mehola skall du smörja till profet i ditt ställe.  Och det skall bli så att den som kommer undan Hasaels svärd, honom skall Jehu döda, och den som kommer undan Jehus svärd, honom skall Elisa döda.  Jag har lämnat kvar i Israel sjutusen män som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hyllningskyss.” 1 Kung.19:11-18

Elisas kallelse. Elia slänger sin mantel över Elisa, måste läsas!

1 Kung. 20; Krig med arameerna. Arameerna anfaller för andra gången. En profet fördömer Ahab. Läs och begrunda!

Joh. 2; Jesus förvandlar vatten till vin. Jesus första mirakel efter att han var döpt i vatten och döpt i den helige Ande. Detta är starten på Jesu offentliga tjänst. Han befinner sig i Kana i Galileen och det är 27 e. Kr. Nu har Jesus 3 år framför sig som kommer att bli fantastiska men också jobbiga. Det är så det kristna livet är, vi upplever segrar för Guds Rike, människor blir frälsta och helare och befriade, SEGRAR, men mitt i allt härligt upplever vi jobbigheter. Det värsta är väl när kristna imellan sig bråkar. Att världen går emot oss är ju ett äremärke och detta måste vi förvänta oss om vi är radikala, fanatiker, bibeltroende kristna. Spännande resa tillsammans med Jesus framöver. Läs och begrunda!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 128

DAGENS TEXTER; 1 Kung. 16, 17, 18 och Joh. 1: 29-51

1 Kung. 16; Lägg märke till att Juda, Davids hus, de två stammarna har en blodslinje och ett arv från Abrahams förbund med Herren. Juda blodslinje är David, Salomo, Rehabeam, Abiam (ogudaktig) Asa regerade 41 år i Juda och hans son Josafat blir kung efter honom. Den andra delen Norra riket av Israel är de 10 stammarna som styrs av självutnämnda ledare som armbågade sig fram, de mördade alla sina motståndare och om och om igen gör de emot Herrens förordningar och stadgar. De reser upp avgudar altare och tillber dem, hellre än att tillbedja Abraham, Isak och Jaskobs Gud. Här kan vi läsa om Jerobeams som var Salomos tjänare, hans son Nadab blir kung i Israel, därefter  blir Basha kung, Ela blev kung, Simri blev kung, Omri och Tibni blir kungar senare bara Omri. Omris son AHAB blev kung efter honom. Ahab var en mycket ond kung i Israel och dessutom sambo/gifte sig med Isebel dotter till Etbaal som tillbad BAAL. Fullt inbördeskrig mellan Juda och Israel och mitt i allt detta kaos väcker Herren upp en profet ELIA.

1 Kung. 17; Elia vid bäcken Kerit. Här kommer ett kapitel som bara andas Guds rike och en paus på allt elände. Vi börjar från slutet där änkan säger när Elia uppväckt hennes son från det döda; “NU VET JAG ATT DU ÄR EN GUDSMAN OCH SANNING BOR IDIG.” Det supernaturliga livet är vårt liv, vi måste demonstrera det övernaturliga för folket om de ska tro på våra Gud.

I alla fall profeten konfrontera kung Ahab på en enda gång. Elia säger det kommer inte regna på jorden förrän jag säger det. Oj, Oj vilket självförtroende Elia hade i Herren. Men så talar Herren till Elia gör si och gör så, försvinn från plattformen ett tag. Och Elia lyder, han kunde ju bara gått på, men här visar det oss att hans självförtroende var inte högmod. Elia kände sin Gud men ville Herren ta bort honom för att använda någon annan var det helt OK. Elia fruktade Gud och var bara ute efter att Guds rike skulle utbreda sig. Elia går åt sidan och får uppleva mirakel efter mirakel och hans liv helgas och hans tro växer. Elia, du ska gömma dig vid bäcken Kerit och korparna ska komma med mat. Därefter ska du träffa en änka som ska ge dig mat och du ska uppväcka dennes son från dom döda med att lägga dig tre gånger över sonen så han får liv igen. Ibland är du satt åt sidan för många olika anledningar, men om du förtrösta på Herren genom allt, har Herren Jesus ett mycket spännande liv för dig oavsett om du någonsin blir offentlig och omtalad igen. Det spelar ingen roll, det som spelar någon roll är att GUDS RIKE HAR FRAMGÅNG genom dig eller genom andra.

1 Kung. 18; Efter tre år träder Elia fram och talar till Ahab igen. Elia säger; DET KOMMER ATT REGNA NU ÖVER JORDEN! Ahab är förtvivlad för det var hungersnöd och jorden var i torka så att djuren höll på att gå under tillsammans med Israels folk. Kung Ahab är nu medgörlig och tar sitt sista kort, gudsmannen OBADJA. Gudsmannen Obadja hade gömt undan Herrens profeter i grottorna därför att Ahabs hustru Isebel höll på att döda och utrota alla Herrens profeter i Israel, va´fruktansvärt. Vilken ond kvinna Isebel var! Vi ska läsa 1 Kung. 18:16-19 därför att detta som kung Ahab säger till Elia är väldigt typiskt för vår tid också. Gud får skulden för det Djävulen gör! Läs och begrunda!

“Obadja gick och mötte Ahab och berättade detta för honom. Då begav sig Ahab i väg för att möta Elia.  När Ahab fick se Elia sade han till honom: “Är du här, du som drar olycka över Israel?”  Elia svarade: “Det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. Ni överger ju Herrens bud och följer efter baalerna.  Men sänd nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel tillsammans med Baals fyrahundrafemtio profeter och Aseras fyrahundra profeter, de som äter vid Isebels bord.” 1 Kung.18:16-19

Elia på Karmels berg där 450 baalsprofeter dödas och Herren Gud blir förhärligad genom miraklet att Herren sände eld från himlen och förtärde offeraltaret med dess vatten. Måste läsas och begrunda! Sången ringer i huvudet på mig “HERREN ÄR GUD, HERREN ÄR GUD, UPPE I HIMLEN OCH NERE PÅ JORDEN, HERREN ÄR GUD, HERREN ÄR GUD, HAN OCH INGEN ANNAN” All ära till Jesus!

Joh. 1:29-51; Aposteln Johannes skriver om Johannes Döparens vittnesbörd och historia. Viktigt att vi inte blandar ihop dessa två. Johannes Döparen var en förlöpare till Jesus som utropar om sin släkting “SE GUDS LAMM SOM BORTTAGER VÄRLDENS SYND” Och denne profet blev halvshuggen av Herodes tjänare i fängelset. Aposteln och lärjungen Johannes är denne man som skriver Johannes Evangeliet och Uppenbarelseboken. Han är den ende som dog en naturlig död vid 100 års ålder, utav lärjungarna, alla de andra lärjungarna led martyrdöden för Jesus. Apostel Johannes var den lärjungen som Jesus älskade väldigt mycket och han blev senare församlingsföreståndare i Efesus.

