BIBELN 365 DAGAR – DAG 26

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 11, 12 och Matt.18:21-35

2 Mos. 11; Full upprättelse för Mose, Aron och det Israeliska folket innan de lämnar Egyptien för alltid. Läs och begrunda!

“Herren sade till Mose: “Ännu en plåga skall jag låta komma över farao och Egypten, och sedan skall han släppa er. Han skall till och med driva ut er härifrån när han släpper er. Säg därför till folket att var och en av dem, både man och kvinna, skall be sin granne om föremål av silver och guld.” Och Herren gjorde egyptierna vänligt sinnade mot folket. Dessutom hade mannen Mose stort anseende i Egyptens land, både hos faraos tjänare och hos folket. Mose sade: “Så säger Herren: Vid midnatt skall jag gå fram genom Egypten. Då skall allt förstfött i Egyptens land dö, från den förstfödde hos farao som sitter på tronen ända till den förstfödde hos slavinnan som arbetar vid handkvarnen och även allt förstfött bland boskapen. Ett högt klagorop skall höras i hela Egypten, sådant som aldrig har hörts och aldrig mer kommer att höras. Men inte en hund skall gläfsa mot någon av Israels barn, vare sig mot människor eller boskap. Ni skall då inse att Herren gör skillnad mellan Egypten och Israel. Då skall alla dina tjänare komma ner till mig och buga sig för mig och säga: Ge dig av, du själv och allt folket som följer dig! Sedan skall jag dra ut.” Och Mose gick ut från farao, upptänd av vrede. Men Herren sade till Mose: “Farao kommer inte att lyssna på er, detta för att jag skall låta många under ske i Egyptens land.” Mose och Aron gjorde alla dessa under inför farao, men Herren gjorde faraos hjärta hårt så att han inte släppte Israels barn ut ur sitt land.” 2 Mos.11:1-10

2 Mos. 12; PÅSKEN den största högtiden som vi har som på nytt födda kristna. Jesus är vårt påskalamm. Johannes döparen sa om Jesus; SE GUDS LAMM SOM BORTTAGER VÄRLDENS SYND! Detta kapitel innehåller så många sanningar, som ger svar på så många frågor. Efter 430 år blir Israel folk, 600.000 man plus barn befriade från Egyptien, från Josef till Mose är det ca. 450 år. Detta var anvisningarna som Israels folk fick utav Mose; Varje familjefar (inte en kvinna) skulle offra ett lamm och lammets blod skulle de stryka på båda dörrposterna och på övre dörrträdet till sitt hus. Blodet är ett tecken, så att Herren vet vem som lyssnat på hans befallning och därmed kommer han gå förbi det huset och tillåter inte fördärvaren att slakta allt förstfött av människor och djur. Läs och begrunda!

“Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sade till dem: “Gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet! Tag en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträet och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen. Ty Herren skall gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet och på de båda dörrposterna skall han gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren att komma in i era hem och slå er. Detta skall ni hålla. Det skall vara en stadga för dig och dina barn för evigt. Och när ni kommer in i det land som Herren skall ge er, som han har sagt, skall ni fira denna gudstjänst. När era barn frågar er: Vad betyder den här gudstjänsten? skall ni svara: Det är ett påskoffer åt Herren, därför att han gick förbi Israels barns hus i Egypten när han slog egyptierna, men skonade våra hus.” Då böjde folket sig ner och tillbad. Och Israels barn gick åstad och gjorde så som Herren hade befallt Mose och Aron. Vid midnatt slog Herren allt förstfött i Egyptens land, från den förstfödde hos farao som satt på tronen till den förstfödde hos fången som var i fängelset. Han slog allt förstfött bland boskapen. Då steg farao upp på natten, liksom alla hans tjänare och alla egyptier, och det hördes ett högt klagorop i Egypten, för det fanns inte ett hem där det inte låg någon död. 2 Mos.12:21-30

Matt. 18:21-35; Liknelsen om den obarmhärtige tjänaren. Jesus och hans lärjungar befinner sig i staden Kapernaum vid Genesarets sjö år 29 e.Kr. och hela detta kapitel 18 handlar om ödmjukhet och förlåtelse. Petrus är frimodig som vanligt han frågar Jesus hur många gånger ska jag förlåta en broder som försynta sig mot mig. Jesus svarar; Du ska förlåta din broder 70 x 7 gånger vilket är 490 gånger. Förlåtelse har inga gränser, för evigt! Förlåt om och om igen. Vi brukar skoja och säga; Förlåtelse har vi i våra hjärtan redan från morgonen, så har vi några innestående, när de behövs under dagen. Min mamma sa alltid när jag bad om förlåtelse; Jag har redan förlåtit dig! Ordet förlåtelse i grundtexterna hebreiska och grekiska betyder; täcka över, överskyla, sända bort, låta gå, lyfta av, taga bort, efterskänka skuld, eftergiva, lösa ifrån rättsliga band, frigivning. En illustration på syndaförlåtelse är “SYNDEN LYFTES FRÅN SYNDARENS SKULDROR OCH BÄRES BORT.” Jesus förklarar för Petrus förlåtelsens betydelse med att använda en liknelse; Tre personer är inblandade; en kung, kungens tjänare och tjänarens tjänare. Tjänaren var skyldig kungen 60 miljoner daglöner/ 272 tusen årslöner vilket tio tusen talenter är. Tjänarens tjänare var skyldig 100 daglöner vilket är hundra denarer. Hela liknelsen går ut på att kungens tjänare som var skyldig så oerhört mycket och fick allt detta efterskänkt, kunde själv inte skänka bort 100 daglöner till sin medtjänare. Själviskheten hos tjänaren är oerhörd, utnyttja andras godhet och förlåtelse, men själv, utan dåligt samvete, förtrycker och håller oförlåtenhet mot andra i all framtid. Detta går Jesus tillrätta med, tror inte att du som handlar som tjänaren gjorde i denna liknelse, kan bara sopa allt under mattan som du gjort och sedan ändå tror att du är förlåten och skuldfri ? “Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.” Matt.7:12 Läs och begrunda!

” När hans medtjänare såg vad som hände, blev de mycket upprörda och gick och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade: Du onde tjänare! Hela skulden efterskänkte jag dig, därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder.” Matt.18:31-35

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 25

DAGENS TEXTER; 2 Mos.9, 10 och Matt. 18:1-20

2 Mos. 9; Den femte plågan – boskapspesten. Den sjätte plågan – bölderna. Den sjunde plågan – haglet. Lägg märke till när 5:e plågan går över Egypten drabbas inte Israels folk som bodde i Gosen. 2 Mos.9:4; Herren skall göra skillnad mellan israeliternas boskap och egyptiernas, inget djur som tillhör Israels barn skall dö. Den 6:e plågan vilket var bölder som slår ut med blåsor på människorna och boskapen, men trots detta lidande var faraos hjärta hårt och han lät inte Israels folk gå. Den 7:e plågan var förskräcklig, haglet var så tungt att det slog sönder alla människor, boskap, all växtlighet, träden allt som fanns på marken. Men lägg märke till, det var inte bara Israels folk som bodde i Gosen som var undantaget av denna plågan men också fanns det räddning för Egyptiens folk och djur om de lyssnade till Herrens ord. Läs och begrunda!