Lägg märke till att Jesus lät sig döpas av Johannes Döparen och då öppnades himlen och Fadern talade och där hände något som förändrade hela Jesu liv på jorden. Det kommer en duva från himlen INTE ELD som betecknar ett dop i den helige Ande. Jesus var fullkomlig i honom behövde inte något brännas bort, men han behövde kraften den helige Ande för att göra tecknen och miraklerna här på jorden. I Apg.2:1-4 där kom den helige Ande som en eld på deras huvuden över alla församlade. Vi människor är inte fullkomliga så samtidigt med den helige Andes kraft som vi alla behöver för att kunna vandra ett övernaturligt liv här på jorden men också helgar Herren oss och bränner bort allt köttsligt och själiskt därför behöver vi elden.  Johannes vittnar och säger;

“Johannes vittnade och sade: “Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom.  Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande.  Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son.” Joh. 1:32-34 Läs och begrunda!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 127

DAGENS TEXTER; 1 Kung. 14, 15 och Joh. 1:1-28

1 Kung. 14; Det var ständigt krig mellan Rehabeam och Jerobeam. Rehabeam var Salomos son och var kung över Juda i 17 år, Davids hus, två stammar och hans son Abiam blev kung efter honom. Jerobeam var Salomos tjänare och var kung över Israels 12 stammar i 22 år. Hans son Nadab blev kung efter honom. Men båda dessa kungar Rehabeam och Jerobeam gjorde vad ont var mot Herren, tillbad andra avgudar och tempelprostitution m.m. Herren sänder profeter till dem, i detta kapitel få vi bekanta oss med profeten Ahia som talar direkt och rakt på, till Jerobeams hustru, vem hon är och vad som ska komma. Sådana profetröster behöver vi idag. Läs och begrunda!

1 Kung. 15; Abiam var kung i Juda, Davids hus, men han gjorde inte vad Herren ville och han var kung bara tre år. Hans son däremot Asa blev kung över Juda, Davids hus och gjorde allt som behagade Herren, han slog ner avgudabilderna och utrotade tempelprostitution, till och med tillrättavisade han sin egen mor som hade avgudabilder. Han var kung i 41 år och verkade utifrån Jerusalem, Judas huvudstad. Samtidigt hände det saker i övriga stammarna i Israel där Jerobeams son Nadab var kung i 2 år, han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Profeten Ahias son Basha dödade Nadab och blev själv kung i Nadabs ställe. Men Asa Judas kung och Basha Israels kung låg i krig med varandra så länge de levde. Ständigt bråk dem imellan. Läs och begrunda!

Joh. 1: 1-28; Författaren till Johannes Evangelium skriver inte sitt namn, men det  är uppenbart att det är Johannes Jesu lärjunge som skrivet boken. Redan i prologen Joh.1:14 träder han emellertid fram som ett bland ögonvittnena och förklarar ; Vi såg hans (Kristi) härlighet. Evangelisten talar sedan om sig själv som “den lärjunge som Jesus älskade. Som sådan måste han ha hört till kretsen av Jesu mest förtrogna lärjungar och varit en av dessa tre; Petrus, Jakob eller Johannes. Men Petrus står gång på gång omnämnd vid sidan av denne lärjunge, och Jakob led redan år 44 e. Kr. martyrdöden. Det återstår då endast aposteln Johannes. Efter Jesu bortgång verkade Johannes först i Jerusalem där han räknades bland “pelarna” i församlingen. Enligt traditionen skrev han evangeliet i Efesus i Mindre Asien, där han också avled vid hög ålder. Johannes var den ende av lärjungarna som led en naturlig död, alla de andra led martyrdöden för sin tro på Jesus Kristus Guds Son.

Ordet blev kött. Mäktigt att läsa dessa första verser. Det talas om att Jesus var med i skapelseakten för 6000 år sedan och att han kom till oss på jorden för 2000 år sedan och han bodde och verkade mitt ibland oss. Och alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Författaren Johannes, lärjungen, berättar om Johannes Döparen som döper i vatten och är en röst som ropar i öknen och han är inte värd att knyta hans skoremmar, så mycket större och mäktigare är han som kommer efter mig; säger Johannes Döparen om Jesus hans kusin. Läs och begrunda!

“I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.  Han var i begynnelsen hos Gud.  Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.  I honom var liv, och livet var människornas ljus.  Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen.  Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte.  Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom.  Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.  De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.  Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.”  Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.  Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.” Joh.1:1-18

Maria Hallman

Älmhultväckelsen Jens Garnfeldt Del 20 av 20

Från det historiska väckelseskeendet i Älmhult 19 Augusti 2013 – 2 April 2014. Under 84 möten upplevde vi Herrens härlighet och en Andeutgjutelse som vi aldrig kommer att glömma. Folk kom från när och fjärran – från Tyskland, Danmark, Norge, RyskFinska gränsen och från hela Sveriges avlånga land. Man stod i kö i timmar för att få en plats på Skånevägen 34 i Älmhult. Samtidigt med denna ÄlmhultVäckelse gjorde vi 32 program “Hello Asia” som nådde ut till stora delar av Asien. Dessa Program kan du se i repris varje Söndag mellan kl. 17-18. Tolk Stefan Hallman www.ctvc.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 126

DAGENS TEXTER; 1 Kung. 12, 13 och Luk. 24:36-53

1 Kung. 12; De norra stammarna avfaller från Davids hus. Rehabeam var son till Salomo, Jerobeam var tjänare till Salomo. Rehabeam var kung över Juda stam, Davids hus. Jerobeam var kung över övriga Israel. Rehabeam rådfrågade sin far Salomos gamla män om vad han skulle göra, men påverkades av sina jämnåriga kompisar att gå till väga på ett modernare sätt. Men Herren är nådig han sänder Rehabeam en profet Semaja för att tala honom till rätta. Rehabeam lyssnar till profeten och detta få Jerobeam igång. Jerobeam försöker att få kungadömet på mänskligt sätt och göra sig själv utnämd till Israels kung. Det funkar inte, försök inte att ta dig något som inte är dig givet från Herren, det blir bara platt fall. Läs och begrunda!

1 Kung. 13; Jerobeam är fortfarande kung i Israels. Herren talar till honom genom en gudsman som kom från Juda. Gudsmannen säger till Jerobeam att åt Davids hus ska det födas en son Josia. Jerobeam räcker ut sin hand för att gripa gudsmannen då stelnar armen och kungen blev stående på detta sätt. Gudsmannen hade fått befallning av Herren att inte äta och dricka i Betel och inte ta samma väg hem som förut.

DEN GAMLE PROFETEN I BETEL LJUGER FÖR GUDSMANNEN. Gudsmannen gå på detta och blir dödad utav ett lejon från Herren. Vilken lärdom och vilka konsekvenser att inte lyda Herrens tilltal. Den gamle profeten i Betel, så trovärdig, men ändå använd av fienden. Vi måste vara på vår vakt att inte bli använda av fiende, åklagaren och för det andra vara på vår vakt att det som profeteras över oss är verkligen från Herren och inte från fienden. URSKILJNINGENS NÅDEGÅVA ÄR NÖDVÄNDIG IDAG! Läs och begrunda!

Luk. 24:36-53; Fantastiskt, Jesus visar sig livs levande för lärjungarna. Jesus äter fisk, visa sina hål händer och fötter för dem, önskar dem frid och så öppnar han deras sinne så att de förstår SKRIFTERNA. Vilken hemlighet, för att förstå Bibeln måste du relatera till en uppstånden frälsare, inte bara en som dött för dig. Vi måste tro på det övernaturliga och uppleva det övernaturliga, det är detta som skiljer kristendom från andra religioner. Och sedan talar Jesus vidare till lärjungarna att de ska predika omvändelse och syndernas förlåtelse till alla folk.

NI SKALL FÅ KRAFT IFRÅN HÖJDEN!

 “Och han sade till dem: “Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda,  och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.  Ni är själva vittnen om detta. Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden.“Luk. 24:46-49

JESU HIMMELSFÄRD

“Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem.  Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen.  De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var alltid i templet och prisade Gud.” Luk. 24:50-53

Härmed avslutar doktor Lukas sin berättelse om Jesus och vi ska nu gå in Johannesevangeliets 21 kapitel. Vi ses imorgon!