” Om du fortsätter att lägga hinder i vägen för mitt folk och inte släpper dem, se, då skall jag i morgon vid denna tid låta ett mycket tungt hagel komma, sådant att något liknande inte har förekommit i Egypten från den dag det grundades ända tills nu. Sänd därför ut folk och för din boskap i säkerhet och allt annat som du har ute på marken. Ty alla människor och all boskap, som finns ute på marken och inte har kommit under tak, skall träffas av haglet och dödas.” Den av faraos tjänare som fruktade Herrens ord lät sina slavar och sin boskap söka skydd i husen, men den som inte brydde sig om Herrens ord lät sina slavar och sin boskap bli kvar ute på marken. Herren sade till Mose: “Lyft upp din hand mot himlen, så skall det falla hagel över hela Egypten, över människor och boskap och all växtlighet på marken i Egyptens land.” Då räckte Mose upp sin stav mot himlen, och Herren lät det dundra och hagla, och eld for ner mot jorden. Så lät Herren hagel komma över Egyptens land.” 2 Mos.9:17-23

2 Mos. 10; Den åttonde plågan – gräshopporna. Den nionde plågan – mörkret. Gräshopporna var överallt. Men Herren gjorde faraos hjärta hårt och farao släppte inte Israels folk. På ett sätt är det ju motsägande. Plågorna skulle ju göra faraos hjärta mjukt men Herren som sände plågorna gör faraos hjärta hårt. Driver Herren med farao ? Herren kände hans hjärta och Herren känner också våra hjärtan. När det går bra söker vi inte Herren som vi borde men går det dåligt då ropar vi till Herren. Jag skulle nog påstå att det är människan som driver med Herren och ha honom som en springpojke ? Ibland står vi vid dödens rad innan vi ger upp och kapitulera på riktigt och ger allt och hela hjärtat till Jesus. Dessutom ville Herren få respekt och visa mänskligheten vad han hade möjlighet att göra. Gudsfruktan borde vi ha mycket mera, Gud är Gud den allsmäktige som håller både liv och död i sin hand. Lägg märke till att nionde plågan som var mörker över hela Egypten, igen gjorde Herrens skillnad på Israels folk och på faraos folk. I Gosen där Guds folk bodde där var det ljust överallt inget mörker. Prisat vare Herren!

Matt. 18:1-20; Jesus fortsätter och undervisa sina lärjungar och besvara deras frågor. Vem är störst i himmelriket ? Den som ödmjukar sig som ett barn! Om någon förleder någon annan som tror, då är det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals. Om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det, det är bättre för dig att gå in i livet enögd än med två ögon i behåll och kastas i det brinnande Gehenna. Jesus talar mera om helvetet och den brinnande ugnen än någon annan i bibeln. Jesus fortsätter om ett får går vilse sök efter detta och lämnar de 99 fåren. Jesus vill inte att någon ska gå vilse och gå förlorad.

Församlingstukt det existerar inte i våra församlingar idag så vitt jag vet. Men i ett historiskt perspektiv då man brukade församlingstukt, växte församlingarna och inte tvärtom, minskade som församlingstillväxten gör idag. Jesus undervisade sina lärjungar om församlingstukt. Läs och begrunda!

“Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan.” Matt.18:15-17

Där två av er kommer överens och beder! Jag brukar tänka på vad mäktigt det är när vi som äkta par beder tillsammans och ännu starkare när vi samlar hela familjen. Stefan och jag har varit gifta 29 år och vi har alltid kunnat bedja tillsammans. Vi lever i Ordet och Bönen hela tiden, samtala om Guds Ord ofta vid middagsbordet. När barnen kom Jonathan och David, adopterade från Ryssland så införde vi regeln att läsa bibeln och bedja efter middagen. Vänj den unge vilken väg han ska gå…. Var för sig är ju livsviktigt att ha egen gemenskap med Jesus, men tillsammans då händer det något helt klart det har vi Guds Ord på. Läs och begrunda!

“Vidare säger Jesus: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” Matt.18:19,20

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DEL 24

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 7, 8 och Matt. 17

2 Mos. 7; Herren talar till Mose gå till farao och begär att han ska släppa Israels folk, men jag ska förhärda faraos hjärtan så att han inte lyssnar på Er. Mose och Aron går inför farao och de gör under på faraos begäran. Slänger sin stav på marken och den blir en orm, men samma tecken gör de egyptiska spåmännen, slänger sin stav på marken och den blir en orm. Det måste ha varit väldigt förvirrande men det är inte över än, Arons stav slukade deras stavar. Den första plågan är; Nilens vatten blev till blod och de egyptiska spåmännen gjorde samma tecken genom sina magiska konster. Faraos hjärta förblev hårt och han släppte inte det hebreiska folket så de kunde hålla gudstjänst inför deras Gud i öknen.

2 Mos. 8; Den andra plågan – paddorna. Den tredje plågan – myggen. Den fjärde plågan – flugorna. Men vad än Gud plågade egyptierna med, var det samma visa om och om igen. När plågorna var bland folket, lovade farao att släppa Israels folk, men när Gud tog bort plågorna blev faraos hjärta hårt igen och släppte inte Israels folk. Lägg märke till att paddor kunde egyptiens spåmän också göra genom sina magiska konster. 2 Mos.8:7 . Det måste varit förvirrande, men det är inte över än, håll fast! Men när spåmännen skulle göra myggor kunde de det inte. 2 Mos. 8:18 Då fick de äntligen erkänna; “Detta är Guds finger.” Fjärde plågan drabbade inte Gosen där Guds folk, det hebreiska folket, Israels folk var bosatta. Herren säger; “Jag ska göra åtskillnad mellan mitt folk och ditt” Läs och begrunda!