Maria Hallman

Älmhultväckelsen Jens Garnfeldt Del 19 av 20

Från det historiska väckelseskeendet i Älmhult 19 Augusti 2013 – 2 April 2014. Under 84 möten upplevde vi Herrens härlighet och en Andeutgjutelse som vi aldrig kommer att glömma. Folk kom från när och fjärran – från Tyskland, Danmark, Norge, RyskFinska gränsen och från hela Sveriges avlånga land. Man stod i kö i timmar för att få en plats på Skånevägen 34 i Älmhult. Samtidigt med denna ÄlmhultVäckelse gjorde vi 32 program “Hello Asia” som nådde ut till stora delar av Asien. Dessa Program kan du se i repris varje Söndag mellan kl. 17-18. Tolk Stefan Hallman www.ctvc.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 125

DAGENS TEXTER; 1 Kung. 10, 11 och Luk. 24:1-35

1 Kung. 10; Drottningen av Saba besöker Salomo. Vilket möte och vilken LYX!

SABA är ett land som ligger i det sydvästra Arabien, Jemen. Sabeerna var ett stort handelsfolk, som utvecklade en rik materiell kultur. Förutom sina egna produkter exporterade de varor bl.a. från Indien och Etiopien. Deras språk var semitiskt.  Sabeerna hade ofta drottningar som regenter, flera assyriska berättelser vittnar härom och det handlade mera om utnyttjande av kvinnans förmåga att förmedla kontakter än maktposition. Även när det gäller Drottningen av Sabas besök hos Salomo var detta säkert dikterat av sabeernas handelsintresse. Hon var hos Salomo för att mjuka hans hjärta så att handeln kunde gå fritt och obehindrat från Egypten till Syrien som kontrollerades av Salomo.

Drottningtiteln är väldigt ovanlig i G.T. men en del fick den titeln som drottning Vasti, drottning Ester och drottning av SABA. Konungarna i Israel och i Orienten hade flera hustrur och de som fick drottningtiteln var oftast kronprinsens moder. Konungarnas mödrar är också ofta namngivna i Bibeln och de har spelat en viss roll både på gott och ont, som Bat-Seba, Maaka, Atalja och särskilt omtalad är Isebel. Drottning Tapenes som nämns i 1 Kung. 11:19,20 är en egyptisk drottning, hustru till den farao som tog emot den edomeiske fursten Hadad när denne flydde för David härförare Joab. Tapenes syster gavs åt Hadad som hustru. I N.T. Upp.18:7, omtalas den “himmelska drottningen” vilket var en hednisk gudinna som tillbads och hade sitt ursprung i Babels Torn. I nutid kallar den katolska kyrkan “jungfru Maria” som sin “himmelska drottning”. Samma andemakter nu som förr, förföriska andemakter där kvinnan utnyttjas och placeras i frontlinjen av fega män. Läs och begrunda!

1 Kung. 11; Kung Salomos hustrur. Till och med i kristna led kan man höra påstående som; Salomo hade ju 1000 hustrur så det är väl inte så farligt med sambo, otukt, vänsterprassel, äktenskapsbrott, porr och andra sexuella synder ? Hur förvillad kan man bli ? Hur mycket okunskap ska få första plats i Guds församling, det är pinsamt hur okunnig man är.

Just därför att Salomo hade 300 bihustrur och 700 älskarinnor gjorde att Israels Rike togs ifrån honom och han fick personliga motståndare som Hadad och Rezon som Herren hade rest upp mot Salomo.

Tänk vilken visdom och rikedom och fullständigt övertag Israel hade genom kung Salomo, men ändå gav han upp hela sin tjänst för dessa förföriska kvinnor. Det bästa är att du läser innantill och begrunda vilka andemakter och avgudar som tog över Salomos liv. TA VARNING! Tror inte att du kan leva i otukt, sambo, homosexualitet och gå till himlen. Du är förlorad och är på väg till helvetet, LÄS NYA TESTAMENTET!

“Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.” Upp.21:8

Skrift ska förklarar Skrift!

“Kung Salomo hade vid sidan om faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade: moabitiskor, ammonitiskor, edomitiskor, sidoniskor och hetitiskor, De hörde till folk som Herren hade talat om och sagt till Israels barn: “Ni skall inte gå in till dem, och de inte till er, eftersom de kommer att förleda era hjärtan att följa deras gudar.” Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Han hade sjuhundra furstliga gemåler och trehundra bihustrur, och dessa kvinnor förledde hans hjärta. När Salomo blev gammal, förledde kvinnorna honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet Herren, sin Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit. Salomo följde efter Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. Salomo gjorde det som var ont i Herrens ögon och följde inte i allt efter Herren, så som hans fader David hade gjort. Salomo byggde då en offerhöjd åt Kemosh, moabiternas styggelse, på berget öster om Jerusalem och likaså en åt Molok, ammoniternas styggelse. På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, som fick tända offereld och offra åt sina gudar. Herren blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade vänt sig bort från Herren, Israels Gud, som två gånger hade visat sig för honom.  Han hade givit honom befallning om denna sak: att han inte skulle följa efter andra gudar. Men han hade inte hållit vad Herren befallt.  Därför sade Herren till Salomo: “Eftersom det är så med dig och eftersom du inte har hållit mitt förbund och mina stadgar som jag har givit dig, skall jag rycka riket ifrån dig och ge det åt din tjänare.  Men för din fader Davids skull vill jag inte göra detta så länge du lever. Först ur din sons hand skall jag rycka det.  Dock skall jag inte rycka hela riket ifrån honom, utan en stam skall jag ge åt din son för min tjänare Davids skull, och för Jerusalems skull, som jag har utvalt.” 1 Kung.11:1-13

 Luk. 24:1-35; Jesus uppstår ur graven. Jag blir verkligen gripen av att de första och sista som är vid Jesu grav är “KVINNOR” Om vi bara visste hur värdefulla och användbara vi är i den kristna tron. Vad är det som kvinnorna gör här i detta sammanhanget ? Jo, de blandar välluktande kryddor där hemma för att ha med till Jesu grav och därefter springer de iväg för att vittna om Jesu uppståndelse för de 11 lärjungarna, kvinnorna är medhjälpare och evangelister. Detta betyder inte att kvinnorna är huvudet för familjen eller att kvinnan ska leda Guds församling eller att mannen ska underordna sig kvinnan. Vi måste förstå att kvinnan är oerhört viktig och värdefull i den kristna tron, men det finns ordningar och regler för den kristna församlingen och den kristna familjen och vi kvinnor kan vara ett gott exempel för världen, hur en kvinna ska vara som inte gör uppror mot Guds ordningar, som världen gör. Världens kvinnor tar över i alla sammanhang och det gör henne “SJUK” “SJUKAST” “SJUKARE”.

Emmausvandrarna var två av Jesu lärjungar, från den yttre kretsen, de var på väg från Jerusalem till Emmaus, som ligger ca. 11 km. från Jerusalem. Emmaus betyder “VARMA KÄLLOR” Det som är att lägga märke till är, att de inte kände igen honom och de kände inte igen hans röst, det är oroväckande, lärjungar, efterföljare, men ändå kände de inte igen honom ? Men när han delade brödet med dem DÅ ÖPPNADES DERAS ÖGON v. 31. Kan det vara så att vi är mitt i allt och Jesus är mitt ibland oss men vi känner inte igen honom tala ? Läs och begrunda!

Maria Hallman

Älmhultväckelsen Jens Garnfeldt Del 18 av 20

Från det historiska väckelseskeendet i Älmhult 19 Augusti 2013 – 2 April 2014. Under 84 möten upplevde vi Herrens härlighet och en Andeutgjutelse som vi aldrig kommer att glömma. Folk kom från när och fjärran – från Tyskland, Danmark, Norge, RyskFinska gränsen och från hela Sveriges avlånga land. Man stod i kö i timmar för att få en plats på Skånevägen 34 i Älmhult. Samtidigt med denna ÄlmhultVäckelse gjorde vi 32 program “Hello Asia” som nådde ut till stora delar av Asien. Dessa Program kan du se i repris varje Söndag mellan kl. 17-18. Tolk Stefan Hallman www.ctvc.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 124

DAGENS TEXTER; 1 Kung. 8, 9 och Luk. 23: 39-56

1 Kung. 8; Herrens ark tar Salomos tjänare, från tältet till Salomos templet. David tänkte bygga templet men Salomo byggde templet. Herrens härlighet var så mäktig när prästerna och leviterna förde in arken på sin plats i templet att de kunde inte stå, de föll till marken av Guds härlighet.

Salomos bön på knä med händerna upplyfta.

“Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Se, himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt!  Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre, min Gud, så att du hör det rop och den bön som din tjänare i dag sänder upp till dig  och låter dina ögon natt och dag vara öppna mot detta hus, mot den plats om vilken du har sagt: Mitt namn skall vara där, så att du hör den bön som din tjänare ber, när han vänder sig mot denna plats.  Ja, hör din tjänares och ditt folk Israels bön, när de vänder sig mot denna plats. Må du höra den på den plats där du bor, i himlen. Och när du hör, må du förlåta.” 1 Kung.8:27-30

Salomo ber 7 böner på knä inför Herrens ansikte.

1. 1 Kung. 8: 31; Om någon syndar mot sin nästa….

2. 1 Kung. 8: 33; Om Israels folk blir slagna av fienden …..

3. 1 Kung. 8: 35; Om himlen stängs och inget regn faller…

4. 1 Kung. 8: 37; Om det blir hungersnöd….

5. 1 Kung. 8: 41; Om en främling kommer som tro på ditt namn…

6. 1 Kung. 8: 44; Om ditt folk drar ut i strid…

7. 1 Kung. 8: 46; Sammanfattning av Salomos bön…..

Läs och begrunda!

1 Kung. 9; Herren uppenbara sig på nytt för Salomo. Efter att Salomo hade byggt 7 år på Templet och 13 år på kungahuset allt så byggt i 20 år, uppenbara sig Herren igen för Salomo. Herren välsignar Salomo och försäkra att om Salomo bara följer Mose lag, så kommer allt bli OK. Men säger Herren; om du inte följer  Herrens stadgar och bud, tillbeder andra gudar kommer då kommer jag utrota Israel ur det land jag givit dem, hur stor och pampig byggnad ni än har gjort, det hjälper inte. Följer Ni andra gudar och tillbeder dem, vänder jag ryggen mot er.

Salomos övriga byggnadsverksamhet och organisation. Läs och begrunda!

Luk. 23: 39-56; Jesus ropar med hög röst; “Fader i dina händer överlämnar jag min ande.” Luk. 23:46   Jesu ande överlämnades till Fadern, därför tror jag inte att Jesus dog andligen! Jesus dör och begravs. JDS läran, det betyder; “Jesus Died Spiritual” en lära som diskuterades för många år sedan. Dog Jesus andligen eller bara i kroppen ? En sak förstår vi p.g.a. Jesus egna ord på korset; Eloi, Eloi, lema sabaktani ? Det betyder; “Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig” ? Att Gud Fadern övergav Sonen Jesus, därför Jesus tog världens synd på sig och Gud kan inte ha gemenskap med en syndig människa inte heller sin Son som tog synden på sig. Men det betyder ju inte att Jesus personligen hade syndat, det står han var frestad i allt men syndade inte.

“Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.” Heb.2:17,18

Jesus är den fullkomlige översteprästen!

“Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” Heb. 4:14-16

Dog Jesus andligen ? Jag tror inte att Jesus dog andligen !?!

Jesu ord på korset är en samling av sju fraser som Jesus enligt de fyra evangelierna yttrade när han hängde på korset på Golgata.

1. ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.” (Luk. 23:34)

2. ”Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.” (Luk. 23:43)

3. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” (Joh 19:26-27)

4. ”Eloi, Eloi, lema sabachtani?” (det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). (Mark 15:34) ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). (Matt 27:46)

5. ”Jag är törstig.” (Joh 19:28)

6. “Det är fullbordat.” (Joh. 19:30)

7. ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” (Luk 23:46)

Maria Hallman

Älmhultväckelsen Jens Garnfeldt Del 17 av 20

Från det historiska väckelseskeendet i Älmhult 19 Augusti 2013 – 2 April 2014. Under 84 möten upplevde vi Herrens härlighet och en Andeutgjutelse som vi aldrig kommer att glömma. Folk kom från när och fjärran – från Tyskland, Danmark, Norge, RyskFinska gränsen och från hela Sveriges avlånga land. Man stod i kö i timmar för att få en plats på Skånevägen 34 i Älmhult. Samtidigt med denna ÄlmhultVäckelse gjorde vi 32 program “Hello Asia” som nådde ut till stora delar av Asien. Dessa Program kan du se i repris varje Söndag mellan kl. 17-18. Tolk Stefan Hallman www.ctvc.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 123

DAGENS TEXTER; 1 Kung. 6, 7 och Luk. 23: 27-38

Idag har vi fått vårt 2:a barnbarn; James David Hallman föddes 03.30 natten till söndag den 3 maj 2015. Vi gratulera den lyckliga familjen; Jonathan & Judith som fått sin 2:a son och Jake (2 år) Hallman som fått en lillebror. Allt har gått bra, ALL ÄRA TILL JESUS!

1 Kung. 6; Salomos Tempel byggdes 480 år efter Israels uttåg från Egypten, det tog 7 år för Salomo att bygga Templet för Herren. Vilken byggnadsteknik, vilken utsmyckning, vilken rikedom. Varje Snickare och byggnadsingengör har väl i alla tiden upprepat denna skickliga byggnadsteknik som 1 Kungaboken 6 innehåller. Läs och begrunda!

BILD PÅ SALOMOS TEMPEL!

Salomos tempel

1 Kung. 7; Salomos palats, hans egen bostad tog det 13 år innan det blev färdigt. Han kallade det för Libanonskogshuset och det var byggt inte långt från Salomos Tempel och runt allt samman byggdes muren. Se bilden nedan.

BILD PÅ SALOMOS PALATS OCH TEMPLET.

Salomos Libanonskogshuset

Salomo skickade efter en man Tyrus som var oerhört skicklig i sin syssla; Läs och begrunda!