Matt. 17; På förklaringsberget vid Cesarea Filippi år 29.e.Kr talar Jesus med en mindre grupp av sina lärjungar. Här tar Jesus med sig bara tre av lärjungarna Petrus, Jakob och hans bror Johannes upp på ett högt berg. Jesus förvandlas inför dem och Mose och Elia visas plötsligt för dem, ett lysande moln sänker sig över dem och en röst ur molnet sade; ” Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.” Vilken upplevelse! Detta uttryck känner vi igen från Matt. 3 där Jesus blir döpt utav Johannes, då öppnades himlen och samma tilltal från Fadern; “Denne är min älskade Son………. Petrus vill bygga hyddor på berget och stanna där, de måste ha haft en upplevelse som är utöver allt annat ? texten fortsätter och säger; “De såg ingen utom Jesus” Jag tror det första dopet var ett bekännelsedop och med frimodighet kunde du hungra och törsta efter dopet i den helige Ande och tala i tungor. Men, jag tror här talas det om ett annat dop, dop av kärlek till Jesus och förberedelse till lidande och förföljelse. Det måste finnas något mera, människor som upplevt något mera, de ser ingen utom Jesus, de är förkrossade och ödmjuka. De gråter över sin synd och vill bara ha mera och ännu mycket mera, de är villiga att lida för Kristus och gå i döden för Guds rike om så skulle behövas. IDAG över hela vår värld lider och dör människor för sin tro på Jesus Kristus Guds Son, de måste ha sett Jesus och ingen annan. Personligen strävar jag efter mera, det måste finnas mera som dessa syskon har upplevt som jag ännu inte upplevt. Jesus botar en besatt pojke och han talar om tempelskatten. Minnesversarna för idag är Matt. 17: 18-20 Lägg märke till att v. 21, mycket viktig vers om bön och fasta, är borttaget i denna översättningen, men ligger längst ner i småtext.

” Och Jesus talade strängt till den onde anden, och den for ut ur honom. Från det ögonblicket var pojken botad. Då lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus, gick de fram och frågade: “Varför kunde inte vi driva ut honom?” Han svarade: “Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er.” Matt.17:18-20 Läs och begrunda!

Maria Hallman

SVERIGE OCH JAPAN MEST SEKULARISERAT I VÄRLDEN

Både ris och ros om Svenskarnas tro. Sverige och Japan mest sekulariserat i hela världen Men 40 % säger att de tror på Gud och 25% deltar i gudstjänst.

De flesta svenskar deltar sällan eller aldrig i en gudstjänst och tron på Gud minskar. Men samtidigt har förtroendet för kyrkan i Sverige ökat sedan 80-talet. Detta visar World values surveys kulturkarta som presenterades i Stockholm under tisdagen.

Allt färre svenskar tror på Gud, men samtidigt ökar förtroendet för kyrkan. Detta enligt World values survey (WVS) senaste studie, som presenterades idag. WVS är ett globalt forskarnätverk som sedan 80-talet mätt människors värderingar, bland annat inställningen till religion.

Bland svenskarna uppger tre fjärdedelar till exempel att de aldrig deltar i någon form av gudstjänst. Jämför detta med Ghana, som också figurerar i studien, där nästan 80 procent deltar i minst en gudstjänst per vecka.

Men av det mycket låga antalet gudstjänstbesökare kan man inte dra slutsatsen att svensken inte har en tro. Även om antalet svenskar med en gudstro har minskat sedan 80-talet uppger fortfarande 40 procent att de tror på Gud. Samtidigt kallar sig endast 17 procent för ateister.

Värt att notera är att samtidigt som religionen och gudstron i Sverige är på tillbakagång ökar vårt förtroende för kyrkan. På 80-talet uppgav 37 procent av de tillfrågade att deras tilltro till kyrkan var ganska eller mycket hög. Idag har den siffran ökat till drygt 50 procent.

World values survey

World values survey inledde sina mätningar av människors värderingar 1981. Undersökningen som presenterades nu har genomförts under åren 2010-2014.

Japan och Sverige toppar listan över sekulariserade länder. Ghana och Qatar är de länder där flest tror på Gud.

Trenden är att de flesta länder rör sig åt samma håll: ökad sekularisering och individualism. En möjlig orsak är den ekonomiska utvecklingen.

(från kyrkans tidning 22/1 2015)

Stefan Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 23

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 4, 5, 6 och Matt.16

2 Mos. 4; Herren talar till Mose och låter honom få praktisera att göra mirakler och under. Staven blir en orm och handen blir vit som snö av spetälska men trots detta säger Mose, välj någon annan, jag har en trög tunga och klarar inte detta. Herren säger att Aron din bror kommer att hjälpa dig och föra din talan. Min fundering är; Varför valde inte Gud Aron som hade förmågan istället för Moses ? Gud utväljer vem han vill, men det som var den stora avgörande anledning att han valde Mose tror jag var därför att Mose var förberedd och skolad under 80 år för att göra denna uppgift möjlig. Moses livshistoria kan indelas i tre avsnitt vartdera om 40 år. 1. Hans liv i Egypten 40 år 2. Hans liv i Midjan 40 år och nu står han vid randen av sin tredje fas i livet 40 år. 3. Hans liv som Israels ledare under ökenvandringen 40 år. Vi har alldeles för många unga kristna ledare som lyfts till skyarna och inte haft förberedelse för den verkliga striden därute och som fallit i förtid. Vi har alldeles för många fäder i tron, som satts åt sidan och inte är efterfrågade, dem som hade erfarenheten, visdomen och kraften att leda Guds församling idag har man slängt i papperskorgen. “FÖR GAMMAL” “OBRUKBAR” “GAMMALDAX” Läs och begrunda!

2 Mos. 5; Mose och Aron går till farao. Här konfronteras två helt olika riken. Mose och Aron kände sin Gud som talat till dem och farao kände inte Herren och han tänker inte släppa Israels folk heller som är en sådan stor arbetskraft för farao i Egypten. Farao blir arg och straffar Israels folk med ännu mycket mer slavarbete. Då ska vi läsa v. 21 som är väldigt typiskt exempel på ledare i Guds församling, istället för att rikta vapnet mot vår gemensamma fiende, riktar vi vapnet mot varann. Läs och begrunda!

“v. 19 Israeliternas tillsyningsmän märkte att det var illa ställt för dem, eftersom man hade sagt att folket inte skulle få något avdrag i det antal tegel de skulle lämna för varje dag. 20 När de kom ut från farao träffade de Mose och Aron, som stod där för att möta dem. 21 Och de sade till dem: “Måtte Herren se vad ni har gjort och döma er, därför att ni kommit farao och hans tjänare att avsky oss och har satt svärd i deras hand, så att de kan döda oss.” 2 Mos. 5:19-21

Israels folk TILLSYNINGSMÄN vänder sig emot Mose och anklagar honom för att Israels folk blev bestraffade av farao. Detta är nog priset för en ledare att han i tider blir anklagad av sina egna ledare och sitt eget folk.

2 Mos. 6; Guds löfte om befrielsen från slavarbetet i Egypten. Men varken farao eller Israels folk lyssnade på Mose. Mose hade Aron annars var han ensam och endast Guds tilltal i ryggen.