“Hans eget hus, där han själv skulle bo, på den andra gården innanför förhuset, var byggt på samma sätt. Salomo byggde också ett hus, likadant som detta förhus, åt faraos dotter som han hade tagit till hustru. Allt detta var av dyrbara stenar, huggna efter mått som byggnadsblock och sågade med såg invändigt och utvändigt, allt ända från grunden upp till taklisterna, och likaså allt därutanför, ända till den stora förgårdsmuren.  Grunden var lagd med dyrbara och stora stenar som var tio och åtta alnar långa.  Ovanpå dessa låg dyrbara stenar, huggna efter mått, som byggnadsblock, likaså cederbjälkar.  Den stora förgårdsmuren runt om var uppförd av tre varv huggna stenar och ett varv huggna bjälkar av cederträ. Så var det också med den inre förgårdsmuren till Herrens hus och likaså med husets förhus. Kung Salomo sände bud och hämtade Hiram från Tyrus.  Denne var son till en änka av Naftali stam, och hans far var en tyrisk man som var kopparsmed. Hiram ägde konstnärlig begåvning och förstånd och kunskap i fullt mått till att göra alla slags arbeten i koppar. Han kom till kung Salomo och utförde alla hans arbeten.” 1 Kung. 7: 8-14

Luk. 23:27-38; Jesus korsfäst! Simon från Cyrene hjälpte Jesus med att bära korset den sista biten. Kvinnorna följde Jesus och de var förtvivlade och grät. Jesus vänder sig då om och tilltala dem; “Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn” Tänk att Jesus hade tid och intresse att tilltala kvinnorna mitt i kaoset och folkets våldsamma upplopp. Kristendomen är den enda religion som älskar kvinnorna och respekterar kvinnorna mycket högt, men det betyder inte att det inte finns ordningar i Guds Rike för kvinnan likaså för mannen. Mannen ska försörja och beskydda sin hustru och sin familj och kvinnan ska underordna och respektera sin man och vara en hjälp till mannen och barnen ska lyda sina föräldrar.

Jesus dog för alla människor, varje man, varje kvinna, varje pojke och varje flicka. Jesu blod utgjöts för alla, svart och vit, fattig eller rik, FÖR ALLA! Jesus uppstod för alla människor, besegrade döden och dödsriket!

Det var två brottslingar som korsfästes samtidigt med Jesus, en brottsling hånade Jesus, den andre ärade Jesus och trodde. Jesus säger till denne brottsling som försvarade Jesus; IDAG SKA DU VARA MED MIG I PARADISET. Paradiset är väntrummet för alla som dör i tron på Jesus. Dödsriket är väntrummet för alla som dör INTE tagit emot Guds gåva, Jesus Kristus. Vad väntar vi på ? Domedagen! Och står du då INTE i Livets Bok kastas du till ett brinnande Gehenna för all evighet. Står ditt namn i LIVETS BOK kommer du för evigt vara delaktig av en ny himmel och en ny jord där Jesus är Kung! Förstår Du att du måste välja LIVET, välj JESUS idag, varken du eller jag vet något om morgondagen. Idag är frälsningens dag!

Förlåten brast uppifrån och ner i Templet!

Jesus korsfästes, en sådan grym död. De skriftlärde, översteprästerna och de äldste i staden hånade Jesus. Jesus kunde ha tillkallat legioner av änglar och slagit ner varenda en och räddats sig själv, lyfts till skyarna i ett ögonblick. Men Jesus visste, då hade allt varit i onödan ca. 33 år på jorden. Målet för Gud var NU att låta sin Son dö och blod utgjutas för mänsklighetens synd och sjukdom. Golgata, utanför staden var platsen där skulle alla folks missgärning och överträdelser dumpas, kom ni ihåg bocken som bar ut synden utanför lägret. Jesus blev våran bock! 3 Mos.16: 22 “Bocken skall bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken, och man skall släppa bocken ute i öknen.” Men om detta var slutet, att dö bara, hade det inte funnits någon frälsning för oss. Många korsfästes och dog på denna tiden. Men grejen var att Jesus besegrade döden, med att uppstå från dom döda. Han stiger inte ner från korset som han kunde ha gjort; Tack Jesus, men han låter naturen ge en hälsning från den allsmäktige Guden. I tre timmar var hela landet i mörker, klipporna rämnade, jordbävning, marken skakades och gravarna öppnades till de heliga som dött och de stod upp från de döda och visade sig. Gud vände ryggen till Jesus när all synd och förbannelse var lagt på Jesus. Gud kan inte ha gemenskap med synd. Jesus fullborda sin mission. Vad händer jo FÖRLÅTEN i templet klyvs på mitten uppifrån och ner, vägen är öppen och fri för varje man, kvinna, pojke och flicka. DET ÄR FULLBORDAT! “När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: “Denne var verkligen Guds Son.” Matt. 27:54

Simon från Cyrene hjälpte Jesus att bära hans kors, rådsherren Josef från Arimatea begravde Jesus i klippgraven. Vilken uppgift Du än har i Guds Rike är den viktig för Herren och Herren har sett allt vad du gjort för Guds Rike. Är du kanske den som öppnar upp kyrkportarna, sätter på värmen, skottar snö på parkeringen, klipper gräset ?? Eller är du den som städar och diskar, bakar och stå i, efter gudstjänsten ?? Listan kan bli lång…… Ge inte upp, allt kommer att räknas en dag!

Maria Hallman

Älmhultväckelsen Jens Garnfeldt Del 16 av 20

Från det historiska väckelseskeendet i Älmhult 19 Augusti 2013 – 2 April 2014. Under 84 möten upplevde vi Herrens härlighet och en Andeutgjutelse som vi aldrig kommer att glömma. Folk kom från när och fjärran – från Tyskland, Danmark, Norge, RyskFinska gränsen och från hela Sveriges avlånga land. Man stod i kö i timmar för att få en plats på Skånevägen 34 i Älmhult. Samtidigt med denna ÄlmhultVäckelse gjorde vi 32 program “Hello Asia” som nådde ut till stora delar av Asien. Dessa Program kan du se i repris varje Söndag mellan kl. 17-18. Tolk Stefan Hallman www.ctvc.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 122

DAGENS TEXTER; 1 Kung. 3, 4, 5 och Luk. 23:1-26

1 Kung. 3; Salomo ber om vishet. Salomo var ödmjuk och ville av hela sitt hjärta tjäna Herren. Salomo erkände att han var välsignad på grund av sin fader Davids arv och smörjelse. I detta läge får Salomo “EN DRÖM” från Herren. En sann dröm som gav Salomo styrka för kommande dagar. Salomo drömde att han fick be om vad han ville och Salomo drömde att han bad Herren om VISDOM till att vara Israels kung och domare . Salomo bad inte om RIKEDOM!

Herren svarade honom i drömmen att han skulle få både VISDOM OCH RIKEDOM!

Salomos vishet som domare; Direkt får Salomo ett fall att döma i. Två skökor kom till honom med var sina barn. En skökas son var dött, den andra skökans son levde. Den skökas son som var dött ville ha hälften av det levande barnet, den levande barnets mor sa; NEJ DÖDA INTE BARNET LÅT HENNE FÅ DET!  Salomo förstod då, vem som verkligen var sonens moder och befallde att de skulle ge det levande barnet till sin mor. Hela Israel fick höra om denna händelse och de häpnade över kung Salomos visdom. Läs och begrunda!

1 Kung. 4; Vilket kapitel, total SEGER i Salomos liv, så många lärdomar för oss kristna idag. Läs och begrunda!

För det första; Salomo var utvald av Herren. Han visste det och folket visste det. Salomo hade demonstrerat för folket att Herren var med honom, inte bara talat om det.

För det andra; Salomo tar full kontroll. Du som kristen ledare måste ta full kontroll annars blir folket otryggt. Men som sagt inte bara “snacka” om allt utan demonstrera för folket vem som bestämmer. Salomo organisera och utväljer hans närmast män, inga kvinnor, till olika uppgifter som; präster, sekreterare, kansler, överbefälhavare, överfogdar och män som hade uppsikt över de allmänna arbeten.

För det tredje; Salomo hade 12 styresmän, inga kvinnor, som sörjde för hans eget hus. Och här finns en visdom; det var 12 styresmän som endast hade en månad om året. Denna visdom gjorde att ingen blev utarbetad, gå i väggen varken fysiskt eller psykiskt. På detta sätt fick Salomo den absolut bästa hjälpen. Styresmännen vilade och gjorde andra ting 11 månader om året och en månade tjänade de kungen. VILKEN GUDOMLIG LÖSNING! Läs och begrunda!

1 Kung. 5; Tempelbygget förbereds. Vilken ledare Salomo var och vilken organisation och visdom denne man hade. Läs detta kapitel och ha i tanke; ALLT HAR SIN TID; BYGGA HAR SIN TID OCH UPPLEVA DEN HELIGE ANDES MANIFESTATION OCH HERRENS HÄRLIGHET HAR SIN TID! Läs och begrunda!

“När Hiram, kungen i Tyrus, hade fått höra att Salomo hade blivit smord till kung efter sin far, sände han sina tjänare till Salomo. Hiram hade alltid varit Davids vän. Och Salomo sände bud till Hiram och lät säga: “Du vet själv att min fader David inte kunde bygga ett hus åt Herrens, sin Guds, namn på grund av de krig han måste föra på alla sidor, till dess att Herren lagt hans fiender under hans fötter. Men nu har Herren, min Gud, låtit mig få ro på alla sidor. Ingen motståndare finns, och ingen olycka nalkas. Se, jag tänker bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn, så som Herren talade till min fader David när han sade: Din son som jag skall sätta på din tron efter dig, han skall bygga huset åt mitt namn. Ge nu order om att man hugger cedrar på Libanon åt mig. Mina tjänare skall arbeta tillsammans med dina, och jag skall betala dig för dina tjänares arbete, allt vad du begär. Du vet ju att det inte finns någon hos oss som kan hugga virke som sidonierna.” När Hiram hörde Salomos ord, blev han mycket glad, och han sade: “Välsignad vare Herren i dag, han som har givit David en vis son som kan regera över detta stora folk!” Hiram sände bud till Salomo och lät säga: “Jag har hört det budskap du har sänt till mig. Jag skall göra allt vad du önskar i fråga om cederträ och cypressträ. Mina tjänare skall föra virket från Libanon ner till havet. Jag skall låta dem lägga virket i flottar på havet och föra det till det ställe som du anvisar mig och lossa det där. Men du får själv hämta det. Du i din tur skall göra vad jag önskar och förse mitt hus med livsmedel.” Hiram gav Salomo cederträ och cypressträ, så mycket han önskade.  Och Salomo gav Hiram 20 000 korer vete till mat för hans hushåll och tjugo korer olja av stötta oliver. Detta gav Salomo åt Hiram varje år.  Herren gav Salomo visdom, så som han hade lovat honom. Fred rådde mellan Hiram och Salomo, och de slöt förbund med varandra. Kung Salomo kallade samman en arbetsstyrka ur hela Israel, och den utgjorde 30 000 man. Han sände dem till Libanon, 10 000 för varje månad i skift, så att de var en månad i Libanon och två månader hemma. Adoniram hade uppsikt över de allmänna arbetena.  Salomo hade 70 000 man som bar bördor och 80 000 som högg sten i bergen.  Därtill kom de 3 300 högre arbetsledare som var anställda av Salomo för arbetet. Dessa hade befälet över folket som utförde arbetet. På kungens befallning bröt man stora och dyrbara stenar, för att husets grund skulle kunna läggas med huggen sten.  Salomos byggnadsarbetare, Hirams byggnadsarbetare och männen från Gebal högg och ställde i ordning trävirke och stenar till huset.” 1 Kung.5:1-18

Luk. 23:1-26; Jesus inför Pilatus och Herodes. Pilatus försökte 3 gånger frige Jesus därför att både han och Herodes tyckte inte att Jesus begått något brott och vart fall inget som förtjänade döden. Dessa stormän var fiender mot varandra, men denna dag blev de vänner. Känns detta igen ? Man kan vara ovänner men så plötsligt dyker något upp, som gör att man blir enade i en politisk eller andlig sak. Och det mynnar ut att man tillsammans strider mot en tredje oskyldig part. Hur som helst, det grymma i hela förloppet är att de som kunde skrifterna, översteprästerna och de skriftlärda, judarna själva förrådde och ljög och anklagade en utav dem själva. Så fruktansvärt, “världen” de som inte kände till skrifterna som Pilatus och Herodes ville rädda Jesu liv. Så förblindade de andliga männen var och de anklagade Jesus för att han uppviglade folket med sin lära, när det igentligen var tvärtemot översteprästerna och de skriftlärda uppviglade folket och fick dem att skrika “KORSFÄST JESUS, BEFRIA BARABBAS”

Pilatus hade slutligen saken i sin hand, han kunde ha frigivit Jesus eller korsfäst honom. Pilatus var en fegis, dömde Jesus, för han var rädd för folkets påtryckning och var rädd att mista sin egen ställning. Finns det någon därute som vågar gå emot strömmen och predika Guds Ord som det står ? Var finns Du ? Vem är Du ? Vem vill betala priset ? Herren behöver Dig mer än någonsin!

Maria Hallman

Älmhultväckelsen Jens Garnfeldt Del 15 av 20

Från det historiska väckelseskeendet i Älmhult 19 Augusti 2013 – 2 April 2014. Under 84 möten upplevde vi Herrens härlighet och en Andeutgjutelse som vi aldrig kommer att glömma. Folk kom från när och fjärran – från Tyskland, Danmark, Norge, RyskFinska gränsen och från hela Sveriges avlånga land. Man stod i kö i timmar för att få en plats på Skånevägen 34 i Älmhult. Samtidigt med denna ÄlmhultVäckelse gjorde vi 32 program “Hello Asia” som nådde ut till stora delar av Asien. Dessa Program kan du se i repris varje Söndag mellan kl. 17-18. Tolk Stefan Hallman www.ctvc.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 121

DAGENS TEXTER; 1Kung. 1, 2 och Luk. 22: 54-71

KUNGABÖCKERNA; Böckerna 1 Kung. och 2 Kung. är i grundtexten en enda bok, lika som 1 Sam. och 2 Sam. är också en enda bok i grundtexten. Kungaböckerna skildrar ca. 400 år av Israels historia, från kung Davids sista år 970 f. Kr. till Jerusalems förstöring och fångenskapen i Babylon år 586 f. Kr. Efter kung Salomos död delades landet år 930 f. Kr. i Juda (Sydlandet) och Israel (Nordriket). Nordriket bestod ca. 210 år. Här verkade bland andra profeterna Elia, Elisa, Hosea, Jona. Från ca. 740 f. Kr. angreps Nordriket flera gånger av Assyrien. Nordrikets huvudstad Samaria intogs 722 f. Kr. och folket bortfördes från landet. Sydriket bestod ca. 345 år. Här verkade bland andra årsfesterna Jesaja, Jeremia, Joel, Mika, Sefanja, Nahum, Habackuk. Åren 605, 597 och år 586 f. Kr. angreps Juda av den babyloniske kungen Nebukadnessar och folket bortfördes till Babel. Ett huvudsyfte med Kungaböckerna är att visa hur Israel och Juda ständigt bröt förbundet med Gud, tex. 2 Kungaboken kapitel 17,18 och 21. och att Guds dom därför var oundviklig. Vi måste ta varning. Gud är inte en ond Gud, Gud är en god Gud och skapat dig och mig och hela jorden har han i sin hand. Det är inte Gud som ska böja sig för oss, det är vi som ska böja oss för Kungars Kung och Herrars Herre. The King of Universe!

2 Sam. 1; Abisag hos kung David. David var gammal och även om man hade lagt över täcken över honom för att hålla honom varm så frös kungen ändå. Då sökte man efter en ung, vacker kvinna i hela Israel för att värma kungen. De fann Abisag, en jungfru som betjänade kungen, men INTE sexuellt.