” Och jag skall föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag skall ge er det till arvedel. Jag är Herren.” 2 Mos. 6:8

Matt. 16; Jesus varnar för fariséernas och saduceernas surdeg alltså deras lära. Fariseerna de radikala och saduceerna de liberala som bl.a inte trodde på uppståndelsen från dom döda. Dessa lärda män i skriften hade gamla testamentet, profeterna och psaltaren som var deras bibeln, de var inte födda på nytt. Nikodemus en skriftlärd som kom till Jesus på natten är ett exempel på detta. Joh.3:2.

Petrus bekänner Jesus som Messias, den levande Gudens Son. Då säger Jesus till honom detta har inte kött och blod uppenbarat för dig utan Fadern som är i himlen. Frälsningen är övernaturlig, jag är rädd för att många i våra församlingar är helt enkelt inte födda på nytt, det är därför det finns så många motstridigheter. En del har du full gemenskap med och en del har man inte gemenskap med hur mycket man än försöker ? Matt. 16:18 bygger hela katolska kyrkans lära på “Petruskyrkan i Rom” här ifrån utgår alla påvar som råder över hela världen och håller en hel religiös rörelse i förtryck och rädsla. Grejen är, Petrus kanske aldrig någonsin varit i Rom och oavsett detta har detta bibelordet inget med den katolska läran att göra, detta bibelord är till den apostoliska på nytt födda människan i församling.

“Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.” Matt.16:17-19

Vilken makt Guds församling har som inte använts idag, i vart fall inte i Sverige som jag vet ? Helvetets portar skall inte få makt över församlingen och dessutom kan vi lösa ut goda krafter och binda upp onda krafter. Denne Petrus som varit med om så mycket blir tillrättavisad av Jesus på det hårdaste sätt; Gå bort ifrån mig Satan, dina tankar Petrus är människotankar. Detta som Petrus är med om håller oss ödmjuka. Allt som vi säger och tänker om oss själva och andra är inte alltid från Gud. Vi är inga superhjältar i anden som gör allt rätt, vi strävar efter det och här och där upptäcker vi att Guds Rike bröder fram genom våra liv och Jesus ska ha all ära och pris.

Sista avsnittet i detta kapitel är om Jesu efterföljelse, att ta korset på och följa Jesus. När vi ser över världen idag är det många som dör för sin tro. I alla tider har syskon givit sina liv på missionsfälten som Kina, Afrika, Asien, Europa och andra länder, även idag i Sverige ger människor upp sina liv för att tjäna sin Mästare. Men det är märkligt att man inte kan ge upp sitt liv för sin FAMILJ. Jag frågade en hustru till en komplicerad man och mor till två funktions nersatta barn som ville skilja sig från sin man. Älskade syster är du villig att ge ditt liv för din man och barn för att på det sättet rädda deras äktenskap. Hennes svar dröjde inte, hon sa ett helt enkelt NEJ jag är inte villig att ge mitt liv för min man. Idag ligger de i skilsmässa och familjen är söndertrasad. Tänk hur många äktenskap som kunde ha räddats om du kvinna tagit ditt kors på dig och följt Jesus istället för djävulen. Skiljsmässa är aldrig från Gud oavsett omständigheter, Jesus säger förlåt 7 gånger 70 gånger……

“Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Matt.16:24-26

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 22

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 1, 2, 3 och Matt. 15:21-39

Andra Moseboken kallas för EXODUS som betyder “uttåg”. Kap.1-18 skildrar hur Guds löften till patriarkerna uppfylls genom att israeliterna befrias från slavarbetet i Egypten. Uttåget från Egypten skedde omkring 1446 f. Kr. Kap.19-24 beskriver Guds förbund med Israel och lagens utgivande på Sinai berg (de tio budorden kap. 20) Kap.25-40 beskriver tabernaklet i öknen som var Israeliternas församlings plats, centrum för Guds uppenbarelse och närvaro.

2 Mos. 1; Fader Jakob och alla hans 12 söner dör i Egypten. Släktingar från de 12 sönerna som är de 12 stammarna i Israel fanns ju fortfarande kvar i Egypten lång tid efter Josefs död ca. 360 år. En ny kung uppstod i Egypten som inte kände till Josef och allt han bidragit med i Egypten. Den nye kungen började bli rädd att det hebreiska folket skulle växa honom över huvudet. Därför sa han till barnmorskorna döda alla hebreiska pojk babisar. Men barnmorskorna fruktade Gud mer än den egyptiska kungen. Då befallde farao allt sitt folk att de skulle kasta alla små pojkar under två år i Nilen, så fruktansvärt, (farao är en titel på en kung inte ett namn)

2 Mos. 2; Moses födelse och räddning! Jokebed Moses mamma gömmer sitt gossebarn Mose i tre månader från faraos grymma befallning. Jokebed gör en korg och lägger sin son däri och satte den i vassen vid Nilens strand. Moses syster fick i uppdrag att vakta honom på avstånd. Faraos dotter Bitja kommer ner och upptäcker Mose som var mycket vacker. Då skyndar sig Moses syster fram och säger; Vill du att jag ska fixa en hebreisk amma ? Hon går och hämtar Jokebed, Moses mamma som får amma sitt barn och dessutom får betalt för det från faraos dotter. Här är ytterligare ett barnbidrag, Herren förser sitt folk. När Mose blivit vuxen såg han sitt folks slavarbete i Egypten och en dag slog en egyptisk man en hebreisk slavarbetare. Detta klarade inte Mose och se utan han helt enkelt slog ihjäl egyptiern. På grund av att Mose slog ihjäl en man fick han fly till Midjans land där han träffade en prästdotter Sippora som blev Moses hustru. De fick en son Gersom som betyder “främling i ett främmande land.”

2 Mos. 3; Gud kallar Mose vid den brinnande busken! Mose vallade fåren hos sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En dag kom han till Guds berg Horeb med sina får. Där såg han plötsligt en brinnande buske som inte brann upp. Gud talade till Mose där, tag av dig skorna för platsen är helig mark. Här kallade Gud Mose att gå tillbaka till Egyptens land och föra Israels folk ut ur Egyptiens slaveri. Mose var ödmjuk och sa; Vem är jag som skulle kunna befria Israels folk från slaveriet och föra dom hem igen till sitt fädernesland Kanaan, ett land som flödar av mjölk och honung. Mose var utbildad i Egyptien och visste hur de tänkte, han om någon var ju den rätte mannen för denna uppgift. Gud är praktisk och hans vilja för våra liv är lätt att få tag i inte svårt. “Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.” Fil.2:13

“Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves. Ja, även om mitt blod blir utgjutet då ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt gläder ni er och deltar i min glädje.” Fil.2:12-18

Matt. 15:21-39; En kanaaneisk kvinna från det hedniska landskapet Fenicien, som hörde till den romerska provinsen Fenicien ropade till Jesus hjälp min dotter är besatt. Allt var emot henne, inte ens Jesus ville först hjälpa henne, lärjungarna ville skicka bort henne. Men hon var envis och gav svar på tal. Jesus säger till slut, din tro är stor. Det skall bli som du vill och från det ögonblicket var hennes dotter fri från demonerna. Mycket folk kom till Jesus lama, blinda, krymplingar, stumma och han botade dem och folket prisade Israels Gud. Jesus mättar fyra tusen män förutom kvinnor och barn. Denna gången välsignade Jesus sju bröd och några fiskar och det räckte till alla dessutom blev det sju korgar över.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 21

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 49, 50 och Matt. 15:1-20

1 Mos. 49; Fader Jakob profeterar och välsignar sina söner. Och utifrån dessa 12 söner kommer Israels 12 stammar. Jakob dör och han vill att de ska ta med hans ben till Kanaans land och begrava hans ben på samma plats som sina fäder är begravda, Abraham, Sara, Isak, Rebecka och Lea. Var finns Rakel ?

1 Mos. 50; Josef, hans bröder och allt husfolk reste från Egypten till Kanaanas land för att begrava sin fader Jakob i enlighet med det löfte Josef givit sin far. Bröderna ber Josef om förlåtelse.

“När Josefs bröder såg att deras far var död, sade de: “Tänk om Josef börjar hata oss och låter allt det onda vi gjort mot honom komma över oss.” Därför sände de detta bud till Josef: “Din far sade till oss före sin död: Så skall ni säga till Josef: Vi ber dig, förlåt dina bröder vad de har brutit och syndat genom att handla så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått.” Och Josef grät när han fick deras hälsning. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sade: “Vi är dina slavar.” Men Josef sade till dem: “Var inte rädda. Håller ni mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Var inte rädda. Jag skall sörja för er och era små barn.” Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. 1 Mos.50:15-21

Josef älskar sina bröder om och om igen, han vill bara göra gott mot dem. Josef är en bild på JESUS! Tänk vad folk har hatat Jesus men Jesus har inte besvarat det hatet med hat utan ideligen öst ut sin kärlek till människorna. Är det inte dags att ta emot Jesus på riktigt ? Dröj inte; IDAG ÄR FRÄLSNINGENS DAG!

Matt. 15:1-20; Skriftlärda och fariséer kallade Jesus för blinda ledare. Jesus fortsätter och säger; om en blind leder en blind, faller de båda i gropen. De skriftlärda och fariséer hade 613 bud som de la på folket, som de själva inte kunde leva upp till, deras hjärtan var långt från omvända och födda på nytt.

“Petrus sade då till honom: “Förklara denna liknelse för oss.” Jesus sade: “Är ni också fortfarande lika oförståndiga? Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen går ner i magen och töms ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren.” Matt.15:15-20

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 20

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 46, 47, 48 och Matt.14:22-36

1 Mos. 46; Fader Jakob som också kallas Israel flyttade till Egypten från Kanaans land. Abraham, Isak och Jakob de kallas för patriarker vilket betyder “de gamla fäderna” de äldsta i tron. Josef för vidare tron tills vi möter MOSE OCH LAGEN ca. 1500 f. Kr. Fader Jakob tar med sig 70 personer plus allt sitt boskap till Egypten. De får landområdet Gosen utav farao. Mötet med Josef är gripande. Läs och begrunda!

” Josef lät spänna för sin vagn och for till Gosen för att möta sin fader Israel. När han kom fram till honom föll han honom om halsen och grät länge vid hans hals. Och Israel sade till Josef: “Nu kan jag dö då jag har sett ditt ansikte, eftersom du ännu lever.”1 Mos.46:29,30

1 Mos. 47; Fader Jakob möter farao i Egypten. Josef ordnar med första barnbidraget någonsin till sina släktingar, läs v.12.

” Josef försörjde sin far och sina bröder och hela sin fars hus och gav var och en underhåll efter antalet barn. ” 1 Mos.47:12

Josef ordnar med barnbidrag men också en typ beskattning. Både i Egypten och Kanaans land var det hungersnöd, alla kom till Josef för att få hjälp. Slutligen ägde farao genom Josef all mark, boskap och folket. Josef gav folket säd att så på deras tilldelade markdel. Josef sa; Försörj er egen familj med 4/5 och ge farao 1/5 typ beskattning eller ett tacksamhets bevis till farao genom Josef. Prästerna var ett undantag. Fader Jakob bodde i Egypten 70 år bland sitt folk i markområdet Gosen, som blomstrade på alla plan. Läs och begrunda!

1 Mos. 48; Fader Jakob välsignar Josefs söner Manasse och Efraim. Manasse var äldst och Efraim yngst. Och nu händer något märkligt fader Jakob lägger sina händer i kors och välsigna pojkarna då protesterade Josef. Läs och begrunda!

“Men när Josef såg att hans far lade sin högra hand på Efraims huvud, tyckte han inte om det. Han tog sin fars hand och ville flytta den från Efraims till Manasses huvud. Och Josef sade till sin far: “Gör inte så, far. Det här är den förstfödde. Lägg din högra hand på hans huvud.” Men hans far ville inte det. Han sade: “Jag vet, min son, jag vet. Också från honom skall det komma ett folk, också han skall bli stor. Men hans yngre bror skall ändå bli större än han, och flera folk skall härstamma från honom.” Och han välsignade dem på den dagen och sade: “I dig skall Israel välsigna och säga: Gud skall göra dig lik Efraim och Manasse.”Och han satte Efraim före Manasse.” 1 Mos.48:17-20

Matt.14:22-36; Jesus går på sjön Gennesaret. Alla som rörde vi hans hörntofs blev botade från sina sjukdomar. Jesus Guds Son 100% människa och 100% Gud vandrande på jorden. Ibland visar Jesus sin gudomliga natur och Guds Rikes krafter på jorden och då finns inga hinder för honom. I detta kapitel går Jesus på vattnet helt omöjligt men för honom är det helt möjligt. Nu kommer det som är svårt för oss och samtidig lätt om vi bara tror på Guds Ord. Petrus gick på vattnet! Lägg märke till att Petrus bad Jesus att Jesus skulle kalla på honom att gå ur båten och gå på vattnet. Jesus tvingar ingen att leva ett övernaturligt liv men det är möjligt! Läs och begrunda!

“Petrus sade: “Herre, om det är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet.” Jesus sade: “Kom!” Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Då ropade han: “Herre, hjälp mig!” Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: “Så lite tro du har! Varför tvivlade du?” De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sade: “Du är verkligen Guds Son.” Matt.14:28-33

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 19

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 44, 45 och Matt. 14:1-21

1 Mos. 44; Josef prövar sina bröder igen. Juda vädjar för Benjamin och vill ta hans plats, låt pojken gå hem till vår far och jag Juda stannar hos dig Josef.