Adonia gör anspråk på tronen. Denna historias mönster att Adonia, självutnämnd, försöker att ta tronen från Salomo är ett   mönster som upprepas om och om igen nu som förr. Du kanske själv upplevt det ? Du vet att Guds smörjelse och Guds mandat ligger över ditt liv för att göra ett speciellt uppdrag, men framför dina ögon är det någon annan som självutväljer sig att ta din plats och uppgift. Det står i ett bibelord “Herrens tjänare skall inte strida”, det har alltid varit vårt måtto. Herren strider för oss, han har det sista ordet i varje fråga om vi tro och förtröstar oss på Herren Jesus så vill Guds vilja för allas våra liv. Under tiden andra agerar i egen kraft, förbereds du. Du blir prövad och orena motiv få gå och du dör till dig själv, en process som jag tror vi alla får gå igenom. Men också kommer självinsikten och tankarna att det kanske inte är du och jag som blivit utvalde kanske har vi fel ? Låt Herren få ta över och vila i att Herren gör vad han vill, upphöjer och ödmjukar. Vår sak är igentligen bara att bedja, läsa Guds Ord och vara tillgänglig när Herren kallar, om han kallar ?

Salomo blir Davids efterträdare så som Herren sagt och han använde kvinnan Bat-Seba och profeten Natan för rätt skulle bli rätt. Läs och begrunda! Spännande och lärorikt.

2 Sam. 2; Davids sista ord till Salomo. Vad som händer i detta kapitel är att kung David dör efter att varit kung i 40 år och nu talar han till sin son Salomo om det viktigaste följ Mose lag…Läs och begrunda!

“Då tiden närmade sig att David skulle dö, befallde han sin son Salomo och sade: “Jag lämnar nu denna världen. Var stark och visa dig som en man. Håll fast vid vad Herren, din Gud, befallt dig, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och föreskrifter och vittnesbörd, så som det är skrivet i Mose lag. Då får du framgång i allt vad du gör och överallt dit du vänder dig, så att Herren kan uppfylla det ord som han talade om mig, då han sade: Om dina barn ger akt på sin väg, så att de vandrar inför mig i trohet av hela sitt hjärta och av hela sin själ, då skall det aldrig saknas en ättling till dig på Israels tron.” 1 Sam. 2:1-4

Salomo röjer undan allt motstånd och befäster sin ställning. Läs och begrunda!

Luk. 22:54-71; Petrus förnekar Jesus, en oerhört allvarlig situation. Från denna höga bekännelse som Petrus gav Jesus; Herre med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden” Till att falla pladask ner och vid tredje förnekelsen, svor Petrus och sa; “Jag känner inte den mannen” Och här i Luk.22:61 står det att Herren Jesus vände sig om och tittade på Petrus. Vilket nederlag, vilken förödmjukelse!

Petrus och Jesus bland flera andra befinner sig i översteprästens gård, det är Torsdags natt före Långfredagen. Det är 30 år.e.Kr och Petrus är den som vandrat mycket länge med Jesus, en utav de första lärjungarna som Jesus valde ut, Petrus var i den innersta cirkeln. Petrus var spontan, han hade gått på vattnet och bekände Jesus som ” Du är Messias, den levande Gudens Son.” och Petrus var den förste församlingsföreståndaren i den kristna församlingen i Jerusalem. Och ändå när det verkligen gällde FÖRNEKADE PETRUS JESUS, “JAG KÄNNER DIG INTE”. Vad var det som fattades Petrus ? Svaret måste vara “dopet i den helige Ande” men också, Petrus var tvungen att bli knäckt innan det gick igenom på djupet av hans hjärta och själ. Petrus omvände sig och gick ut och grät. Här är viktiga detaljer Du måste knäckas, omvända dig och gråta ut, helhjärtat. Du kanske aldrig varit med om att Jesus berört dig på djupet, nu är det dax, i 11:e timmen. Vi måste ta Jesus livet på allvar, hungra och törsta efter hans närvaro, efter hans helige Ande. Herrens härlighet ruvar över Dig, men den kan gå dig förbi, om du inte med all kraft dra det ner över ditt liv. VI BEHÖVER DOPET I DEN HELIGE ANDE MER ÄN NÅGONSIN OCH GUDS HÄRLIGHET ÖVER VÅRA LIV!

Maria Hallman

Älmhultväckelsen Jens Garnfeldt Del 14 av 20

Från det historiska väckelseskeendet i Älmhult 19 Augusti 2013 – 2 April 2014. Under 84 möten upplevde vi Herrens härlighet och en Andeutgjutelse som vi aldrig kommer att glömma. Folk kom från när och fjärran – från Tyskland, Danmark, Norge, RyskFinska gränsen och från hela Sveriges avlånga land. Man stod i kö i timmar för att få en plats på Skånevägen 34 i Älmhult. Samtidigt med denna ÄlmhultVäckelse gjorde vi 32 program “Hello Asia” som nådde ut till stora delar av Asien. Dessa Program kan du se i repris varje Söndag mellan kl. 17-18. Tolk Stefan Hallman www.ctvc.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 120

DAGENS TEXTER; 2 Sam. 23, 24 och Luk. 22:31-53

2 Sam. 23; Davids sista ord. Israels ljuvligaste sångare. Davids hjältar var 37 stycken och lägg märke till att den siste som räknas upp är hetiten URIA. Bat-Sebas man som David mördade, genom Davids tjänare.

Davids hjältar;

Joseb-Bassebet; den främste han svingade sitt svärd och 800 dog på en gång.

Eleasar; höll stånd mot filisteerna ensam, han kämpade så mycket att hans svärd var som klistrat i handen.

Samma; höll också stånd mot filisteerna ensam på ett öppet fält, alla andra flydde men Samma stod fast och besegrade fienden.

Abisaj; svängde sitt svärd och 300 dog på en gång.

Benaja; han dödade två arielerna i Moab, ett lejon och en mycket stor Egyptisk man.

David besegrade Goliat men tänk vad många som gick i hans spår och även blev mycket bättre i striderna än David. Det måste vara en ledares allra bästa äremärke att hans lärjungar blir bättre än honom själv. Läs och begrunda!

2 Sam. 24; Davids folkräkning. Domen över Davids synd. David bygger ett altare åt Herren. Man kan ju tycka, David hade ångrat sin synd, så färdigt med det. Men tydligen hade inte varken David eller Herren glömt det…..Herren talade till profeten Gad angående Davids synd och David fick välja mellan tre olika konsekvenser. David säger; Låt oss falla i Herrens hand….Läs och begrunda!