1 Mos. 45; Josef ger sig till känna, en otrolig upplösning, en gripande historia som vi alla kan lära ifrån. Vers 5 skulle var och en av oss pränta in i våra hjärtan och sinnen. “Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er.” Om du älskar Herren över allt annat samverkar allt som händer till det bästa. “Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.” Rom.8:28 Läs och begrunda denna gripande historia!

“Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla dem som stod omkring honom. Han ropade: “Gå ut härifrån alla!” Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Faraos husfolk hörde det också. Och Josef sade till sina bröder: “Jag är Josef. Lever far än?” Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de för honom. Då sade Josef till dem: “Kom hit till mig.” När de kom fram sade han: “Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. I två år har det nu varit hungersnöd i landet, och det återstår fem år då man varken skall plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er, för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv, till en stor räddning. Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt farao och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Skynda er hem till far och säg till honom: Så säger din son Josef: Gud har satt mig till herre över hela Egypten. Kom ner till mig. Dröj inte! Du skall få bo i landet Gosen och vara nära mig, du med dina barn och barnbarn, dina får och din nötboskap och allt som tillhör dig. Ännu återstår det fem hungerår, men jag skall sörja för dig så att varken du eller ditt hus eller någon som tillhör dig skall lida nöd. Ni ser ju med egna ögon, också min bror Benjamin ser det med egna ögon, att det är jag som med egen mun talar till er. Berätta för far om all min härlighet i Egypten och om allt ni har sett. Och skynda er att föra far hit ner.” Sedan föll han sin bror Benjamin om halsen och grät, och Benjamin grät vid hans hals. Han kysste alla sina bröder och grät i deras armar. Därefter samtalade hans bröder med honom. När ryktet spred sig i faraos palats att Josefs bröder hade kommit, gladde det farao och hans tjänare. Och farao sade till Josef: “Säg till dina bröder att de gör så här: Lasta era djur och far hem till Kanaans land. Hämta sedan er far och ert husfolk och kom hit till mig, så skall jag ge er det bästa som finns i Egyptens land och ni skall få äta av landets överflöd. Du skall säga till dem att göra så här: Tag med er vagnar från Egyptens land för era små barn och era hustrur, och hämta er far och kom hit. Bekymra er inte om era ägodelar, för det bästa som finns i hela Egyptens land skall vara ert.” Israels söner gjorde så, och Josef gav dem vagnar som farao befallt och gav dem också reskost. Och han gav var och en av dem en högtidsdräkt, men Benjamin gav han trehundra siklar silver och fem högtidsdräkter. Till sin far skickade han också gåvor, tio åsnor lastade med det bästa Egypten hade och tio åsninnor, lastade med säd och bröd och andra livsmedel åt hans far för resan. Sedan lät han sina bröder resa och de gav sig i väg. Och han sade till dem: “Gräla inte på vägen hem!” De drog upp från Egypten och kom till sin fader Jakob i Kanaans land. De berättade för honom: “Josef lever än och han är härskare över hela Egyptens land!” Då blev han alldeles lamslagen, han kunde inte tro dem. Men när de talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem och när han såg vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom, då fick deras fader Jakob nytt liv. Och Israel sade: “Det räcker. Min son Josef lever än. Jag vill ge mig av så att jag får se honom innan jag dör.” 1 Mos.45:1-28

Matt. 14:1-21; Johannes Döpares huvud på ett fat. Detta är en fruktansvärd historia och dessutom att det är en kvinna som ligger bakom halshuggningen. Herodia var en äktenskapsbrytare, manipulerande och utnyttja svaga för att utföra sina onda maktplaner. Hon var gift med Filippus men hade också sex med sin mans bror kung Herodes. Detta är Isebels ande, den finns överallt i samhället men också i församlingarna. De flesta av kvinnor som styr politiken och församlingarna besitter en Isebels ande påhejad av både kvinnor och män. Ha inget med Isebels ande att göra. Va´på din vakt! Läs och begrunda!

Jesus mättar fem tusen män, förutom kvinnor och barn. Jesus hade fem bröd och två fiskar, välsignade maten, gav till lärjungarna och lärjungarna gav till folket. Vilket mirakel och dessutom blev det 12 korgar med bröd över.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 18

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 42, 43 och Matt. 13:33-58

1 Mos. 42; Josefs bröder 10 av dem blir sända till Egypten utav sin far Jakob för att hämta hem säd. Därför det var hungersnöd i Kaanans land och i Egypten där Josef var fanns det säd. Här uppfylls drömmarna som Josef hade haft som ung 17 åring, 1 Mos.37:5-11.

“Josef var nu den som hade makten i landet och det var han som sålde säd till allt folket. När Josefs bröder kom dit, bugade de sig för honom med ansiktena mot jorden.” 1 Mos.42:6

Josef kände igen sina bröder och var så gripen av detta att han måste gå till sides för att gråta en skvätt, men bröderna kände inte igen Josef. Josef säger till bröderna gå hem och hämta er yngste bror. Jakob vill inte släppa till Benjamin. Läs och begrunda!

1 Mos. 43; Josefs bröder återvänder till Egypten. De har Benjamin med sig till Josef. Josef är så gripen av att se Benjamin att han måste gå in till sin kammare och gråta av glädje. Läs och begrunda!

Matt. 13: 33-58; Jesus fortsätter och talar i liknelser, liknelsen om surdegen, om skatten och pärlan och om fisknoten . Lärjungarna frågar; förklara för oss vad du menar om “liknelsen om ogräset” Jesus räknar upp 7 saker; 1. Människosonen är Såningsmannen. 2. Åkern är världen. 3. Säden är Guds rikes barn. 4. Ogräset är den ondes barn. 5. Den som sådde ogräset är djävulen. 6. Skördetiden är tidsålderns slut. 7. Skördemännen är änglarna. Jesus är den som talar mest av alla i N.T. om helvetet och den brinnande ugnen.

” Så skall det vara vid tids- ålderns slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta?” De svarade honom: “Ja” Matt.13:49-51

De sista verserna i detta kapitel från v. 53 till v. 58 upplyser oss om att Maria Jesu moder INTE var för alltid jungfru som den katolska kyrkan hävda. Katolska kyrkan tillbeder Jungfru Maria detta är avgudadyrkan och bygger på en lögnaktig lära. Maria Jesu moder födde många söner och döttrar. Läs och begrunda!

” Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta?” Matt.13:55-56

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 17

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 41 och Matt.13:1-32

1 Mos. 41; Efter två år till i fängelset för Josef, hade Farao en dröm som ingen kunde uttyda. Då sade överhovmästaren till farao, för två år sedan när jag och bagaren var i fängelset fanns där en ung hebre´som uttydde drömmen vi hade och det blev som han hade sagt. Farao sa; skicka bud på Josef och låt han uttyda min dröm. Josef kom och han uttydde faraos dröm och dessutom gav farao en strategi hur han skulle gå till väga för att överleva den kommande hungersnöden. Läs och begrunda!

“Då sade Josef till farao: “Faraos drömmar har en och samma betydelse. Gud har visat farao vad han tänker göra. De sju vackra korna betyder sju år, och de sju vackra axen betyder också sju år. Drömmarna har samma betydelse. De sju magra och fula korna som steg upp efter dem betyder sju år, liksom de sju tomma axen som var svedda av östanvinden. Sju hungerår skall komma. Det var detta jag menade när jag sade till farao: Vad Gud tänker göra har han låtit farao veta. Sju år skall komma med stort överflöd över hela Egyptens land. Men efter dem skall det komma sju hungerår och man skall glömma allt det tidigare överflödet i Egypten, och hungersnöden skall ödelägga landet. Man skall inte minnas det tidigare överflödet i landet för den hungersnöd som sedan kommer, ty den skall bli mycket svår. Att farao har haft drömmen två gånger betyder att detta är fast bestämt av Gud och att han skall låta det ske snart. Därför bör farao utse en förståndig och vis man och sätta honom över Egyptens land. Farao bör också sätta tillsyningsmän över landet och ta upp femtedelen av skörden i Egypten under de sju överflödsåren. Under dessa kommande goda år skall de samla in allt ätbart och lagra och förvara säd under faraos tillsyn i städerna. Och det skall finnas förråd av livsmedel för landet under de sju hungerår som skall komma över Egypten. Så skall landet inte behöva gå under genom hungersnöden.” 1 Mos.41:25-36

Josef upphöjs; från en ung herdepojk 17 år, ner i brunnen, satt i fängelse, till farao kungen i Egypten hade det gått 13 år av prövning. Josef var 30 år när han uttydde faraos drömmar och blev upphöjd.

“Och när hela Egyptens land började hungra och folket ropade till farao efter bröd, sade han till alla egyptierna: “Gå till Josef och gör som han säger!” När hungersnöden hade brett ut sig över hela landet, öppnade Josef alla förrådshus och sålde säd till egyptierna. Men hungersnöden blev allt svårare i Egypten. Och från hela världen kom man till Josef i Egypten för att köpa säd, ty hungersnöden var svår i hela världen.” 1 Mos. 41:55-57

Matt. 13:1-32; Nu börjar Jesus tala till folket, han befinner sig i Kapernaum vid Gennesarets sjö år 28 e.Kr. Lärjungarna frågar Jesus varför talar du i liknelser till folket, svaret är helt enkelt; Jesus säger; “Jag vill att folket ska förstå och kunna ta emot” Jesus talar om liknelsen om såningsmannen och dess innebörd v.1-23. Liknelsen om ogräset v.24-30 och liknelsen om senapskornet v.31-32. fortsättning följer i morgon. Läs och begrunda!

Maria Hallman

De tio värsta antisemitiska uttalandena 2014

Antisemitismen och hatet mot judarna växer över hela världen och inte minst i Europa.

BE FÖR JUDARNA,ISRAEL OCH JERUSALEM!

Artikeln översatt från tidningen NORGE IDAG 16 Januari 2015

DE TIO VÄRSTA ANTISEMITISKA FÖRBRYTELSERNA UNDER 2014

Simon Wiesental-centrat har nyligen publicerat en lista över de 10 grövsta antisemitiska uttalandena under 2014. Enligt Rabbi Marvin Hier gäller listan endast vanligt folk – man har utelämnat personer som ständigt upprepar negativa uttalanden som t.ex. den Turkiske Presidenten, Recep Tayyip Erdogan. Observera att 6 av de tio skedde i Europa.

På 10 plats: Antisemitismen i StorBrittanien
Ett antal av antisemitiska angrepp i StorBrittanien har chockerat både lokala och internationella organisationer. En säkerhetsvakt vid ett köpcenter i Hertfordshire försökte förhindra judiska ungdomar att komma in med att säga “Inga Judar, Inga Judar.!
David Whealand ägare av fotbollsklubben Wigan, uttalade sig om att “judar är mer giriga efter pengar än andra”

På 9 plats: Frazier Glenn Cross jr.
Cross tidigare stormästare inom Klu Klux Klan, gick in på ett judiskt center och hem för äldre i Kansas City och öppnade eld. Han dödade tre. Han sa; “Jag ville bara försäkra mig om att jag fått döda några judar …innan jag själv dog”

På 8 plats: Hat i den akademiska världen.
Fackföreningsrörelsen United Auto Workers 2865 i Kalifornien, vilka representerade avgångsstudenter genomförde en bojkottningskampanj mot Israel.
Samtidigt manade professor Steven Salaita till ett “utplånande av Israel” i sociala medier. Han sa “vart enda litet judiskt barn kan växa upp och bli ledare för en mordisk kolonialmakt

På 7 plats: Mihaly Zoltan Orosz, Ungern.
Borgmästaren i Erpatek, Ungern, tog dockor av Benjamin Netanyahu och Shimon Peres och hängde dem offentligt i Augusti. Han anklagade “den judiska terrorstaten” för att försöka utplåna “Palestina”.

På 6 plats Sverige!
Den svenska regeringen bröt med kampen mot antisemitismen och erkände, helt utan stöd av folkrätten, den palestinsk-arabiska “staten”.

På 5 plats: Faruk Köse.
Den turkiske krönikören som skriver för tidningen Jeni Akit, en tidning med band till president Erdogans regering. Han krävde att Turkiets judar skulle be om ursäkt för Operation Skyddsåtgärder. Han sa “Ni kom hit efter att ha blivit utdrivna ur Spanien. Ni har levt gott på vår bekostnad i 500 år.”

På 4 plats: Den tyska vänstern.
Annette Groth, Inge Höger, Claudia Haydt och Heike Hänsel från det tyska vänsterpartiet främjade hat mot Israel under ett tal i Forbondsdagen (Riksdagen). De två första inviterade den antisemitiske journalisten och författaren Max Blumenthal till Tyskland. Men partiledaren Gregor Gysi vägrade ra emot honom vilket ledde till att han fick barrikadera sig på badet för att inte bli angripen av Blumenthal och hans följelslagare David Sheen.

På 3 plats: Angrepp i Paris.
Ett judiskt par blev brutalt angripet. Kvinnan blev våldtagen i deras egen lägenhet utanför Paris. Angriparna band paret och krävde av dem “Berätta var ni gömt pengarna. Ni Judar har alltid pengar.”

På 2 plats: Stöd till arabisk terror.
Jordanska parlamentmedlemmar höll en tyst minut till minne av terroristen som angrep en synagoga i Jerusalem i November.

På 1 plats: En Belgisk läkare.
90 åriga Bertha Klein bröt ett revben. Hennes son ringde till läkaren och bad om smärtstillande och fick till svar “Skicka henne till Gaza några timmar. Då blir hon av med sina smärtor. Jag kommer inte.