Domen över Davids synd
“Men Davids samvete slog honom sedan han hade räknat folket, och han sade till Herren: “Jag har syndat svårt genom det jag har gjort. Men Herre, förlåt nu din tjänares missgärning, för jag har handlat mycket dåraktigt.”  När David steg upp på morgonen, kom Herrens ord till profeten Gad, Davids siare. Han sade:  “Gå och säg till David: Så säger Herren: Tre ting förelägger jag dig. Välj ett av dem, som jag skall göra mot dig.”  Då gick Gad in till David och meddelade honom detta och sade till honom: “Skall hungersnöd komma i ditt land i sju år? Eller skall du i tre månader fly för dina fiender medan de förföljer dig? Eller skall pest drabba ditt land i tre dagar? Bestäm nu vilket svar jag skall ge honom som har sänt mig.”  David svarade Gad. “Jag är i stor vånda. Men låt oss falla i Herrens hand, för hans barmhärtighet är stor. I människors hand vill jag inte falla.”  Herren sände då pest i Israel, från morgonen intill den bestämda tiden, och sjuttiotusen personer av folket dog, från Dan ända till Beer-Sheba.  Men när ängeln räckte ut sin hand över Jerusalem för att ödelägga det, ångrade Herren det onda och sade till ängeln som fördärvade folket: “Det är nog! Drag tillbaka din hand.” Herrens ängel var då vid jebusiten Araunas tröskplats.  Men när David fick se ängeln som slog folket, sade han till Herren: “Det är jag som har syndat, det är jag som har handlat orätt. Men dessa, min hjord, vad har de gjort? Låt din hand drabba mig och min fars hus.” 2 Sam. 24:10-17

David avslutar med att bygga ett altare. Man brukar säga; Slutet gott allting gott och Davids omvändelse hade stor påverkan och det till och med ändrade Herrens straff mot Israel. ” Och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Och Herren hörde bönerna för landet, och plågan avvärjdes från Israel.” 2 Sam.24:25

Luk. 22:31-53; Jesus förutsäger Petrus förnekelse. Här är ett märkligt bibelord, men samtidigt ger det oss en förklaring till olika prövningar vi har i livet. Märkligt! “Satan har begärt att få sålla er som vete” Detta känner vi igen från Jobs bok, se nedan. Herren gav Åklagaren rätt att pröva Job, men bara för en tid ?Hela Jobs bok omfattas under en period av 9 månader, slutet är många gånger bättre än början. Och den stora behållningen av hela prövningen är, att Job hade lärt känna sin Gud på djupet, efter denna prövning visste Job “själv” vem Gud är, Job kände inte sin Gud genom andra. Läs nedan historien!

“Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete.  Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.” Luk.22:31,32

“En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och Åklagaren kom också med bland dem.  Då frågade Herren Åklagaren: “Varifrån kommer du?” Åklagaren svarade Herren: “Från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring.”  Då sade Herren till Åklagaren: “Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda.” Åklagaren svarade Herren: “Är det utan orsak som Job fruktar Gud?  Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapshjordar breder ut sig i landet.  Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet.”  Herren sade till Åklagaren: “Nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv.” Satan gick då bort från Herrens ansikte.” Job.1:6-12

Petrus förnekade Jesus tre gånger innan han omvände sig och det gick på djupet, Petrus blev aldrig den samme efter det nederlaget. Petrus till och med gick i martyrdöden för Jesus. Petrus korsfästes upp och ner för sin tro på Jesus Kristus.

Jesus i Getsemane! Det står att Jesus hade så stor ångest att han svettade BLODSDROPPAR. Lärjungarna somnade och Jesus säger till dem “Stig upp och be att ni inte kommer i frestelse”

Jesus fängslas! Judas förråder Jesus med en “KYSS” är det inte förfärligt ? Jesus säger vidare; “NU RÅDER MÖRKRETS MAKT”

Men bara för en stund…..vänta och se! Läs och begrunda!

Maria Hallman

Älmhultväckelsen Jens Garnfeldt Del 13 av 20

Från det historiska väckelseskeendet i Älmhult 19 Augusti 2013 – 2 April 2014. Under 84 möten upplevde vi Herrens härlighet och en Andeutgjutelse som vi aldrig kommer att glömma. Folk kom från när och fjärran – från Tyskland, Danmark, Norge, RyskFinska gränsen och från hela Sveriges avlånga land. Man stod i kö i timmar för att få en plats på Skånevägen 34 i Älmhult. Samtidigt med denna ÄlmhultVäckelse gjorde vi 32 program “Hello Asia” som nådde ut till stora delar av Asien. Dessa Program kan du se i repris varje Söndag mellan kl. 17-18. Tolk Stefan Hallman www.ctvc.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 119

DAGENS TEXTER; 2 Sam. 21, 22 och Luk. 22:1-30

2 Sam. 21; David hämnas gibeoniterna. När striderna var över för en tid kom hungersnöden i 3 år. David gick in för Herren och frågade varför ? Herren svarade; “Under Davids tid uppstod en hungersnöd som varade tre år i följd. Då sökte David Herrens ansikte. Herren svarade: “Detta sker på grund av Saul och hans blodbefläckade hus, därför att han dödade gibeoniterna.”2 Sam. 21:1

En ny Goliat; Det var inte bara David som besegrade Goliat, det fanns flera hjältar som vi aldrig hör om. Elhanan slog ihjäl gatiten Goliat och han hade 6 fingrar på varje hand och 6 tår på varje fot. “Ännu en gång blev det strid med filisteerna vid Gob. Elhanan, Jaare-Oregims son från Betlehem, slog då ihjäl gatiten Goliat, som hade ett spjut med ett skaft som liknade en vävbom. Sedan blev det återigen en strid vid Gat. Där var en reslig man som hade sex fingrar på varje hand och sex tår på varje fot, tillsammans tjugofyra. Han var också en ättling till rafaeerna.  När han hånade Israel blev han dödad av Jonatan, son till Simea, Davids bror.  Dessa fyra var ättlingar till rafaeerna i Gat. De föll för Davids och hans tjänares hand.” 2 Sam. 21:19-22

2 Sam. 22; Davids segersång! Och här märker vi att David har fler gåvor. Han var fåraherde, duktig stridsman, duktig ledare, musikant och här märker vi att han är en poet, diktare och psalmist. Mycket utav denna segersång ligger till grund för Psalmerna i Psaltarens bok.  Ps. 18, Ps. 3, Ps. 144, Ps. 55, Ps.116, Ps. 120, Ps. 68, Ps. 97, Ps. 99, Ps. 104, Ps. 29, Ps. 148, Ps. 32, Ps. 69, Ps. 17, Ps. 24, Ps. 112, Ps. 60, Ps. 12, Ps. 19, Ps. 119, Ps. 40, Ps. 8, Ps. 66, Ps.72 och Ps. 81. Läs och begrunda!

Luk.22:1-30; Den andliga världen är hela tiden representerad runt Jesus. Här talas om “onda anslag mot Jesus”, översteprästerna och de skriftlärde sökte nu efter ett sätt att röja Jesus ur vägen. De andliga ledarna försökte att få bort Jesus ? Som om inte det skulle vara nog, NEJ! Djävulen söker först och främst de närmaste i familjen, släkten, medarbetare för att röja dig som helhjärtat vill tjäna Jesus, därför det är mest effektivaste vapnet att fälla någon, det är att ta någon “nära” som kan gå djävulens ärenden, för det gör ondast. Det står; “DÅ FOR SATAN IN I JUDAS” och för 30 silvermynt förrådde Judas, JESUS. En av lärjungarna, hur kunde det gå till ? som sett och varit med Jesus på så nära håll ? blivit undervisad av Jesus ? ofattbart men sant….Slutet på detta är att Judas hänger sig! Läs och begrunda!

Maria Hallman

Älmhultväckelsen Jens Garnfeldt Del 12 av 20

Från det historiska väckelseskeendet i Älmhult 19 Augusti 2013 – 2 April 2014. Under 84 möten upplevde vi Herrens härlighet och en Andeutgjutelse som vi aldrig kommer att glömma. Folk kom från när och fjärran – från Tyskland, Danmark, Norge, RyskFinska gränsen och från hela Sveriges avlånga land. Man stod i kö i timmar för att få en plats på Skånevägen 34 i Älmhult. Samtidigt med denna ÄlmhultVäckelse gjorde vi 32 program “Hello Asia” som nådde ut till stora delar av Asien. Dessa Program kan du se i repris varje Söndag mellan kl. 17-18. Tolk Stefan Hallman www.ctvc.se