 

Artikeln översatt från från den norska artikeln i “Norge idag”

Stefan Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 16

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 38, 39, 40 och Matt. 12:22-50

1 Mos. 38; Märkligt kapitel som kommer mitt i den spännande historian om Josef. Kapitel 38 handlar om Juda som räddade Josef från döden. Judas sonson ONAN lät sin säd spillas på marken. Berättelsen om Juda och Tamar. Både kvinnor och män kan luras, bedra och utnyttja varandra när man går sin egen väg utan Gud Fadern, Jesus Kristus och den helige Ande. Läs och begrunda!

” Då sade Juda till Onan: “Gå in till din brors hustru, gift dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror.” Men eftersom Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, lät han säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, detta för att inte ge avkomma åt sin bror. Det Onan gjorde var ont i Herrens ögon, och han dödade också honom. 1 Mos.38:8-10

Uttrycket “onani” har troligtvis sitt ursprung från denna historia. Onani är synd och hör inte hemma bland de pånyttfödda kristna män, kvinnor, pojkar och flickor. Sexualiteten har Gud skapat för att man och kvinna i äktenskapet skulle befolka jorden och förnya förbundet mellan äkta makar om och om igen. Sexualiteten är inte ett självändamål, det är ett osjälviskt givande och tagande till sin äkta hälft, som älskar varandra till livets slut.

“Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. 1 Kor.7:2-5

1 Mos. 39; Tillbaka till Josef. Josef befinner sig i Potifars hus och allt han tog sig för lyckades väl. Potifars hustru ville ligga med Josef men Josef flydde ut från henne och hans kappa som hon tog tag i lämnades kvar. Hon ljög om Josef och han blev oskyldigt straffad med fängelse. Men Herren var med honom och välsignade honom var än han var också i fängelset hade han favör och framgång. Läs och begrunda!

1 Mos. 40; I fängelset där Josef satt, kom plötsligt egyptiske kungens hovmästare och hans bagare som fångar. De nya fångarna hade var sina drömmar, som Josef uttydde med Guds hjälp. Josef sa till kungens hovmästare; Var snäll och kom ihåg mig när du nästa gång kommer inför Farao så att jag kommer ifrån detta fängelse. Men inte kom hovmästaren ihåg Josef, efter två år kom de ihåg Josef i fängelset.

“Men tänk på mig när det går bra för dig, så att du visar barmhärtighet mot mig och nämner om mig för farao och hjälper mig ut ur det här huset. Jag rövades bort från hebreernas land, och inte heller här har jag gjort något som man borde sätta mig i fängelse för.” 1 Mos. 40:14,15

Matt. 12:22-50; Guds Ord är fantastiskt! Jesus handlar så att folket häpnar, han är superradikal mot fariséerna kallar dom; “Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott ?” Matteus, en av de 12 apostlarna/lärjungarna skrev detta evangelium omkring 65 e. Kr. Matteus har sett och hört Jesus själv göra mirakler och dessutom blivit formad av mästaren själv. Läs och begrunda!

“Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum, och han botade honom, så att den stumme talade och såg.” Matt.12:22

” Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: “Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå.” Matt.12:25

” Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.” Matt.12:28-30

“Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.” Matt.12:31-32

” Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.” Matt.12:37

“När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat, går han bort och tar med sig sju andra andar, värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte.” Matt.12:43-45

” Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor.” Matt.12:50

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 15

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 36, 37 och Matt. 12:1-21

1 Mos. 36; Esau och Jakob, båda var välsignade. Deras ägodelar var nämligen så stora att de inte kunde bo tillsammans. Esaus släkt, Seirs släkt och Edoms kungar räknas upp i detta kapitel.

1 Mos. 37; Jakob bosatte sig i Kaanans land, där hans far Isak bott som främling. Josef var 17 år och vallade fåren tillsammans med sina bröder. Josef talade om allt för sin far Jakob. Jakob älskade Josef mycket och lät göra en hellång livklädnad åt honom. Josefs bröder blev avundsjuka på honom och det blev inte bättre när Josef berättade om sina drömmar. De hatade honom ännu mer för hans drömmars skull. En dag när Jakob skickade Josef till sina bröder som vallade fåren i Sikem händer saker som kommer att förändra Josefs liv för all framtid. När bröderna såg Josef på avstånd kom de överens om att döda sin bror, så hatade de honom, detta satte Ruben stopp för. Ruben sa; Låt oss slänga honom i brunnen. De tog av hans hellånga livklädnad, dödade ett djur och doppade klädnaden i blodet och gav klädnaden till Jakob. Jakob var helt förstörd över att Josef hans älsklingsson var dödad, vilket inte var sant. Josef blev såld till ismaeliterna som var på väg till Egypten. Och de i sin tur sålde Josef till Potifar som var hovman hos Farao.

Matt. 12:1-21; Människosonen är sabbatens Herre. Jesus botar en mans förtvinad hand på sabbaten. Jesus säger; Det är tillåtet att göra gott på sabbaten.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 14

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 33, 34, 35 och Matt. 11

1 Mos. 33; Jakob möter Esau efter 20 år, så gripande, precis samma kärlek som när den förlorade sonen möter sin fader. Öppen famn för den som vill omvända sig.

“Men Esau sprang emot honom och tog honom i famn, föll honom om halsen och kysste honom. Och de grät.” 1 Mos.33:4

1 Mos. 34; Diana problemet, Leas dotter. Det står i första versen, Diana gick ut för att träffa flickorna i landet ? Sikem, sonen till fursten, i det nya landet tog Diana och låg med henne. Och Dianas bröder Simeon och Levi tog detta i egna händer och dödade alla män också horkarlen. Fader Jakob gillade inte detta.

1 Mos. 35; Gud säger till Jakob; Rena ditt folk och gå upp till Betel och res ett altare åt Gud som uppenbarade sig för dig. Rakel dör när hon skulle föda sin son Benjamin. Jakobs tolv söner i vers 23-26. Isak dör 180 år gammal, 1888 f. Kr och blir begravna av sina söner Esau och Jakob.

Matt. 11; Johannes sitter i fängelset och börjar tvivla, är Jesus den han säger sig vara ? Jesus skickar bud till Johannes tvivla INTE.

“Jesus svarade; “Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.” Matt.11:4,5

Jesus dömer Kapernaum han säger; Ner i helvetet skall du fara. Varför det ? Jo massor av tecken och under hade skett i staden Kapernaum men de ville INTE tro ändå.

“Och du, Kapernaum, skall du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag. Men jag säger er: För Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig.” Matt. 11:23, 24

Jesus avslutar detta kapitel med Guds vishet.

“Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.” Matt.11: 25-30

Maria Hallman

Translate »